دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,088 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 248 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 946 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 359 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%