صفحات مرتبط

دینار بحرین

  • نرخ فعلی:98,400
  • بالاترین قیمت روز:98,400
  • پایین ترین قیمت روز:90,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8,400
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:98,400
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
98,400 ریال13:09:22
90,000 ریال13:08:23
98,400 ریال12:54:26
90,000 ریال12:53:23
98,400 ریال12:43:22
90,000 ریال12:42:23
98,400 ریال12:29:28
90,000 ریال12:28:25
98,400 ریال11:57:26
90,000 ریال11:56:26
98,400 ریال10:57:21
90,000 ریال10:56:26
98,400 ریال10:53:22
90,000 ریال10:52:23
98,400 ریال10:39:26
90,000 ریال10:38:24
نظرات