شاخص یاب

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2717
  • بالاترین قیمت روز:0.2717
  • پایین ترین قیمت روز:0.2706
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.271
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۲:۵۸
  • نرخ روز گذشته:0.2713
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2717 ریال11:22:58
0.2714 ریال11:21:00
0.2714 ریال11:19:49
0.2715 ریال11:18:11
0.2714 ریال11:15:52
0.2713 ریال11:15:04
0.2714 ریال11:12:16
0.2713 ریال11:10:14
0.2714 ریال11:09:19
0.2714 ریال11:08:05
0.2713 ریال11:06:37
0.2713 ریال11:05:32
0.2714 ریال11:03:52
0.2713 ریال10:58:02
0.2714 ریال10:57:09
0.2713 ریال10:55:54
0.2715 ریال10:43:10
0.2714 ریال10:42:13
0.2715 ریال10:39:30
0.2714 ریال10:37:27
0.2715 ریال10:36:41
0.2717 ریال10:24:20
0.2716 ریال10:23:06
0.2715 ریال10:19:01
0.2716 ریال10:18:25
0.2716 ریال10:17:17
0.2715 ریال10:16:09
0.2714 ریال10:14:00
0.2715 ریال10:10:20
0.2714 ریال10:09:26
0.2715 ریال9:45:07
0.2714 ریال9:36:20
0.2714 ریال9:35:14
0.2713 ریال9:20:53
0.2712 ریال9:17:56
0.2713 ریال9:14:57
0.2713 ریال9:13:44
0.2712 ریال9:08:57
0.2713 ریال9:06:47
0.2712 ریال9:02:15
0.2713 ریال8:59:53
0.2713 ریال8:58:52
0.2712 ریال8:38:59
0.2713 ریال8:36:08
0.2713 ریال8:34:57
0.2712 ریال8:29:53
0.2713 ریال8:14:52
0.2712 ریال8:12:46
0.2713 ریال8:03:30
0.2711 ریال8:00:57
0.2712 ریال7:54:42
0.2711 ریال7:53:52
0.2712 ریال7:51:50
0.2711 ریال7:08:51
0.2711 ریال7:07:43
0.2712 ریال7:06:00
0.2711 ریال6:41:47
0.2711 ریال6:40:40
0.2712 ریال6:33:56
0.2711 ریال6:33:07
0.271 ریال6:29:50
0.2712 ریال6:28:40
0.2711 ریال6:23:49
0.2711 ریال6:22:44
0.2712 ریال6:06:41
0.2711 ریال6:03:14
0.2711 ریال6:01:58
0.2712 ریال6:00:51
0.2711 ریال5:58:42
0.2712 ریال5:57:46
0.2711 ریال5:51:23
0.2711 ریال5:50:03
0.2712 ریال5:41:31
0.2712 ریال5:40:27
0.2711 ریال5:35:52
0.2712 ریال5:32:56
0.2711 ریال5:29:44
0.2711 ریال5:28:36
0.2712 ریال5:23:44
0.2712 ریال5:22:39
0.2711 ریال5:20:44
0.2711 ریال5:19:32
0.2712 ریال5:18:34
0.2711 ریال5:05:53
0.2711 ریال5:04:49
0.271 ریال4:41:40
0.271 ریال4:40:38
0.2711 ریال4:38:42
0.2711 ریال4:37:40
0.271 ریال4:36:41
0.2711 ریال4:35:53
0.271 ریال4:34:50
0.2709 ریال4:33:52
0.271 ریال4:15:35
0.2711 ریال3:59:40
0.271 ریال3:54:32
0.2711 ریال3:53:37
0.2711 ریال3:52:40
0.271 ریال3:51:39
0.2711 ریال3:38:45
0.271 ریال3:36:44
0.2711 ریال3:24:38
0.271 ریال3:20:41
0.271 ریال3:19:31
0.2711 ریال3:18:32
0.271 ریال3:06:39
0.2709 ریال2:41:39
0.2709 ریال2:40:33
0.2708 ریال2:38:42
0.2706 ریال2:36:40
0.2707 ریال2:35:50
0.2708 ریال2:34:44
0.2709 ریال2:32:53
0.271 ریال2:27:32
0.2709 ریال2:26:39
0.271 ریال2:08:54
0.271 ریال2:07:48
0.2711 ریال2:06:06
0.2713 ریال2:03:17
0.2712 ریال1:59:37
0.2712 ریال1:58:35
0.2713 ریال1:57:33
0.2712 ریال1:53:33
0.2713 ریال1:51:32
0.2712 ریال1:48:27
0.2711 ریال1:44:44
0.2711 ریال1:43:33
0.2712 ریال1:42:38
0.2711 ریال1:41:39
0.2712 ریال1:40:34
0.271 ریال1:36:41
نظرات