شاخص یاب

دلار / صرافی‌های بانکی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,490 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,604 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,044 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 106,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,044 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.56%