دلار سبزه میدان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار سبزه میدان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 715 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,051 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.78%