دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,956 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 320 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,360 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.73%