صفحات مرتبط

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 124 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.64%