صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,969 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 301 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 973 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.15%