صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 353 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 649 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.92%