کالایاب
شاخص یاب

دلار / صرافی‌های بانکی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 125,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 125,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 114,744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 111,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.64%