صفحات مرتبط
شاخص یاب

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,581 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,808 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57.13%