کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 845 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 843 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 821 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 825 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.85%