صفحات مرتبط

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 900 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,530 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.14%