preload

دلار

  • نرخ فعلی:42,200
  • بالاترین قیمت روز:42,220
  • پایین ترین قیمت روز:42,040
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:42,130
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۶
  • نرخ روز گذشته:42,110
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:90

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
42,200 ریال16:26:36
42,190 ریال16:07:28
42,200 ریال16:01:50
42,190 ریال15:56:07
42,200 ریال15:09:00
42,220 ریال14:42:58
42,200 ریال14:26:08
42,190 ریال14:17:36
42,200 ریال14:14:11
42,190 ریال13:50:42
42,200 ریال13:42:18
42,190 ریال13:23:34
42,180 ریال12:56:44
42,170 ریال12:50:49
42,180 ریال12:47:17
42,170 ریال12:44:42
42,190 ریال12:29:40
42,180 ریال12:22:23
42,190 ریال12:06:52
42,200 ریال11:49:36
42,190 ریال11:36:08
42,040 ریال11:36:00
42,190 ریال11:33:06
42,150 ریال11:29:25
42,170 ریال11:23:56
42,130 ریال11:23:54
42,170 ریال11:23:51
42,130 ریال10:24:44
نظرات