دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 548 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%