زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2733
  • بالاترین قیمت روز:0.2746
  • پایین ترین قیمت روز:0.2723
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2741
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۰:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.2739
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2733 ریال13:50:29
0.2732 ریال13:46:33
0.2733 ریال13:40:32
0.2732 ریال13:35:26
0.2733 ریال13:32:30
0.2732 ریال13:31:37
0.2731 ریال13:29:26
0.2732 ریال13:22:31
0.2731 ریال13:19:31
0.2732 ریال13:18:22
0.2733 ریال13:16:32
0.2732 ریال13:15:29
0.2733 ریال13:12:21
0.2734 ریال13:11:24
0.2735 ریال13:09:24
0.2736 ریال13:03:27
0.2737 ریال13:02:25
0.2736 ریال13:01:44
0.2735 ریال13:00:34
0.2733 ریال12:56:26
0.2732 ریال12:53:26
0.2733 ریال12:52:31
0.2732 ریال12:50:29
0.2731 ریال12:49:31
0.273 ریال12:47:22
0.2729 ریال12:44:25
0.2728 ریال12:42:27
0.2729 ریال12:37:31
0.2727 ریال12:36:28
0.2728 ریال12:34:33
0.273 ریال12:32:29
0.2731 ریال12:31:38
0.2729 ریال12:27:24
0.2727 ریال12:18:26
0.2728 ریال12:16:34
0.2729 ریال12:13:32
0.2731 ریال12:09:24
0.273 ریال12:04:29
0.2729 ریال12:02:29
0.2728 ریال12:01:44
0.2727 ریال11:59:23
0.2728 ریال11:52:28
0.2726 ریال11:49:29
0.2725 ریال11:43:28
0.2723 ریال11:36:25
0.2724 ریال11:34:26
0.2725 ریال11:33:26
0.2726 ریال11:32:27
0.2727 ریال11:30:27
0.2726 ریال11:28:28
0.2727 ریال11:25:30
0.2726 ریال11:24:20
0.2727 ریال11:21:26
0.2728 ریال11:20:24
0.2727 ریال11:16:32
0.2726 ریال11:09:21
0.2728 ریال11:02:25
0.2729 ریال10:59:20
0.2728 ریال10:58:27
0.2729 ریال10:56:25
0.2728 ریال10:51:25
0.273 ریال10:46:28
0.2731 ریال10:41:26
0.2733 ریال10:37:28
0.2731 ریال10:34:27
0.2733 ریال10:33:28
0.2734 ریال10:31:34
0.2733 ریال10:28:26
0.2734 ریال10:21:26
0.2733 ریال10:12:21
0.2734 ریال10:09:21
0.2733 ریال10:02:26
0.2734 ریال10:01:44
0.2733 ریال9:49:28
0.2734 ریال9:19:26
0.2735 ریال9:18:20
0.2734 ریال9:01:40
0.2733 ریال8:52:26
0.2732 ریال8:51:21
0.2733 ریال8:50:22
0.2732 ریال8:48:19
0.2733 ریال8:38:19
0.2734 ریال8:37:28
0.2733 ریال8:36:22
0.2734 ریال8:29:20
0.2735 ریال8:16:26
0.2734 ریال8:14:21
0.2735 ریال8:11:22
0.2734 ریال8:03:21
0.2733 ریال8:02:23
0.2734 ریال8:00:28
0.2733 ریال7:57:19
0.2734 ریال7:55:27
0.2733 ریال7:44:18
0.2734 ریال7:42:19
0.2733 ریال7:38:18
0.2734 ریال7:34:25
0.2733 ریال7:32:21
0.2734 ریال7:31:29
0.2733 ریال7:29:20
0.2734 ریال7:19:23
0.2735 ریال7:18:17
0.2734 ریال7:17:19
0.2735 ریال7:14:18
0.2734 ریال7:10:26
0.2735 ریال6:58:23
0.2736 ریال6:51:20
0.2735 ریال6:40:26
0.2736 ریال6:39:18
0.2735 ریال6:34:24
0.2736 ریال6:32:20
0.2735 ریال6:30:21
0.2736 ریال6:29:19
0.2735 ریال6:27:17
0.2736 ریال6:23:17
0.2735 ریال6:21:23
0.2736 ریال6:19:25
0.2735 ریال6:02:21
0.2734 ریال6:01:34
0.2735 ریال6:00:26
0.2734 ریال5:54:59
0.2733 ریال5:39:19
0.2734 ریال5:34:28
0.2733 ریال5:28:25
0.2734 ریال5:23:20
0.2733 ریال5:16:28
0.2735 ریال5:02:20
0.2736 ریال4:57:20
0.2735 ریال4:55:26
0.2736 ریال4:49:24
0.2737 ریال4:48:18
0.2736 ریال4:46:26
0.2737 ریال4:41:24
0.2738 ریال4:34:25
0.2737 ریال4:33:21
0.2738 ریال4:17:17
0.2737 ریال3:53:18
0.2738 ریال3:10:25
0.2739 ریال2:37:25
0.2738 ریال2:36:20
0.2739 ریال2:16:24
0.274 ریال2:04:28
0.2742 ریال2:02:22
0.2743 ریال1:50:20
0.2742 ریال1:49:25
0.2744 ریال1:45:20
0.2745 ریال1:44:18
0.2744 ریال1:43:24
0.2745 ریال1:41:21
0.2746 ریال1:40:26
0.2745 ریال1:35:19
0.2741 ریال1:32:21
نظرات