صفحات مرتبط

یورو / صرافی‌های بانکی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60,840 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60,840 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 57,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.24%