صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 836 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 606 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,915 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,604 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.69%