صفحات مرتبط

افغانی

نرخ شاخص در فروردین 1396 تاریخ
5701396/01/21
5301396/01/19
نرخ شاخص در اسفند 1395 تاریخ
5701395/12/17
5801395/12/02
نرخ شاخص در دی 1395 تاریخ
5901395/10/28
6001395/10/11
6201395/10/05
6101395/10/01

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص افغانی

نرخ شاخص در آذر 1395 تاریخ
6001395/09/30
5801395/09/09
نرخ شاخص در آبان 1395 تاریخ
5601395/08/24
نرخ شاخص در شهریور 1395 تاریخ
5501395/06/16
5401395/06/14
5301395/06/01
نرخ شاخص در تیر 1395 تاریخ
5201395/04/30
5301395/04/20
5201395/04/09
5101395/04/08
نرخ شاخص در خرداد 1395 تاریخ
5001395/03/17
نرخ شاخص در بهمن 1394 تاریخ
5101394/11/29
5301394/11/20
5401394/11/18
نرخ شاخص در دی 1394 تاریخ
5401394/10/26
5501394/10/15
نرخ شاخص در آذر 1394 تاریخ
5401394/09/28
5501394/09/25
5601394/09/23
5801394/09/08
5701394/09/05
نرخ شاخص در مرداد 1394 تاریخ
5601394/05/04
نرخ شاخص در تیر 1394 تاریخ
5401394/04/16
5501394/04/15
5601394/04/02
نرخ شاخص در فروردین 1394 تاریخ
5801394/01/23
نرخ شاخص در اسفند 1393 تاریخ
5901393/12/21
نرخ شاخص در بهمن 1393 تاریخ
6201393/11/28
نرخ شاخص در دی 1393 تاریخ
6001393/10/10
نرخ شاخص در آذر 1393 تاریخ
6101393/09/26
5801393/09/24
5301393/09/10
5901393/09/06
نرخ شاخص در مهر 1393 تاریخ
5801393/07/07
نرخ شاخص در شهریور 1393 تاریخ
5601393/06/22
نرخ شاخص در مرداد 1393 تاریخ
5601393/05/25
5601393/05/15
5501393/05/14
5601393/05/13
5201393/05/12
5201393/05/11
5201393/05/09
نرخ شاخص در تیر 1393 تاریخ
5601393/04/31