شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,782 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,425 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.45%