درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 327 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 551 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.39%