صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 146,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,402 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 132,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22,987 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50,332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 84,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 83.93%