کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,401 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.52%