صفحات مرتبط

درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:80
  • بالاترین قیمت روز:80
  • پایین ترین قیمت روز:70
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:80
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
80 ریال17:56:32
70 ریال17:55:31
80 ریال17:34:46
70 ریال17:34:15
80 ریال17:21:38
70 ریال17:20:26
80 ریال17:13:26
70 ریال17:12:25
80 ریال16:51:32
70 ریال16:50:28
80 ریال15:58:54
70 ریال15:57:49
80 ریال15:21:24
70 ریال15:20:29
80 ریال14:54:28
70 ریال14:53:29
80 ریال14:40:26
70 ریال14:39:27
80 ریال13:46:22
70 ریال13:45:24
80 ریال13:36:24
70 ریال13:35:26
80 ریال13:28:23
70 ریال13:27:25
80 ریال13:09:22
70 ریال13:08:23
80 ریال12:54:26
70 ریال12:53:23
80 ریال12:43:22
70 ریال12:42:23
80 ریال12:29:28
70 ریال12:28:24
80 ریال11:57:26
70 ریال11:56:26
80 ریال10:57:21
70 ریال10:56:26
80 ریال10:53:22
70 ریال10:52:23
80 ریال10:39:26
70 ریال10:38:24
نظرات