صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 209 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.94%