دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,330 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.39%