صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 61,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 710 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 57,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 51,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.7%