صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 541 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,092 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.28%