یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,271 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,763 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,089 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,812 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,468 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.2%