صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 981 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 965 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 943 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 951 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.15%