صفحات مرتبط
preload

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 176 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 812 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,605 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.36%