فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,824 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 379 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05%