صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 963 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 972 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 981 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 967 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.52%