صفحات مرتبط

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,631 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.64%