صفحات مرتبط
شاخص یاب

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,185 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,065 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%