کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روپیه هند

  • نرخ فعلی:1,930
  • بالاترین قیمت روز:1,940
  • پایین ترین قیمت روز:1,930
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,940
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1,930
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,930 ریال17:31:19
1,940 ریال17:30:22
1,930 ریال17:27:15
1,940 ریال17:26:15
1,930 ریال17:16:17
1,940 ریال17:15:18
1,930 ریال17:14:16
1,940 ریال17:13:13
1,930 ریال17:06:15
1,940 ریال17:04:53
1,930 ریال17:02:32
1,940 ریال17:02:16
1,930 ریال17:01:20
1,940 ریال17:00:59
1,930 ریال16:58:27
1,940 ریال16:58:13
1,930 ریال16:57:28
1,940 ریال16:56:56
1,930 ریال16:56:28
1,940 ریال16:56:13
1,930 ریال16:52:51
1,940 ریال16:52:39
1,930 ریال16:52:14
1,940 ریال16:51:05
1,930 ریال16:50:54
1,940 ریال16:50:32
1,930 ریال16:50:20
1,940 ریال16:48:17
1,940 ریال16:48:16
1,930 ریال16:47:38
1,940 ریال16:47:26
1,930 ریال16:47:14
1,940 ریال16:46:40
1,930 ریال16:46:26
1,940 ریال16:44:52
1,930 ریال16:44:39
1,940 ریال16:43:15
1,940 ریال16:43:14
1,930 ریال16:43:01
1,940 ریال16:42:39
1,930 ریال16:42:28
1,940 ریال16:39:28
1,930 ریال16:39:17
1,940 ریال16:38:59
1,930 ریال16:38:48
1,940 ریال16:38:37
1,930 ریال16:38:26
1,940 ریال16:36:28
1,930 ریال16:36:16
1,940 ریال16:35:50
1,930 ریال16:35:28
1,940 ریال16:34:27
1,930 ریال16:34:15
1,940 ریال16:31:56
1,930 ریال16:31:43
1,940 ریال16:29:59
1,930 ریال16:29:48
1,940 ریال16:29:26
1,930 ریال16:29:15
1,940 ریال16:29:01
1,930 ریال16:28:50
1,940 ریال16:28:15
1,940 ریال16:28:13
1,930 ریال16:27:59
1,940 ریال16:26:14
1,940 ریال16:26:13
1,930 ریال16:26:00
1,940 ریال16:24:17
1,930 ریال16:23:46
1,940 ریال16:23:00
1,930 ریال16:22:39
1,940 ریال16:21:16
1,930 ریال16:21:03
1,940 ریال15:40:37
1,930 ریال15:40:27
1,940 ریال15:39:32
1,930 ریال15:39:13
1,940 ریال15:36:57
1,930 ریال15:36:35
1,940 ریال15:36:25
1,930 ریال15:36:14
1,940 ریال15:35:06
1,930 ریال15:34:54
1,940 ریال15:34:45
1,930 ریال15:34:35
1,940 ریال15:34:15
1,940 ریال15:34:14
1,930 ریال15:33:50
1,940 ریال15:33:39
1,930 ریال15:33:28
1,940 ریال15:32:39
1,930 ریال15:32:27
1,940 ریال15:28:11
1,930 ریال15:28:05
1,940 ریال15:27:24
1,930 ریال15:16:14
1,940 ریال15:15:16
1,930 ریال14:24:41
1,940 ریال14:24:31
1,930 ریال14:23:30
1,940 ریال14:23:21
1,930 ریال14:22:40
1,940 ریال14:22:31
1,930 ریال14:21:04
1,940 ریال14:20:54
1,930 ریال14:18:55
1,940 ریال14:18:47
1,930 ریال14:18:21
1,940 ریال14:18:14
1,930 ریال14:17:13
1,940 ریال14:16:59
1,930 ریال14:16:50
1,940 ریال14:16:31
1,930 ریال14:14:30
1,940 ریال14:14:22
1,930 ریال14:14:13
1,940 ریال14:13:56
1,930 ریال14:13:21
1,940 ریال14:13:13
1,940 ریال14:13:11
1,930 ریال14:11:56
1,940 ریال14:11:39
1,930 ریال14:10:24
1,940 ریال14:10:13
1,930 ریال14:09:39
1,940 ریال14:09:31
1,930 ریال14:07:37
1,940 ریال14:07:29
1,930 ریال14:05:58
1,940 ریال14:05:50
1,930 ریال14:05:24
1,940 ریال14:05:14
1,930 ریال14:04:20
1,940 ریال14:04:10
1,930 ریال14:03:58
1,940 ریال14:03:49
1,930 ریال14:03:22
1,940 ریال14:02:11
1,930 ریال13:58:02
1,940 ریال13:57:54
1,930 ریال13:56:41
1,940 ریال13:56:31
1,930 ریال13:56:13
1,940 ریال13:55:56
1,930 ریال13:55:22
1,940 ریال13:55:14
1,930 ریال13:54:45
1,940 ریال13:54:37
1,930 ریال13:54:12
1,940 ریال13:53:55
1,930 ریال13:53:38
1,940 ریال13:53:30
1,930 ریال13:52:40
1,940 ریال13:51:44
1,930 ریال13:51:28
1,940 ریال13:26:11
1,930 ریال13:24:12
1,940 ریال13:23:51
1,930 ریال13:22:53
1,940 ریال13:22:46
1,930 ریال13:22:00
1,940 ریال13:21:53
1,930 ریال13:20:00
1,940 ریال13:19:52
1,930 ریال13:19:28
1,940 ریال13:19:20
1,930 ریال13:19:11
1,940 ریال13:18:20
1,930 ریال13:17:58
1,940 ریال13:17:11
1,930 ریال13:17:00
1,940 ریال13:15:52
1,930 ریال13:15:45
1,940 ریال13:14:58
1,930 ریال13:14:51
1,940 ریال13:13:19
1,930 ریال13:13:11
1,940 ریال13:13:01
1,930 ریال13:12:54
1,940 ریال12:59:43
1,930 ریال12:59:35
1,940 ریال12:59:11
1,930 ریال12:58:50
1,940 ریال12:58:42
1,930 ریال12:58:11
1,940 ریال12:57:58
1,930 ریال12:57:11
1,940 ریال12:57:02
1,930 ریال12:56:46
1,940 ریال12:56:38
1,930 ریال12:55:29
1,940 ریال12:55:21
1,930 ریال12:36:37
1,940 ریال12:35:20
1,930 ریال12:35:01
1,940 ریال12:34:26
1,930 ریال12:34:19
1,940 ریال12:34:10
1,930 ریال12:33:03
1,940 ریال12:32:54
1,930 ریال12:32:46
1,940 ریال12:32:38
1,930 ریال12:32:29
1,940 ریال12:32:21
1,930 ریال12:32:11
1,940 ریال12:31:27
1,930 ریال12:31:11
1,930 ریال12:31:11
1,940 ریال12:30:58
1,930 ریال12:30:50
1,940 ریال12:30:42
1,930 ریال12:30:16
1,940 ریال12:30:00
1,930 ریال12:29:53
1,940 ریال12:29:46
1,930 ریال12:29:32
1,940 ریال12:29:19
1,930 ریال12:29:10
1,930 ریال12:29:10
1,940 ریال12:28:42
1,930 ریال12:28:34
1,940 ریال12:28:18
1,930 ریال12:28:10
1,930 ریال12:28:09
1,940 ریال12:18:17
1,930 ریال12:18:13
1,940 ریال11:57:15
1,930 ریال11:57:11
1,940 ریال11:55:16
1,930 ریال11:55:09
1,940 ریال11:54:15
1,930 ریال11:54:11
1,940 ریال11:53:14
1,930 ریال11:53:07
1,940 ریال11:52:14
1,930 ریال11:52:07
1,940 ریال11:27:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات