منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 533 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.77%