صفحات مرتبط

روپیه هند

  • نرخ فعلی:580
  • بالاترین قیمت روز:580
  • پایین ترین قیمت روز:550
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰
  • نرخ روز گذشته:580
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
580 ریال15:50:34
550 ریال15:49:42
580 ریال15:37:37
550 ریال15:36:32
580 ریال15:09:44
550 ریال15:08:38
580 ریال14:50:58
550 ریال14:49:56
580 ریال14:42:35
550 ریال14:41:29
580 ریال14:39:36
550 ریال14:38:35
580 ریال14:29:31
550 ریال14:28:36
580 ریال13:39:28
550 ریال13:38:32
580 ریال13:19:30
550 ریال13:18:29
580 ریال13:13:30
550 ریال13:12:37
580 ریال12:42:25
550 ریال12:41:26
580 ریال12:05:26
550 ریال12:04:29
580 ریال11:34:26
550 ریال11:33:44
580 ریال11:18:27
550 ریال11:17:27
580 ریال11:15:32
550 ریال11:14:25
580 ریال10:17:24
550 ریال10:16:24
نظرات