شاخص یاب

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 137,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 137,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48,793 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.94%