صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 611 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,540 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.26%