صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو / صرافی‌های بانکی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 128,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,735 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,940 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.27%