شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 127,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,747 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 126,237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,773 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.49%