دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 165 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,671 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 354 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%