صفحات مرتبط

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک درهم امارات در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 251 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.44%