دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 679 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.85%