صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 477 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.93%