کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,006 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,973 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.79%