صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 707 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.57%