کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 167,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,493 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 163,340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,160 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 155,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 142,616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.05%