صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان

  • نرخ فعلی:82,460
  • بالاترین قیمت روز:84,370
  • پایین ترین قیمت روز:82,040
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:83,610
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۱:۱۸
  • نرخ روز گذشته:84,290
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,830

نمودار کندل استیک منات آذربایجان در روز جاری

نمودار کندل استیک منات آذربایجان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
82,460 ریال14:31:18
82,480 ریال14:30:23
82,470 ریال14:29:16
82,390 ریال14:28:17
82,410 ریال14:26:16
82,560 ریال14:24:21
82,710 ریال14:23:16
82,700 ریال14:22:16
82,610 ریال14:20:21
82,810 ریال14:19:16
82,790 ریال14:18:19
82,880 ریال14:15:20
82,790 ریال14:14:15
82,700 ریال14:13:16
82,600 ریال14:11:15
82,700 ریال14:10:18
82,690 ریال14:08:16
82,670 ریال14:07:16
82,760 ریال14:06:18
82,770 ریال14:05:17
82,780 ریال14:00:31
82,690 ریال13:59:15
82,780 ریال13:58:15
82,880 ریال13:55:16
82,970 ریال13:54:19
82,980 ریال13:52:15
82,880 ریال13:51:19
82,870 ریال13:50:20
82,970 ریال13:47:16
82,960 ریال13:46:16
82,950 ریال13:45:20
82,970 ریال13:43:16
82,980 ریال13:42:19
82,770 ریال13:40:21
82,850 ریال13:39:20
82,840 ریال13:38:16
83,020 ریال13:37:16
82,630 ریال13:36:21
82,640 ریال13:34:15
82,540 ریال13:33:21
82,450 ریال13:32:17
82,650 ریال13:30:25
82,460 ریال13:29:16
82,470 ریال13:27:19
82,560 ریال13:26:16
82,570 ریال13:23:16
82,470 ریال13:22:15
82,360 ریال13:21:18
82,380 ریال13:20:18
82,370 ریال13:19:16
82,360 ریال13:18:19
82,240 ریال13:17:16
82,390 ریال13:16:16
82,420 ریال13:15:21
82,090 ریال13:14:16
82,040 ریال13:13:16
82,140 ریال13:12:19
82,050 ریال13:11:16
82,250 ریال13:10:18
82,240 ریال13:09:19
82,330 ریال13:07:16
82,230 ریال13:06:19
82,420 ریال13:05:17
82,400 ریال13:04:16
82,300 ریال13:03:20
82,400 ریال13:02:17
82,490 ریال13:01:16
82,470 ریال13:00:29
82,560 ریال12:59:16
82,640 ریال12:58:16
82,730 ریال12:57:18
82,720 ریال12:54:19
82,930 ریال12:53:16
82,940 ریال12:52:16
82,840 ریال12:49:16
82,760 ریال12:47:15
82,740 ریال12:45:20
82,730 ریال12:44:17
82,920 ریال12:43:16
83,030 ریال12:42:20
83,020 ریال12:41:16
82,830 ریال12:40:18
82,850 ریال12:39:20
82,870 ریال12:38:16
82,970 ریال12:37:16
82,870 ریال12:36:19
82,770 ریال12:35:18
82,670 ریال12:34:17
82,680 ریال12:33:20
82,870 ریال12:32:18
82,780 ریال12:31:17
82,770 ریال12:30:24
82,780 ریال12:29:16
82,970 ریال12:28:15
82,980 ریال12:26:16
82,790 ریال12:25:17
82,780 ریال12:24:19
82,880 ریال12:23:16
82,590 ریال12:21:19
82,970 ریال12:20:17
82,960 ریال12:19:15
82,990 ریال12:17:15
83,080 ریال12:13:15
83,070 ریال12:12:20
83,250 ریال12:11:15
83,220 ریال12:10:18
83,330 ریال12:09:19
83,150 ریال12:08:16
83,250 ریال12:07:16
83,350 ریال12:06:21
83,370 ریال12:04:17
83,350 ریال12:03:20
83,070 ریال12:02:20
83,060 ریال12:01:18
83,160 ریال12:00:30
83,210 ریال11:59:16
83,260 ریال11:58:16
83,290 ریال11:56:16
83,280 ریال11:54:19
83,470 ریال11:53:17
83,690 ریال11:52:17
83,680 ریال11:51:19
83,700 ریال11:50:20
83,490 ریال11:48:21
83,840 ریال11:46:16
83,460 ریال11:45:20
83,470 ریال11:44:17
83,670 ریال11:43:16
83,780 ریال11:42:19
83,800 ریال11:41:16
83,780 ریال11:40:20
83,860 ریال11:39:18
83,840 ریال11:38:15
83,660 ریال11:37:15
83,840 ریال11:36:19
83,830 ریال11:35:17
83,870 ریال11:33:18
83,970 ریال11:32:18
83,960 ریال11:31:18
83,970 ریال11:30:23
83,980 ریال11:29:16
84,000 ریال11:28:16
84,370 ریال11:27:19
84,360 ریال11:26:15
83,410 ریال11:24:18
83,400 ریال11:23:16
83,430 ریال11:21:19
83,440 ریال11:20:18
83,430 ریال11:16:15
83,360 ریال11:14:15
83,640 ریال11:13:15
83,630 ریال11:12:20
83,640 ریال11:11:15
83,630 ریال11:10:17
83,610 ریال11:09:18
83,600 ریال11:08:15
83,610 ریال11:07:16
83,640 ریال11:04:16
83,630 ریال11:03:21
83,610 ریال11:00:28
نظرات