شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,584 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,911 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.25%