صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 492 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,090 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.43%