صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 934 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 945 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 948 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 963 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.66%