دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 155 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 384 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.4%