صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 350 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 447 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 798 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,828 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 602 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.55%