دلار پاساژ افشار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 445 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,347 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,983 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.19%