صفحات مرتبط

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 127,176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,626 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 124,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116,808 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,742 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 113,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,566 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.27%