صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 573 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 771 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.66%