کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 308,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 312,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14,825 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 332,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34,682 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 347,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.61%