صفحات مرتبط

دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:29,000
  • بالاترین قیمت روز:29,050
  • پایین ترین قیمت روز:27,880
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,130
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,905
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:29,010
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29,000 ریال17:06:34
27,880 ریال17:05:32
29,000 ریال16:58:30
27,880 ریال16:57:32
29,000 ریال16:48:32
27,880 ریال16:47:35
29,000 ریال16:45:40
27,880 ریال16:44:31
29,000 ریال16:18:30
27,880 ریال16:17:30
29,000 ریال16:07:27
27,880 ریال16:06:34
29,000 ریال16:03:26
27,880 ریال16:02:34
29,000 ریال16:00:40
27,880 ریال15:59:31
29,000 ریال15:32:27
27,880 ریال15:31:30
29,000 ریال15:26:34
27,880 ریال15:25:32
29,000 ریال15:21:26
27,880 ریال15:20:35
29,000 ریال14:59:28
27,880 ریال14:58:30
29,000 ریال14:39:29
27,880 ریال14:38:31
29,000 ریال14:19:29
27,880 ریال14:18:39
29,000 ریال13:58:35
27,880 ریال13:57:31
29,000 ریال13:54:33
27,880 ریال13:53:32
29,000 ریال13:39:30
27,880 ریال13:37:35
29,000 ریال12:53:31
27,880 ریال12:52:30
29,000 ریال12:43:28
27,880 ریال12:42:28
29,000 ریال12:33:24
27,880 ریال12:32:28
29,000 ریال12:31:25
27,880 ریال12:30:27
29,000 ریال12:20:28
29,010 ریال12:17:24
27,880 ریال12:16:25
29,010 ریال12:05:28
27,880 ریال12:04:26
29,010 ریال11:46:25
27,880 ریال11:45:26
29,010 ریال11:34:22
29,030 ریال11:17:24
29,040 ریال10:25:25
29,050 ریال10:00:30
نظرات