صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,739 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,501 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.03%