صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 463 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,387 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,047 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.94%