صفحات مرتبط
شاخص یاب

درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:160
  • بالاترین قیمت روز:160
  • پایین ترین قیمت روز:150
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:160
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:150
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار کندل استیک درام ارمنستان در روز جاری

نمودار کندل استیک درام ارمنستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
160 ریال17:25:20
160 ریال17:24:32
160 ریال17:23:24
150 ریال17:08:42
150 ریال17:07:25
160 ریال17:06:23
160 ریال17:05:19
150 ریال17:03:41
150 ریال17:02:30
150 ریال17:01:24
160 ریال16:23:37
160 ریال16:22:39
160 ریال16:21:52
150 ریال15:08:15
150 ریال15:06:30
150 ریال15:05:47
150 ریال15:05:21
160 ریال14:59:55
160 ریال14:58:51
160 ریال14:58:01
150 ریال14:42:01
150 ریال14:41:09
150 ریال14:40:35
160 ریال14:39:22
160 ریال14:38:25
160 ریال14:37:48
150 ریال14:32:07
150 ریال14:31:10
150 ریال14:29:40
160 ریال13:59:50
160 ریال13:58:51
160 ریال13:57:57
150 ریال13:33:17
150 ریال13:32:06
150 ریال13:31:08
160 ریال13:23:47
160 ریال13:22:38
160 ریال13:21:52
150 ریال13:08:54
150 ریال13:08:05
150 ریال13:07:31
160 ریال13:06:19
160 ریال13:05:26
160 ریال13:04:55
150 ریال13:03:32
150 ریال13:02:13
150 ریال13:01:22
160 ریال12:44:43
160 ریال12:43:44
160 ریال12:42:52
نظرات