صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 320 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 142 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.99%