صفحات مرتبط

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 620 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.89%