صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 160,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,368 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 176,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14,138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 108,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.13%