صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان

بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
86,610 86,530 86,850 86,560 2018/10/10 1397/07/18 1397-07-18
80,150 80,150 90,670 86,670 2018/10/09 1397/07/17 1397-07-17
76,230 75,910 79,980 79,800 2018/10/08 1397/07/16 1397-07-16
83,470 73,250 83,470 75,800 2018/10/07 1397/07/15 1397-07-15
76,080 75,180 83,600 77,850 2018/10/03 1397/07/11 1397-07-11
88,740 71,070 88,740 72,700 2018/10/02 1397/07/10 1397-07-10
99,710 84,570 101,070 89,140 2018/10/01 1397/07/09 1397-07-09
101,020 98,540 102,070 99,680 2018/09/30 1397/07/08 1397-07-08
101,050 95,810 104,100 100,950 2018/09/29 1397/07/07 1397-07-07
108,940 98,710 108,940 102,550 2018/09/27 1397/07/05 1397-07-05
99,430 94,590 113,180 109,160 2018/09/26 1397/07/04 1397-07-04
93,590 91,120 100,170 99,500 2018/09/25 1397/07/03 1397-07-03
87,650 87,330 94,620 93,580 2018/09/24 1397/07/02 1397-07-02
83,960 82,250 89,700 87,230 2018/09/23 1397/07/01 1397-07-01
83,020 83,020 85,270 84,430 2018/09/22 1397/06/31 1397-06-31
84,920 84,880 84,960 84,960 2018/09/19 1397/06/28 1397-06-28
84,450 83,410 85,270 85,260 2018/09/18 1397/06/27 1397-06-27
83,290 81,970 84,000 84,000 2018/09/17 1397/06/26 1397-06-26
81,320 81,320 86,400 83,540 2018/09/16 1397/06/25 1397-06-25
81,040 79,210 81,610 81,230 2018/09/15 1397/06/24 1397-06-24
80,330 80,000 82,330 80,470 2018/09/13 1397/06/22 1397-06-22
79,300 78,460 80,820 80,310 2018/09/12 1397/06/21 1397-06-21
81,080 79,100 85,400 79,260 2018/09/11 1397/06/20 1397-06-20
76,170 75,920 81,270 81,070 2018/09/10 1397/06/19 1397-06-19
75,260 70,740 76,210 75,980 2018/09/09 1397/06/18 1397-06-18

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص منات آذربایجان