صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 561 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,406 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.93%