صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,291 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,005 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,435 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.89%