دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 272 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.84%