کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو / صرافی‌های بانکی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 148,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 148,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 130,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.17%