صفحات مرتبط
شاخص یاب

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,798 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,962 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.73%