انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 975 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 944 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 946 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,008 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.88%