صفحات مرتبط

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دینار بحرین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 98,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 98,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,346 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 946 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%