صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 228 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 720 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,046 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,594 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.98%