صفحات مرتبط
preload

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,656 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,747 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 103,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,380 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.12%