صفحات مرتبط

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 167,307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,697 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 160,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,755 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 124,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.62%