صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:929.40
  • بالاترین قیمت روز:930.30
  • پایین ترین قیمت روز:929.30
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:930
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:930.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
929.4 دلار1:30:08
930 دلار1:29:41
929.4 دلار1:28:37
929.7 دلار1:28:30
929.3 دلار1:27:12
929.4 دلار1:26:11
929.6 دلار1:20:32
930 دلار1:20:27
929.6 دلار1:20:24
930 دلار1:20:12
929.8 دلار1:16:13
929.7 دلار1:15:19
929.9 دلار1:15:16
929.7 دلار1:15:14
929.9 دلار1:14:12
930 دلار1:13:25
930.1 دلار1:13:13
929.9 دلار1:01:43
930 دلار1:01:03
930.1 دلار0:56:56
930.2 دلار0:55:09
930 دلار0:48:49
929.9 دلار0:48:47
930 دلار0:48:40
929.9 دلار0:45:47
929.8 دلار0:45:41
930 دلار0:44:45
929.9 دلار0:42:08
930 دلار0:40:32
929.9 دلار0:40:07
929.8 دلار0:38:48
929.9 دلار0:36:43
930.1 دلار0:34:12
930.2 دلار0:31:51
930 دلار0:31:46
930.2 دلار0:31:44
930 دلار0:31:42
930.2 دلار0:30:41
929.8 دلار0:30:38
930.2 دلار0:30:36
929.8 دلار0:29:46
930 دلار0:25:44
930.2 دلار0:24:53
930 دلار0:22:12
930.1 دلار0:22:10
930 دلار0:22:08
930.1 دلار0:21:44
930 دلار0:19:51
929.9 دلار0:16:47
930 دلار0:16:08
930.1 دلار0:16:06
930 دلار0:15:28
930.3 دلار0:15:26
930 دلار0:15:23
930.3 دلار0:10:20
930.2 دلار0:10:16
930.3 دلار0:10:14
930.2 دلار0:05:45
930 دلار0:05:31
930.1 دلار0:05:18
930 دلار0:03:25
930.1 دلار0:03:21
930 دلار0:03:18
نظرات