صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 121 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 299 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 601 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.7%