دلار سبزه میدان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 110 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 513 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 555 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%