دلار نقدی / افشار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,295 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,434 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.86%