صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک یوان چین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,317 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 419 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.16%