کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 133,691 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,691 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 149,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.82%