صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 810 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 799 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 818 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 865 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.61%