صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 299 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 620 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 488 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 155 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.53%