دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 619 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.64%