دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 212 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.25%