صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 70,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,625 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 68,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,940 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 65,210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 70,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.15%