صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,836 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 95,853 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 77,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 63,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76.24%