لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 173 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.87%