شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 121,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,015 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 119,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 118,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123,914 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.04%