دلار / نقدی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,046 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 534 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,365 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,853 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,221 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.46%