صفحات مرتبط

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,634 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 666 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,669 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 631 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.13%