صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 932 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.07%