صفحات مرتبط
preload

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 919 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 929 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 932 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 943 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.02%