صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,053 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,053 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.24%