لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 289 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 860 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 862 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.65%