دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 816 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.36%