صفحات مرتبط

یورو / نقدی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,779 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,701 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 973 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,953 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,277 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.39%