منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,671 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 638 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,392 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 408 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.82%