صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 360 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 461 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 808 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 608 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.57%