صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 292,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 284,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 281,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 305,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%