صفحات مرتبط

دینار بحرین

  • نرخ فعلی:168,250
  • بالاترین قیمت روز:168,250
  • پایین ترین قیمت روز:166,430
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12,100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:167,430
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۵۸
  • نرخ روز گذشته:167,220
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,030

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
168,250 ریال16:56:58
168,250 ریال16:56:03
168,120 ریال16:51:56
168,120 ریال16:51:00
168,010 ریال16:35:54
168,010 ریال16:35:00
167,910 ریال16:23:03
167,910 ریال16:21:57
167,830 ریال14:50:59
167,830 ریال14:50:07
167,720 ریال14:48:53
167,720 ریال14:47:52
167,620 ریال14:26:05
167,620 ریال14:24:54
167,540 ریال14:23:52
167,510 ریال14:23:02
167,430 ریال14:17:55
167,430 ریال14:17:05
167,590 ریال14:15:59
167,590 ریال14:14:57
167,510 ریال14:11:56
167,510 ریال14:11:02
167,750 ریال14:03:02
167,750 ریال14:02:23
167,750 ریال14:01:06
168,010 ریال13:34:59
168,010 ریال13:34:00
167,910 ریال13:30:59
167,910 ریال13:29:58
167,830 ریال12:32:59
167,830 ریال12:32:04
166,620 ریال12:29:56
166,620 ریال12:29:01
166,540 ریال12:27:52
166,430 ریال12:21:58
166,430 ریال12:20:59
166,620 ریال12:12:57
166,620 ریال12:11:59
166,620 ریال12:10:59
167,010 ریال12:10:00
167,430 ریال10:02:16
167,430 ریال10:01:04
نظرات