صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک یوان چین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.02%