صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 79,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,248 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 79,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,384 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 68,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 61,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.6%