صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 60,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 943 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,431 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.92%