صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 816 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 806 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 822 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.7 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 818 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.7 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.21%