صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک یوان چین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 376 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.34%