صفحات مرتبط

درام ارمنستان

نرخ شاخص در اسفند 1395 تاریخ
901395/12/01
نرخ شاخص در آذر 1395 تاریخ
1001395/09/22
901395/09/03
نرخ شاخص در آبان 1395 تاریخ
801395/08/24

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص درام ارمنستان

نرخ شاخص در مرداد 1395 تاریخ
801395/05/24
نرخ شاخص در شهریور 1394 تاریخ
801394/06/21
701394/06/16
نرخ شاخص در مرداد 1394 تاریخ
801394/05/04
نرخ شاخص در تیر 1394 تاریخ
701394/04/16
801394/04/06
نرخ شاخص در خرداد 1394 تاریخ
701394/03/30
نرخ شاخص در اردیبهشت 1394 تاریخ
801394/02/14
701394/02/06
نرخ شاخص در فروردین 1394 تاریخ
801394/01/30
701394/01/23
نرخ شاخص در دی 1393 تاریخ
801393/10/28
نرخ شاخص در شهریور 1393 تاریخ
901393/06/22
نرخ شاخص در مرداد 1393 تاریخ
901393/05/25
901393/05/15
901393/05/14
901393/05/13
901393/05/12
901393/05/11
901393/05/09
901393/05/06
901393/05/05
نرخ شاخص در تیر 1393 تاریخ
901393/04/31