صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 98,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,589 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 68,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.17%