صفحات مرتبط

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 204 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 279 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 424 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.45%