صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 130,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,575 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 127,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126,331 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.6%