صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 243 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.11%