کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,971 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 391 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 876 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.04%