درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 136 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.31%