صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 899 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 906 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 932 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.4 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 949 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.4 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.37%