دلار / سبزه میدان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,671 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,289 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,270 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.87%