شاخص یاب

دلار نقدی / سبزه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 150,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 150,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 150,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 150,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.02%