صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 966 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 963 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 980 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 965 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.69%