صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 927 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 922 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 932 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 957 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.13%