صفحات مرتبط
شاخص یاب

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 924 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 994 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.89%