صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 436 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 723 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.51%