شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,582 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,592 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 113,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 120,978 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.61%