صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 998 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 996 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 964 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 956 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.24%