صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 207,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,395 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 207,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,882 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 184,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 158,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.09%