دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 313 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,677 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,283 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.9%