صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 348 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,798 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,072 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.56%