صفحات مرتبط

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 176 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.28%