کالایاب
شاخص یاب

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2631
  • بالاترین قیمت روز:0.2635
  • پایین ترین قیمت روز:0.2629
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2634
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۷:۳۶
  • نرخ روز گذشته:0.2633
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2631 ریال12:57:36
0.263 ریال12:36:55
0.2629 ریال12:29:32
0.263 ریال12:13:36
0.2631 ریال12:09:46
0.263 ریال12:01:42
0.2631 ریال11:57:42
0.263 ریال11:37:19
0.2629 ریال11:29:19
0.263 ریال11:25:20
0.2631 ریال11:09:16
0.263 ریال11:05:17
0.2632 ریال10:57:12
0.2633 ریال10:45:14
0.2634 ریال10:37:11
0.2635 ریال9:21:06
0.2634 ریال9:17:05
0.2635 ریال9:05:06
0.2634 ریال9:01:05
0.2635 ریال8:33:05
0.2634 ریال8:25:05
0.2635 ریال8:21:06
0.2634 ریال8:09:05
0.2635 ریال8:05:05
0.2634 ریال7:25:04
0.2633 ریال7:21:05
0.2634 ریال7:05:04
0.2635 ریال7:01:05
0.2634 ریال6:53:04
0.2635 ریال6:37:03
0.2634 ریال6:25:05
0.2635 ریال5:49:03
0.2634 ریال5:45:06
0.2635 ریال5:37:04
0.2634 ریال5:17:04
0.2633 ریال5:13:04
0.2634 ریال5:09:04
0.2633 ریال5:01:04
0.2634 ریال4:37:04
0.2635 ریال4:13:04
0.2634 ریال4:09:04
0.2635 ریال4:05:05
0.2634 ریال3:57:05
0.2635 ریال3:53:04
0.2634 ریال3:49:03
0.2635 ریال3:45:05
0.2634 ریال3:41:03
0.2635 ریال3:37:03
0.2634 ریال3:33:04
0.2635 ریال2:53:04
0.2634 ریال2:49:04
0.2635 ریال2:45:05
0.2634 ریال2:41:03
0.2635 ریال2:13:04
0.2634 ریال2:09:05
0.2635 ریال1:49:03
0.2634 ریال1:33:05
0.2633 ریال1:21:04
0.2632 ریال1:17:03
0.2633 ریال1:01:04
0.2634 ریال0:57:05
0.2633 ریال0:45:06
0.2634 ریال0:37:04
0.2633 ریال0:33:05
0.2634 ریال0:29:04
0.2635 ریال0:21:06
0.2634 ریال0:17:04
0.2633 ریال0:13:04
0.2634 ریال0:09:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات