صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,423 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,832 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.08%