صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لاری گرجستان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,216 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 216 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,297 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 297 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,442 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 442 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,235 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 235 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%