صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,005 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 383 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,339 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,451 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.24%