فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 134 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 316 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 472 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 649 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.7%