کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو / صرافی‌های بانکی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 145,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,278 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 146,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 142,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.66%