صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 861 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 847 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 820 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 842 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%