صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 448 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,932 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 368 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 311 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.06%