صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 380 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,679 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.75%