پاپیولوس / Populous

  • نرخ فعلی:22.145
  • بالاترین قیمت روز:27.1209
  • پایین ترین قیمت روز:21.9985
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ اردیبهشت
  • نرخ روز گذشته:26.6772
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:20.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.5322

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات