کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 130,196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,486 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 132,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,910 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 137,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 132,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.63%