لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 517 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 270 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34%