صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,540 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 384 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%