صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,348 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.23%