صفحات مرتبط
شاخص یاب

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 887 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,386 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84%