صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 949 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 934 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 954 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 962 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.52%