یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 350 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.62%