زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2729
  • بالاترین قیمت روز:0.2737
  • پایین ترین قیمت روز:0.2728
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2734
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.2735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2729 ریال7:25:27
0.273 ریال7:09:18
0.2731 ریال7:08:20
0.273 ریال7:07:25
0.2731 ریال6:45:20
0.273 ریال6:41:22
0.2731 ریال6:11:20
0.273 ریال6:10:25
0.2731 ریال6:04:24
0.273 ریال6:00:26
0.2729 ریال5:48:22
0.2728 ریال5:40:28
0.2729 ریال5:32:24
0.2728 ریال5:31:32
0.2729 ریال5:28:25
0.273 ریال5:26:22
0.2729 ریال5:18:20
0.2728 ریال5:17:22
0.2729 ریال5:16:28
0.273 ریال5:14:20
0.2731 ریال4:50:21
0.2732 ریال4:46:26
0.2733 ریال4:44:18
0.2732 ریال4:42:18
0.2733 ریال4:41:24
0.2734 ریال4:39:15
0.2733 ریال4:10:25
0.2732 ریال4:02:19
0.2733 ریال4:01:33
0.2732 ریال3:57:18
0.2733 ریال3:51:19
0.2734 ریال3:49:23
0.2733 ریال3:46:24
0.2734 ریال3:23:16
0.2733 ریال3:19:23
0.2734 ریال2:56:18
0.2735 ریال2:53:18
0.2734 ریال2:49:25
0.2735 ریال2:48:17
0.2734 ریال2:32:19
0.2735 ریال2:07:26
0.2736 ریال2:04:28
0.2735 ریال2:02:22
0.2736 ریال1:56:20
0.2735 ریال1:47:17
0.2736 ریال1:38:16
0.2737 ریال1:37:24
0.2736 ریال1:36:20
0.2735 ریال1:35:19
0.2734 ریال1:32:21
نظرات