شاخص یاب

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 141,279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8,061 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 127,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 82,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81.02%