کالایاب
شاخص یاب

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,968 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 128,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,718 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.41%