شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 141,816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,366 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 137,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 129,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 133,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.64%