صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 116,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,947 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 115,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,660 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 93,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 80,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40,794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.54%