صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,861 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.5%