صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,747 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 173 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.01%