صفحات مرتبط
preload

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک درهم امارات در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 228 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 874 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.1%