کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 148,936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 926 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 150,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,670 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138,347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 141,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.89%