دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 162 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 519 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 941 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.68%