صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 265 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,045 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 985 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.36%