شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Populous (PPT)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58,530 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 58,530 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 75,963 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,433 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98,305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 67.96%