دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,267 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,372 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,689 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.69%