فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 822 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,679 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,071 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,681 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,094 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.71%