صفحات مرتبط

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک درهم امارات در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,682 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 287 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.76%