دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 971 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,579 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,445 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,009 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.44%