صفحات مرتبط
شاخص یاب

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21,370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47.5%