کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,913 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 529 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.01%