صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 767 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,985 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,927 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.73%