کالایاب
شاخص یاب

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 145,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,019 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 144,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,820 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 124,362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.17%