صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,605 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 76,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18,696 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 61,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75.57%