کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 349,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 357,427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,537 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 366,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 338,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.9%