صفحات مرتبط

دلار هنگ کنگ

نرخ شاخص در اسفند 1395 تاریخ
5,1001395/12/18
5,2501395/12/02
نرخ شاخص در بهمن 1395 تاریخ
5,3501395/11/26
نرخ شاخص در دی 1395 تاریخ
5,6001395/10/05
5,4001395/10/01

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار هنگ کنگ

نرخ شاخص در آذر 1395 تاریخ
5,3001395/09/25
5,1001395/09/09
4,9001395/09/03
نرخ شاخص در آبان 1395 تاریخ
4,8001395/08/22
نرخ شاخص در مهر 1395 تاریخ
4,7501395/07/17
نرخ شاخص در مرداد 1395 تاریخ
4,7001395/05/24
نرخ شاخص در تیر 1395 تاریخ
4,7001395/04/09
4,6501395/04/08
نرخ شاخص در خرداد 1395 تاریخ
4,8001395/03/29
نرخ شاخص در اردیبهشت 1395 تاریخ
4,6501395/02/20
نرخ شاخص در اسفند 1394 تاریخ
4,6001394/12/20
4,5501394/12/19
نرخ شاخص در بهمن 1394 تاریخ
4,6001394/11/20
4,6501394/11/19
4,7001394/11/17
4,8001394/11/06
نرخ شاخص در دی 1394 تاریخ
4,7501394/10/26
4,8001394/10/24
4,9001394/10/15
نرخ شاخص در آذر 1394 تاریخ
4,8501394/09/24
4,9001394/09/08
نرخ شاخص در آبان 1394 تاریخ
4,8001394/08/23
4,7501394/08/17
4,7001394/08/06
نرخ شاخص در شهریور 1394 تاریخ
4,6501394/06/24
4,5001394/06/16
نرخ شاخص در مرداد 1394 تاریخ
4,4001394/05/04
نرخ شاخص در تیر 1394 تاریخ
4,2501394/04/22
4,3501394/04/16
4,5001394/04/15
4,6001394/04/06
4,5001394/04/04
نرخ شاخص در فروردین 1394 تاریخ
4,4001394/01/23
نرخ شاخص در بهمن 1393 تاریخ
4,5001393/11/28
4,5501393/11/09
نرخ شاخص در دی 1393 تاریخ
4,6501393/10/10
نرخ شاخص در آذر 1393 تاریخ
4,6001393/09/24
نرخ شاخص در مهر 1393 تاریخ
4,3001393/07/06
نرخ شاخص در شهریور 1393 تاریخ
4,2001393/06/22
4,2001393/06/12
4,1501393/06/08
نرخ شاخص در مرداد 1393 تاریخ
4,1001393/05/26
4,3001393/05/25
4,3001393/05/16
4,3001393/05/15
4,2501393/05/14
4,3001393/05/13
4,0401393/05/12
4,0301393/05/11
4,0501393/05/09
4,3001393/05/07
4,0401393/05/06
4,0401393/05/05
نرخ شاخص در تیر 1393 تاریخ
4,3001393/04/31