دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,011 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.7%