صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,950 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,502 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,662 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,401 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.88%