صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 282 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,671 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.43%