کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 652 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,030 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.17%