صفحات مرتبط

لاری گرجستان

  • نرخ فعلی:16,000
  • بالاترین قیمت روز:16,000
  • پایین ترین قیمت روز:14,900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,490
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:16,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16,000 ریال17:06:36
14,900 ریال17:05:34
16,000 ریال16:58:32
14,900 ریال16:57:34
16,000 ریال16:48:34
14,900 ریال16:47:37
16,000 ریال16:45:42
14,900 ریال16:44:33
16,000 ریال16:18:32
14,900 ریال16:17:32
16,000 ریال16:07:29
14,900 ریال16:06:36
16,000 ریال16:03:28
14,900 ریال16:02:36
16,000 ریال16:00:42
14,900 ریال15:59:33
16,000 ریال15:32:29
14,900 ریال15:31:32
16,000 ریال15:26:36
14,900 ریال15:25:34
16,000 ریال15:21:28
14,900 ریال15:20:37
16,000 ریال14:59:30
14,900 ریال14:58:32
16,000 ریال14:39:30
14,900 ریال14:38:32
16,000 ریال14:19:31
14,900 ریال14:18:41
16,000 ریال13:58:37
14,900 ریال13:57:32
16,000 ریال13:54:35
14,900 ریال13:53:34
16,000 ریال13:39:31
14,900 ریال13:37:36
16,000 ریال12:53:32
14,900 ریال12:52:32
16,000 ریال12:43:29
14,900 ریال12:42:29
16,000 ریال12:33:25
14,900 ریال12:32:30
16,000 ریال12:31:26
14,900 ریال12:30:28
16,000 ریال12:17:26
14,900 ریال12:16:26
16,000 ریال12:05:29
14,900 ریال12:04:27
16,000 ریال11:46:26
14,900 ریال11:45:27
نظرات