صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 113,890 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 113,890 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 104,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.93%