دلار امروزی / سبزه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,068 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 532 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,388 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,740 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,351 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,249 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.53%