صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 455 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 428 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 723 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.25%