شاخص یاب

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,850 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 111,349 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.35%