کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 340,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 735 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 341,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,632 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 315,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23,888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 316,017 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.36%