دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,070 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9%