صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,701 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 629 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 955 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,966 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,066 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.64%