کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.25%