صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 553 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 677 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%