صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 104 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,682 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 268 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.18%