یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 173 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 504 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 367 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.06%