PLN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.2786
  • بالاترین قیمت روز:0.2795
  • پایین ترین قیمت روز:0.2779
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2787
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.2788
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2786 ریال12:31:58
0.2785 ریال12:28:50
0.2784 ریال12:26:07
0.2785 ریال12:23:01
0.2783 ریال12:19:57
0.2782 ریال12:16:59
0.2784 ریال12:11:00
0.2782 ریال12:04:52
0.278 ریال11:58:51
0.2779 ریال11:53:04
0.2784 ریال11:49:52
0.2786 ریال11:46:56
0.2789 ریال11:37:54
0.2792 ریال11:26:00
0.279 ریال11:17:09
0.2789 ریال11:13:54
0.279 ریال11:07:59
0.2791 ریال11:04:55
0.2793 ریال10:52:48
0.2791 ریال10:46:57
0.2792 ریال10:40:55
0.2795 ریال10:34:43
0.2792 ریال10:25:49
0.2791 ریال10:22:55
0.2792 ریال10:16:53
0.279 ریال10:07:46
0.2787 ریال9:58:43
0.2786 ریال9:55:54
0.2787 ریال9:52:51
0.2788 ریال9:50:27
0.2787 ریال9:40:52
0.2788 ریال8:37:49
0.2789 ریال7:37:44
0.2788 ریال6:10:47
0.2789 ریال5:43:41
0.279 ریال4:58:44
0.2791 ریال4:43:41
0.2792 ریال4:29:17
0.2791 ریال4:14:13
0.2792 ریال4:08:17
0.279 ریال4:04:41
0.2789 ریال3:46:43
0.2788 ریال2:40:42
0.2787 ریال1:28:37
0.2786 ریال1:16:40
0.2787 ریال1:01:50
0.2786 ریال0:52:49
0.2787 ریال0:46:42
0.2786 ریال0:25:49
0.2787 ریال0:23:14
نظرات