صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 114,669 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,151 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 110,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,893 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 118,995 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.86%