صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:92,230
  • بالاترین قیمت روز:92,330
  • پایین ترین قیمت روز:88,340
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,240
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:90,140
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:88,290
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3,940

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
92,230 ریال15:16:11
92,250 ریال15:15:18
92,240 ریال15:14:12
92,220 ریال15:13:14
92,240 ریال15:12:23
92,220 ریال15:09:17
92,200 ریال15:08:13
92,220 ریال15:07:19
92,290 ریال15:07:14
92,300 ریال15:05:17
92,270 ریال15:00:37
92,260 ریال14:59:12
92,270 ریال14:58:11
92,290 ریال14:57:19
92,300 ریال14:56:13
92,330 ریال14:54:20
92,300 ریال14:53:16
92,290 ریال14:51:21
92,310 ریال14:50:18
92,300 ریال14:47:12
92,310 ریال14:46:13
92,300 ریال14:45:21
92,290 ریال14:42:21
92,310 ریال14:41:16
92,300 ریال14:40:19
92,290 ریال14:38:14
92,270 ریال14:35:18
92,290 ریال14:34:17
92,270 ریال14:33:24
92,290 ریال14:32:17
92,310 ریال14:31:17
92,290 ریال14:29:15
92,310 ریال14:28:14
92,290 ریال14:27:20
92,310 ریال14:26:12
92,260 ریال14:25:15
92,270 ریال14:23:15
92,290 ریال14:21:25
92,310 ریال14:20:18
92,300 ریال14:19:15
92,310 ریال14:18:22
92,300 ریال14:17:14
92,310 ریال14:16:13
92,330 ریال14:15:22
92,290 ریال14:14:17
92,330 ریال14:13:17
92,310 ریال14:12:20
92,290 ریال14:11:17
92,270 ریال14:10:19
92,290 ریال14:06:20
92,300 ریال14:05:20
92,310 ریال14:04:17
92,270 ریال14:02:15
92,290 ریال14:00:34
92,310 ریال13:59:15
92,290 ریال13:51:22
92,310 ریال13:49:14
92,330 ریال13:47:13
92,310 ریال13:46:12
92,290 ریال13:43:15
92,300 ریال13:42:21
92,290 ریال13:41:15
92,260 ریال13:39:19
92,270 ریال13:38:13
92,290 ریال13:37:14
92,270 ریال13:34:16
92,260 ریال13:31:18
92,250 ریال13:30:28
92,270 ریال13:29:13
92,260 ریال13:28:16
92,250 ریال13:26:17
92,270 ریال13:25:19
92,250 ریال13:24:29
92,260 ریال13:23:14
92,240 ریال13:22:14
92,260 ریال13:21:23
92,240 ریال13:16:12
92,260 ریال13:15:20
92,270 ریال13:14:16
92,250 ریال13:12:24
92,270 ریال13:11:14
92,260 ریال13:10:17
92,270 ریال13:09:17
92,220 ریال13:08:12
92,210 ریال13:07:14
92,220 ریال13:05:18
92,240 ریال13:04:16
92,220 ریال13:02:19
92,240 ریال12:58:13
92,220 ریال12:56:13
92,240 ریال12:52:15
92,250 ریال12:51:28
90,030 ریال12:51:22
92,270 ریال12:51:21
90,060 ریال12:50:24
90,030 ریال12:48:17
90,040 ریال12:47:13
90,030 ریال12:44:16
90,070 ریال12:43:14
90,060 ریال12:42:19
90,040 ریال12:37:16
90,080 ریال12:36:23
90,070 ریال12:35:14
90,080 ریال12:34:16
90,070 ریال12:33:23
90,060 ریال12:32:17
90,040 ریال12:30:28
90,030 ریال12:29:13
90,070 ریال12:28:12
90,030 ریال12:27:19
90,020 ریال12:26:15
90,030 ریال12:25:19
90,060 ریال12:24:21
90,030 ریال12:23:18
90,040 ریال12:21:21
90,070 ریال12:20:16
90,060 ریال12:19:13
90,070 ریال12:18:18
90,040 ریال12:17:14
90,060 ریال12:15:19
90,070 ریال12:14:48
90,140 ریال12:13:16
90,130 ریال12:12:22
90,100 ریال12:09:20
90,090 ریال12:08:12
90,050 ریال12:07:13
90,070 ریال12:06:19
90,080 ریال12:05:20
90,070 ریال12:04:16
90,090 ریال12:02:18
90,050 ریال12:01:22
90,080 ریال12:00:35
90,090 ریال11:57:19
90,080 ریال11:56:13
90,120 ریال11:55:15
90,090 ریال11:50:19
90,070 ریال11:48:19
90,050 ریال11:44:15
90,070 ریال11:43:16
90,050 ریال11:42:21
90,000 ریال11:41:18
90,030 ریال11:40:21
90,080 ریال11:39:21
90,090 ریال11:38:12
90,120 ریال11:37:13
90,100 ریال11:35:17
90,090 ریال11:31:17
90,120 ریال11:30:30
90,080 ریال11:28:14
90,070 ریال11:26:11
90,100 ریال11:25:14
90,090 ریال11:23:14
90,100 ریال11:22:18
90,120 ریال11:19:12
90,140 ریال11:18:19
90,130 ریال11:16:12
90,140 ریال11:15:21
90,150 ریال11:14:14
90,180 ریال11:13:13
90,150 ریال11:12:20
90,140 ریال11:06:18
90,150 ریال11:04:16
90,170 ریال11:01:24
90,130 ریال11:00:43
88,340 ریال11:00:36
90,140 ریال11:00:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات