صفحات مرتبط
preload

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 391 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 735 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,886 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.08%