شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 342,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31,968 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 329,886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44,194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 312,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 318,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.5%