صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,025 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,757 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.82%