شاخص یاب

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2716
  • بالاترین قیمت روز:0.2716
  • پایین ترین قیمت روز:0.2702
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2702
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.2709
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2716 ریال11:24:13
0.2716 ریال11:22:58
0.2713 ریال11:21:55
0.2712 ریال11:19:49
0.2713 ریال11:18:11
0.2712 ریال11:12:16
0.2711 ریال11:10:14
0.2712 ریال11:06:37
0.2712 ریال11:05:32
0.2713 ریال11:03:52
0.2712 ریال11:01:16
0.2711 ریال10:58:02
0.2712 ریال10:57:09
0.2712 ریال10:55:54
0.2713 ریال10:52:17
0.2714 ریال10:45:34
0.2713 ریال10:36:41
0.2712 ریال10:33:45
0.2712 ریال10:32:23
0.2713 ریال10:30:21
0.2712 ریال10:24:20
0.2711 ریال10:22:01
0.271 ریال10:21:09
0.271 ریال10:19:55
0.2711 ریال10:16:09
0.271 ریال10:04:16
0.271 ریال10:02:57
0.2711 ریال9:54:50
0.271 ریال9:51:11
0.271 ریال9:49:50
0.2711 ریال9:48:47
0.271 ریال9:39:11
0.2709 ریال9:36:20
0.271 ریال9:35:14
0.2708 ریال9:33:34
0.2709 ریال9:30:01
0.2708 ریال8:08:59
0.2708 ریال8:07:51
0.2709 ریال8:03:30
0.2707 ریال7:47:50
0.2707 ریال7:46:51
0.2706 ریال7:45:51
0.2707 ریال7:41:49
0.2707 ریال7:40:43
0.2706 ریال7:38:53
0.2707 ریال7:36:06
0.2706 ریال7:33:16
0.2707 ریال7:17:49
0.2707 ریال7:16:46
0.2706 ریال7:15:42
0.2707 ریال7:14:45
0.2707 ریال7:13:37
0.2706 ریال7:12:42
0.2707 ریال6:57:41
0.2706 ریال6:53:44
0.2706 ریال6:52:45
0.2707 ریال6:44:51
0.2707 ریال6:43:40
0.2706 ریال6:42:45
0.2707 ریال6:38:52
0.2707 ریال6:37:48
0.2708 ریال6:36:49
0.2707 ریال6:34:50
0.2708 ریال6:33:56
0.2707 ریال6:33:07
0.2708 ریال6:29:50
0.2707 ریال6:14:45
0.2708 ریال6:08:47
0.2708 ریال6:07:38
0.2707 ریال5:54:51
0.2706 ریال5:54:00
0.2706 ریال5:53:06
0.2707 ریال5:11:40
0.2707 ریال5:10:44
0.2706 ریال5:03:09
0.2706 ریال5:01:53
0.2705 ریال4:56:48
0.2706 ریال4:53:41
0.2706 ریال4:52:37
0.2705 ریال4:50:46
0.2705 ریال4:49:33
0.2706 ریال4:47:38
0.2705 ریال4:44:44
0.2706 ریال4:35:53
0.2706 ریال4:34:50
0.2707 ریال4:33:52
0.2706 ریال4:12:32
0.2707 ریال4:11:40
0.2706 ریال4:06:43
0.2707 ریال4:03:55
0.2706 ریال4:03:15
0.2707 ریال4:00:50
0.2706 ریال3:41:45
0.2707 ریال3:39:33
0.2706 ریال3:35:52
0.2707 ریال3:33:50
0.2706 ریال3:32:58
0.2707 ریال3:26:41
0.2707 ریال3:25:37
0.2706 ریال3:17:44
0.2705 ریال3:15:37
0.2706 ریال3:14:42
0.2705 ریال3:12:37
0.2706 ریال3:08:41
0.2706 ریال3:07:33
0.2705 ریال3:06:39
0.2704 ریال2:57:38
0.2705 ریال2:56:44
0.2705 ریال2:55:32
0.2704 ریال2:51:38
0.2705 ریال2:48:35
0.2704 ریال2:36:40
0.2705 ریال2:09:48
0.2706 ریال2:07:48
0.2705 ریال2:06:06
0.2703 ریال1:59:37
0.2703 ریال1:58:35
0.2704 ریال1:57:33
0.2703 ریال1:51:32
0.2704 ریال1:50:44
0.2703 ریال1:45:35
0.2704 ریال1:43:33
0.2703 ریال1:41:39
0.2703 ریال1:40:34
0.2702 ریال1:36:41
نظرات