صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,392 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 282 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 311 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.81%