کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 856 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 861 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 833 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.8 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 847 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.8 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.87%