صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,032 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 908 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.63%