دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,106 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,626 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,644 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,379 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.46%