کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 210 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 97,913 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 783 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 89,780 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 91,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.27%