لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,255 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 984 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.96%