دلار

  • نرخ فعلی:40,210
  • بالاترین قیمت روز:40,340
  • پایین ترین قیمت روز:40,170
  • بیشترین مقدار نوسان روز:800
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:40,170
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۵
  • نرخ روز گذشته:40,190
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
40,210 ریال16:35:11
40,210 ریال16:35:10
40,250 ریال16:31:15
40,210 ریال16:25:09
40,210 ریال16:25:09
40,210 ریال16:25:09
40,260 ریال16:21:44
40,210 ریال16:15:09
40,210 ریال16:15:09
40,270 ریال16:12:40
40,210 ریال16:10:09
40,260 ریال16:09:53
40,230 ریال16:06:00
40,210 ریال15:45:08
40,270 ریال15:43:52
40,210 ریال15:35:09
40,210 ریال15:35:09
40,210 ریال15:35:09
40,210 ریال15:35:09
40,260 ریال15:34:25
40,250 ریال15:32:30
40,210 ریال15:30:09
40,230 ریال15:25:18
40,210 ریال15:20:10
40,220 ریال14:30:10
40,220 ریال14:30:10
40,210 ریال14:29:19
40,220 ریال14:25:07
40,220 ریال14:25:06
40,190 ریال14:24:42
40,220 ریال14:20:09
40,210 ریال14:16:20
40,220 ریال14:15:10
40,230 ریال14:15:09
40,230 ریال14:15:09
40,190 ریال14:11:36
40,230 ریال14:10:10
40,230 ریال14:10:09
40,210 ریال14:08:49
40,230 ریال14:05:08
40,230 ریال14:05:08
40,200 ریال14:04:31
40,210 ریال14:00:31
40,230 ریال14:00:11
40,240 ریال14:00:10
40,230 ریال13:58:49
40,240 ریال13:55:08
40,200 ریال13:55:07
40,220 ریال13:52:46
40,240 ریال13:50:10
40,240 ریال13:50:09
40,210 ریال13:47:08
40,220 ریال13:45:16
40,240 ریال13:45:08
40,240 ریال13:45:08
40,240 ریال13:45:07
40,230 ریال13:44:06
40,240 ریال13:40:10
40,240 ریال13:40:09
40,210 ریال13:37:15
40,240 ریال13:35:10
40,240 ریال13:35:10
40,220 ریال13:31:43
40,240 ریال13:30:10
40,240 ریال13:30:10
40,220 ریال13:29:20
40,240 ریال13:25:09
40,270 ریال13:25:08
40,200 ریال13:25:03
40,220 ریال13:23:58
40,270 ریال13:20:10
40,280 ریال13:15:08
40,280 ریال13:15:08
40,200 ریال13:12:48
40,230 ریال13:11:56
40,260 ریال13:10:45
40,280 ریال13:10:08
40,290 ریال12:55:10
40,260 ریال12:50:11
40,300 ریال12:50:11
40,270 ریال12:30:11
40,270 ریال12:30:11
40,280 ریال12:27:55
40,300 ریال12:27:43
40,330 ریال12:25:08
40,340 ریال12:05:09
40,290 ریال12:05:09
40,250 ریال12:05:09
40,270 ریال12:05:08
40,220 ریال11:35:10
40,240 ریال11:35:10
40,250 ریال11:32:09
40,220 ریال11:30:10
40,200 ریال11:30:09
40,210 ریال11:25:08
40,210 ریال11:20:10
40,190 ریال11:20:10
40,210 ریال11:15:09
40,190 ریال11:10:11
40,210 ریال11:05:08
40,210 ریال11:00:12
40,190 ریال11:00:12
40,210 ریال10:55:08
40,190 ریال10:50:10
40,190 ریال10:50:09
40,190 ریال10:45:08
40,170 ریال10:45:08
40,190 ریال10:40:12
40,170 ریال10:40:11
40,190 ریال10:35:09
40,190 ریال10:35:09
40,170 ریال10:35:08
40,190 ریال10:30:10
40,170 ریال10:30:09
40,190 ریال10:25:10
40,170 ریال10:25:09
40,190 ریال10:20:10
40,170 ریال10:15:09
40,190 ریال10:10:10
40,190 ریال10:10:10
40,170 ریال10:05:08
40,190 ریال10:00:12
40,170 ریال10:00:11
نظرات