صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 372,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20,880 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 338,674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54,316 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 272,048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 120,942 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 225,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 167,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 74.06%