صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 75,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 837 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,104 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 59,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52,209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23,751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.49%