انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 928 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 937 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 977 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,029 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 109 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.85%