کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 149,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,482 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 152,637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,637 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 156,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 146,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.76%