دلار / نقدی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 722 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,761 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,798 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.36%