صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:115,950
  • بالاترین قیمت روز:118,780
  • پایین ترین قیمت روز:112,910
  • بیشترین مقدار نوسان روز:27,900
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:113,250
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:113,510
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,440

نمودار کندل استیک پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
115,950 ریال18:27:10
116,240 ریال18:26:00
116,240 ریال18:25:06
116,240 ریال18:24:17
116,310 ریال18:23:15
116,310 ریال18:22:11
116,310 ریال18:21:24
116,490 ریال18:19:10
116,490 ریال18:18:29
116,490 ریال18:17:24
116,310 ریال18:15:23
116,310 ریال18:14:01
116,490 ریال18:13:07
116,490 ریال18:12:23
116,490 ریال18:11:23
116,490 ریال18:10:31
116,850 ریال18:07:47
116,850 ریال18:06:58
116,850 ریال18:05:59
116,850 ریال18:05:05
116,850 ریال18:04:35
117,020 ریال18:03:07
117,020 ریال18:01:59
117,020 ریال18:00:53
117,020 ریال17:59:27
116,410 ریال17:57:28
116,410 ریال17:56:02
116,410 ریال17:55:05
116,410 ریال17:54:22
117,190 ریال17:48:57
117,190 ریال17:48:11
117,190 ریال17:47:06
117,900 ریال17:41:16
117,900 ریال17:40:19
117,900 ریال17:39:37
117,900 ریال17:38:39
118,000 ریال17:15:19
118,000 ریال17:14:03
118,000 ریال17:13:08
118,000 ریال17:12:28
118,110 ریال17:11:28
117,900 ریال16:43:22
117,900 ریال16:42:26
117,900 ریال16:41:09
118,240 ریال16:35:48
118,240 ریال16:34:48
118,240 ریال16:34:09
118,240 ریال16:32:52
118,360 ریال16:29:12
118,240 ریال16:24:32
118,240 ریال16:23:20
118,240 ریال16:22:12
117,890 ریال16:16:11
117,890 ریال16:15:25
117,890 ریال16:14:09
118,070 ریال16:13:12
118,070 ریال16:12:26
118,240 ریال16:11:25
118,240 ریال16:10:36
118,240 ریال16:09:48
118,240 ریال16:08:51
118,360 ریال16:05:05
118,360 ریال16:03:24
118,360 ریال16:01:58
118,360 ریال16:00:42
118,420 ریال15:47:15
118,420 ریال15:46:21
118,420 ریال15:45:37
118,420 ریال15:44:22
118,780 ریال15:36:42
118,780 ریال15:35:34
118,780 ریال15:34:33
118,780 ریال15:33:47
115,990 ریال15:02:49
115,990 ریال15:01:38
115,990 ریال15:00:31
115,710 ریال14:35:38
115,710 ریال14:34:37
115,710 ریال14:33:50
115,710 ریال14:32:32
116,050 ریال14:27:56
116,050 ریال14:27:13
116,050 ریال14:26:08
116,150 ریال14:25:12
116,150 ریال14:24:24
116,150 ریال14:23:20
116,340 ریال14:22:11
116,440 ریال14:21:16
116,440 ریال14:19:53
116,230 ریال14:16:57
116,230 ریال14:16:03
115,970 ریال13:57:35
115,970 ریال13:56:07
115,970 ریال13:55:15
115,970 ریال13:54:24
116,650 ریال13:30:43
116,650 ریال13:29:12
116,650 ریال13:28:03
115,970 ریال13:27:26
117,330 ریال13:26:21
117,330 ریال13:25:26
117,330 ریال13:24:39
117,410 ریال12:53:31
117,410 ریال12:52:29
117,410 ریال12:51:40
117,410 ریال12:50:18
115,940 ریال12:38:31
115,940 ریال12:37:36
115,940 ریال12:36:48
115,940 ریال12:35:42
114,590 ریال12:34:40
114,590 ریال12:33:57
114,260 ریال12:32:43
114,260 ریال12:31:40
114,260 ریال12:30:43
114,260 ریال12:29:19
113,920 ریال12:20:01
113,920 ریال12:19:15
113,920 ریال12:18:36
113,920 ریال12:17:32
113,580 ریال12:16:30
113,250 ریال11:22:08
113,250 ریال11:21:08
113,250 ریال11:19:51
112,910 ریال10:36:01
112,910 ریال10:34:43
112,910 ریال10:33:37
113,250 ریال10:02:41
113,250 ریال10:01:32
113,250 ریال10:00:19
نظرات