صفحات مرتبط

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لاری گرجستان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.19%