صفحات مرتبط
preload

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 342 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 638 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,050 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,193 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.9%