دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 235 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 552 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 476 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.37%