صفحات مرتبط

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 451 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 635 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,680 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,960 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,380 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.67%