صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 838 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 574 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,412 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.52%