صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 389,990 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 389,990 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 348,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41,140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 258,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 131,871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.09%