دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 862 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,777 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.84%