صفحات مرتبط

درام ارمنستان

نرخ شاخص در شهریور 1396

تاریخ
901396/06/19

نرخ شاخص در تیر 1396

تاریخ
801396/04/24
901396/04/15
801396/04/13
801396/04/12
801396/04/11
801396/04/10
801396/04/08
801396/04/07
801396/04/06
801396/04/05
801396/04/04
801396/04/03
801396/04/01

نرخ شاخص در خرداد 1396

تاریخ
801396/03/31
801396/03/30
801396/03/29
801396/03/28
801396/03/27
801396/03/25
801396/03/22

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص درام ارمنستان

نرخ شاخص در اسفند 1395

تاریخ
901395/12/01

نرخ شاخص در آذر 1395

تاریخ
1001395/09/22
901395/09/03

نرخ شاخص در آبان 1395

تاریخ
801395/08/24

نرخ شاخص در مرداد 1395

تاریخ
801395/05/24

نرخ شاخص در شهریور 1394

تاریخ
801394/06/21
701394/06/16

نرخ شاخص در مرداد 1394

تاریخ
801394/05/04

نرخ شاخص در تیر 1394

تاریخ
701394/04/16
801394/04/06

نرخ شاخص در خرداد 1394

تاریخ
701394/03/30

نرخ شاخص در اردیبهشت 1394

تاریخ
801394/02/14
701394/02/06

نرخ شاخص در فروردین 1394

تاریخ
801394/01/30
701394/01/23

نرخ شاخص در دی 1393

تاریخ
801393/10/28

نرخ شاخص در شهریور 1393

تاریخ
901393/06/22

نرخ شاخص در مرداد 1393

تاریخ
901393/05/25
901393/05/15
901393/05/14
901393/05/13
901393/05/12
901393/05/11
901393/05/09
901393/05/06
901393/05/05

نرخ شاخص در تیر 1393

تاریخ
901393/04/31