صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 342 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,812 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 162 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 510 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,946 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.34%