یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,465 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 365 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,119 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.11%