preload

دلار / پاساژ افشار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 734 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,946 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.5%