صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 703 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,445 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.78%