صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,985 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 745 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 851 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 611 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 229 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.55%