منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 190 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 494 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.3%