صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:949.00
  • بالاترین قیمت روز:949.00
  • پایین ترین قیمت روز:946.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:948
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۵۴
  • نرخ روز گذشته:947
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
949 دلار4:54:15
948 دلار4:52:13
947 دلار4:39:12
948 دلار4:37:13
947 دلار4:33:13
946 دلار4:32:13
947 دلار4:31:14
946 دلار4:27:14
947 دلار4:26:13
946 دلار4:18:14
947 دلار4:16:12
948 دلار4:08:15
949 دلار1:20:15
948 دلار1:16:18
947 دلار1:05:12
948 دلار1:01:13
947 دلار0:37:12
948 دلار0:35:12
947 دلار0:33:13
948 دلار0:25:12
947 دلار0:24:13
948 دلار0:11:13
947 دلار0:08:14
948 دلار0:02:15
نظرات