صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18,880 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18,880 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.25%