انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 944 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 973 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,056 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,046 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.39%