صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 898 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,291 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,185 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.41%