صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 322 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 335 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%