دلار پاساژ افشار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار پاساژ افشار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 533 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 634 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.69%