صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 83,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 79,898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 79,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%