صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 246 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 287 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.75%