صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86,560 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86,560 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 79,694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 59,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.69%