صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 149,390 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 149,390 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.56%