کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 143,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 145,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,784 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 154,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 150,431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.26%