صفحات مرتبط

کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:5,610
  • بالاترین قیمت روز:5,610
  • پایین ترین قیمت روز:5,450
  • بیشترین مقدار نوسان روز:160
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:561
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:5,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,610 ریال17:06:34
5,450 ریال17:05:32
5,610 ریال16:58:30
5,450 ریال16:57:33
5,610 ریال16:48:32
5,450 ریال16:47:35
5,610 ریال16:45:41
5,450 ریال16:44:31
5,610 ریال16:18:31
5,450 ریال16:17:30
5,610 ریال16:07:27
5,450 ریال16:06:35
5,610 ریال16:03:27
5,450 ریال16:02:34
5,610 ریال16:00:40
5,450 ریال15:59:32
5,610 ریال15:32:28
5,450 ریال15:31:30
5,610 ریال15:26:35
5,450 ریال15:25:32
5,610 ریال15:21:26
5,450 ریال15:20:35
5,610 ریال14:59:28
5,450 ریال14:58:31
5,610 ریال14:39:29
5,450 ریال14:38:31
5,610 ریال14:19:29
5,450 ریال14:18:39
5,610 ریال13:58:35
5,450 ریال13:57:31
5,610 ریال13:54:34
5,450 ریال13:53:33
5,610 ریال13:39:30
5,450 ریال13:37:35
5,610 ریال12:53:31
5,450 ریال12:52:31
5,610 ریال12:43:28
5,450 ریال12:42:29
5,610 ریال12:33:24
5,450 ریال12:32:29
5,610 ریال12:31:25
5,450 ریال12:30:27
5,610 ریال12:17:25
5,450 ریال12:16:25
5,610 ریال12:05:28
5,450 ریال12:04:26
5,610 ریال11:46:25
5,450 ریال11:45:26
5,610 ریال11:28:24
نظرات