صفحات مرتبط
شاخص یاب

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.29%