یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 298 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,662 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,452 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.03%