صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 765 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,719 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,335 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,904 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.19%