منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 335 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.52%