صفحات مرتبط
preload

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,672 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.04%