فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,405 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 392 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 644 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,547 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,533 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.08%