صفحات مرتبط
شاخص یاب

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58,970 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 58,970 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.86%