صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 75,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,575 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 73,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 64,974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 59,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.51%