کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 145,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 144,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,916 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,701 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.94%