صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 842 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 853 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 891 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72.1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 931 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 112.1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.69%