صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

  • نرخ فعلی:64,760
  • بالاترین قیمت روز:64,760
  • پایین ترین قیمت روز:64,060
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4,700
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:64,190
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:64,110
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:650

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64,760 ریال19:05:55
64,760 ریال19:05:03
64,600 ریال19:02:22
64,760 ریال16:56:58
64,760 ریال16:56:03
64,710 ریال16:51:56
64,710 ریال16:51:00
64,670 ریال16:35:54
64,670 ریال16:35:00
64,630 ریال16:23:03
64,630 ریال16:21:57
64,600 ریال14:50:59
64,600 ریال14:50:07
64,560 ریال14:48:53
64,560 ریال14:47:52
64,520 ریال14:26:05
64,520 ریال14:24:54
64,480 ریال14:23:52
64,470 ریال14:23:02
64,440 ریال14:17:55
64,440 ریال14:17:05
64,510 ریال14:15:59
64,510 ریال14:14:57
64,470 ریال14:11:56
64,470 ریال14:11:02
64,570 ریال14:02:23
64,570 ریال14:01:06
64,670 ریال13:34:59
64,670 ریال13:34:00
64,630 ریال13:29:58
64,630 ریال13:29:03
64,600 ریال12:32:59
64,600 ریال12:32:04
64,130 ریال12:29:56
64,130 ریال12:29:01
64,100 ریال12:27:52
64,060 ریال12:21:58
64,060 ریال12:20:59
64,130 ریال12:11:59
64,130 ریال12:10:59
64,280 ریال12:10:00
64,440 ریال11:35:55
64,440 ریال11:34:56
64,190 ریال10:02:16
64,190 ریال10:01:04
نظرات