صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 402 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,793 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.08%