صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لاری گرجستان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,160 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,477 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.82%