دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 373 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 724 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.07%