دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 209 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 284 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,865 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 185 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.49%