کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 456 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.72%