درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,445 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 365 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 773 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 988 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.06%