صفحات مرتبط
preload

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 114 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.53%