دلار

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,430 (0%) 0 37,430 37,470 ۴ خرداد
دلار حواله 37780 (0%) 0 37755 37780 ۴ خرداد
دلار پاساژ افشار 37,370 (0%) 0 37,360 37,380 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,315 (0%) 0 37,305 37,439 ۴ خرداد
دلار مبادله ای 32,442 (0%) 0 32,442 32,442 ۴ خرداد
دلار سبزه میدان 37,370 (0%) 0 37,370 37,370 ۴ خرداد

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,430
 • بالاترین قیمت روز : 37,470
 • پایین ترین قیمت روز : 37,430
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,430
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 37780
 • بالاترین قیمت روز : 37780
 • پایین ترین قیمت روز : 37755
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,780
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,315
 • بالاترین قیمت روز : 37,439
 • پایین ترین قیمت روز : 37,305
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,315
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,442
 • بالاترین قیمت روز : 32,442
 • پایین ترین قیمت روز : 32,442
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 32,442
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,033 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 785 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.1%