صفحات مرتبط
preload

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 774 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,198 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,892 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.36%