صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 219 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,865 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,495 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,754 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.46%