انس پلاتین

  • نرخ فعلی:1,008.00
  • بالاترین قیمت روز:1,009.00
  • پایین ترین قیمت روز:1,002.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,008
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1,006
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,008 دلار19:08:21
1,009 دلار19:03:25
1,008 دلار19:00:33
1,009 دلار18:48:22
1,008 دلار18:45:23
1,007 دلار18:42:21
1,008 دلار18:40:23
1,007 دلار18:38:23
1,008 دلار18:36:21
1,007 دلار18:33:23
1,006 دلار18:28:28
1,005 دلار18:27:22
1,006 دلار18:25:23
1,002 دلار18:24:22
1,004 دلار18:20:26
1,005 دلار18:14:28
1,006 دلار18:13:25
1,005 دلار18:03:22
1,004 دلار18:02:27
1,006 دلار17:47:24
1,005 دلار17:45:30
1,006 دلار17:43:21
1,007 دلار17:35:47
1,008 دلار17:32:29
1,007 دلار17:30:24
1,006 دلار17:21:22
1,007 دلار17:17:21
1,009 دلار17:16:22
1,008 دلار17:10:24
1,007 دلار17:09:22
1,006 دلار17:08:23
1,007 دلار17:05:26
1,008 دلار16:47:28
1,007 دلار16:40:23
1,006 دلار16:35:25
1,005 دلار16:23:21
1,004 دلار16:21:24
1,005 دلار16:18:23
1,004 دلار16:15:22
1,005 دلار16:12:20
1,004 دلار15:58:27
1,005 دلار15:53:20
1,004 دلار15:51:21
1,005 دلار15:49:21
1,004 دلار15:41:24
1,005 دلار15:37:21
1,004 دلار15:36:30
1,005 دلار15:32:23
1,006 دلار15:21:20
1,005 دلار15:10:28
1,006 دلار15:03:25
1,005 دلار14:21:19
1,004 دلار14:14:24
1,005 دلار14:10:21
1,004 دلار14:00:27
1,005 دلار13:45:23
1,006 دلار13:08:22
1,005 دلار13:05:22
1,006 دلار12:32:20
1,007 دلار12:29:20
1,006 دلار12:27:22
1,007 دلار12:18:20
1,006 دلار12:14:28
1,007 دلار12:05:21
1,006 دلار12:01:20
1,007 دلار11:58:20
1,006 دلار11:47:20
1,007 دلار11:36:24
1,006 دلار11:25:34
1,005 دلار11:20:36
1,006 دلار11:14:34
1,007 دلار11:03:30
1,006 دلار11:02:37
1,007 دلار11:01:29
1,006 دلار10:37:31
1,005 دلار10:19:32
1,004 دلار10:17:35
1,005 دلار10:14:30
1,004 دلار9:39:31
1,005 دلار9:33:30
1,004 دلار9:32:26
1,005 دلار9:10:32
1,004 دلار9:09:18
1,005 دلار8:34:19
1,006 دلار8:17:18
1,005 دلار7:42:16
1,004 دلار7:24:22
1,005 دلار7:19:18
1,004 دلار6:23:22
1,003 دلار6:11:16
1,004 دلار6:08:18
1,003 دلار5:21:15
1,002 دلار5:02:17
1,003 دلار4:57:16
1,004 دلار4:54:18
1,003 دلار4:52:19
1,004 دلار4:49:18
1,003 دلار4:44:16
1,004 دلار4:43:16
1,003 دلار4:35:16
1,004 دلار4:34:21
1,003 دلار4:33:15
1,005 دلار4:15:15
1,006 دلار3:57:15
1,005 دلار3:56:17
1,006 دلار3:50:22
1,005 دلار3:46:22
1,006 دلار3:42:16
1,007 دلار3:39:21
1,006 دلار3:33:16
1,007 دلار3:24:19
1,008 دلار3:16:17
1,009 دلار3:07:15
1,007 دلار2:44:25
1,006 دلار2:43:14
1,007 دلار2:36:15
1,008 دلار2:33:16
نظرات