دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 80 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 432 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,297 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,975 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.16%