صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:1,002.50
  • بالاترین قیمت روز:1,011.00
  • پایین ترین قیمت روز:1,002.50
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,011
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1,009.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,002.5 دلار11:15:06
1,002.7 دلار11:13:44
1,003.3 دلار11:13:40
1,002.7 دلار11:13:37
1,003.3 دلار11:11:34
1,003.2 دلار11:11:26
1,002.9 دلار11:11:05
1,003 دلار11:08:40
1,002.9 دلار11:08:26
1,003.1 دلار11:07:48
1,003 دلار11:07:19
1,003.2 دلار11:06:16
1,003.3 دلار11:06:04
1,003.9 دلار11:05:50
1,004 دلار11:05:39
1,003.6 دلار11:04:21
1,004 دلار11:03:52
1,003.8 دلار11:03:45
1,004.1 دلار11:03:40
1,003.8 دلار11:03:37
1,004.1 دلار11:03:09
1,004.6 دلار11:02:56
1,005.6 دلار11:02:05
1,005.9 دلار11:01:14
1,005.5 دلار11:01:11
1,005.9 دلار11:01:07
1,005.5 دلار11:00:29
1,005.6 دلار11:00:25
1,005.5 دلار11:00:22
1,005.6 دلار10:59:12
1,005.9 دلار10:59:04
1,006.3 دلار10:51:04
1,006.1 دلار10:48:08
1,006 دلار10:44:44
1,006.4 دلار10:43:48
1,006.2 دلار10:41:24
1,006.1 دلار10:41:04
1,006.5 دلار10:40:56
1,006.6 دلار10:40:53
1,006.7 دلار10:40:50
1,006.6 دلار10:40:47
1,006.7 دلار10:40:06
1,006.8 دلار10:38:51
1,006.6 دلار10:38:33
1,006.2 دلار10:38:12
1,005.9 دلار10:38:08
1,006.2 دلار10:38:05
1,005.9 دلار10:37:21
1,006.2 دلار10:37:14
1,006 دلار10:37:11
1,005.6 دلار10:33:43
1,005.7 دلار10:32:56
1,005.8 دلار10:31:04
1,005.9 دلار10:30:48
1,005.8 دلار10:30:44
1,005.9 دلار10:30:41
1,005.8 دلار10:30:31
1,006 دلار10:29:14
1,006.1 دلار10:29:07
1,006.3 دلار10:28:49
1,005.9 دلار10:28:14
1,006.2 دلار10:25:18
1,006.4 دلار10:24:11
1,006.7 دلار10:21:13
1,006.9 دلار10:20:55
1,006.4 دلار10:18:58
1,006.7 دلار10:18:51
1,006.6 دلار10:18:48
1,006.7 دلار10:16:28
1,006.8 دلار10:16:21
1,006.9 دلار10:16:18
1,007 دلار10:16:14
1,007.3 دلار10:15:41
1,007.1 دلار10:15:38
1,007 دلار10:15:06
1,006.8 دلار10:14:33
1,007 دلار10:14:11
1,007.1 دلار10:13:08
1,007 دلار10:13:04
1,007.4 دلار10:11:21
1,007.3 دلار10:10:47
1,007.4 دلار10:10:35
1,006 دلار10:09:07
1,005.9 دلار10:06:10
1,005.7 دلار10:04:32
1,005.5 دلار10:04:29
1,005.7 دلار10:04:25
1,005.5 دلار9:59:17
1,005.6 دلار9:59:11
1,005.3 دلار9:59:07
1,005.6 دلار9:59:04
1,005.3 دلار9:58:16
1,005.9 دلار9:58:13
1,005.6 دلار9:58:10
1,005.9 دلار9:56:25
1,005.6 دلار9:55:33
1,005.8 دلار9:53:39
1,005.6 دلار9:46:04
1,005.3 دلار9:45:31
1,005.4 دلار9:44:52
1,005.5 دلار9:44:37
1,005.7 دلار9:43:13
1,005.5 دلار9:42:23
1,005.6 دلار9:42:14
1,005.7 دلار9:42:04
1,005.2 دلار9:40:21
1,005.3 دلار9:40:18
1,005.2 دلار9:40:15
1,005.3 دلار9:39:52
1,005.4 دلار9:39:04
1,005.2 دلار9:38:47
1,005.3 دلار9:38:44
1,005.2 دلار9:38:41
1,005.3 دلار9:38:38
1,005.1 دلار9:38:11
1,005.2 دلار9:35:25
1,005.1 دلار9:35:12
1,005.2 دلار9:34:13
1,005.3 دلار9:34:10
1,005.6 دلار9:34:07
1,005.3 دلار9:34:04
1,005.6 دلار9:33:29
1,005.8 دلار9:33:04
1,005.9 دلار9:32:35
1,005.8 دلار9:32:32
1,005.9 دلار9:32:29
1,005.8 دلار9:32:13
1,006 دلار9:31:52
1,005.7 دلار9:31:43
1,006.2 دلار9:30:23
1,006.4 دلار9:30:09
1,006.6 دلار9:29:42
1,006.3 دلار9:29:04
1,006.4 دلار9:28:21
1,006.3 دلار9:27:14
1,006.5 دلار9:26:29
1,006.7 دلار9:26:25
1,006.8 دلار9:25:45
1,006.7 دلار9:21:29
1,006.9 دلار9:21:26
1,007 دلار9:21:23
1,006.9 دلار9:20:44
1,007.1 دلار9:20:12
1,007.5 دلار9:19:14
1,007.6 دلار9:18:47
1,007.2 دلار9:17:04
1,007.1 دلار9:14:04
1,006.9 دلار9:13:52
1,007.1 دلار9:10:45
1,007 دلار9:10:24
1,007.2 دلار9:09:48
1,007.1 دلار9:07:51
1,007 دلار9:07:48
1,007.1 دلار9:07:19
1,007.5 دلار9:03:51
1,007.3 دلار9:01:27
1,007.7 دلار9:00:39
1,007.6 دلار8:58:35
1,007.3 دلار8:58:07
1,007.4 دلار8:54:40
1,007.6 دلار8:53:34
1,007.3 دلار8:52:12
1,007.5 دلار8:51:55
1,007.6 دلار8:48:56
1,007.5 دلار8:46:34
1,007.7 دلار8:46:10
1,007.5 دلار8:45:42
1,007.6 دلار8:45:24
1,008 دلار8:45:05
1,007.5 دلار8:43:46
1,007.8 دلار8:43:39
1,007.6 دلار8:43:21
1,007.7 دلار8:43:06
1,007.5 دلار8:39:07
1,007.7 دلار8:29:42
1,007.8 دلار8:28:44
1,008 دلار8:28:32
1,008.1 دلار8:25:08
1,008 دلار8:25:05
1,008.6 دلار8:23:49
1,008.5 دلار8:22:30
1,008.4 دلار8:21:04
1,008.3 دلار8:20:39
1,008.1 دلار8:18:58
1,008 دلار8:16:56
1,008.1 دلار8:16:53
1,008 دلار8:16:50
1,008.3 دلار8:12:04
1,008.6 دلار8:10:08
1,008.7 دلار8:09:38
1,008.5 دلار8:09:07
1,008.3 دلار8:08:57
1,008.2 دلار8:08:54
1,008.3 دلار8:08:51
1,008.2 دلار8:04:48
1,008.1 دلار8:04:07
1,008 دلار8:03:35
1,007.8 دلار7:59:10
1,007.9 دلار7:58:36
1,007.8 دلار7:58:22
1,007.9 دلار7:54:04
1,007.8 دلار7:50:06
1,007.7 دلار7:48:35
1,007.4 دلار7:48:17
1,007.8 دلار7:48:05
1,007.7 دلار7:47:52
1,007.6 دلار7:43:42
1,007.3 دلار7:40:25
1,007.4 دلار7:39:28
1,007.6 دلار7:38:32
1,007.3 دلار7:35:18
1,007.4 دلار7:35:06
1,007.9 دلار7:33:39
1,007.7 دلار7:33:10
1,008 دلار7:32:34
1,007.5 دلار7:32:31
1,007.8 دلار7:32:28
1,007.5 دلار7:32:25
1,007.7 دلار7:31:51
1,007.8 دلار7:31:39
1,007.7 دلار7:28:56
1,007 دلار7:28:53
1,007.7 دلار7:28:50
1,007 دلار7:26:12
1,007.7 دلار7:25:05
1,007.4 دلار7:24:10
1,007.7 دلار7:24:07
1,007.4 دلار7:24:04
1,007.7 دلار7:23:47
1,007.9 دلار7:23:44
1,007.7 دلار7:23:41
1,007.9 دلار7:23:38
1,007.8 دلار7:23:13
1,007.7 دلار7:22:56
1,007.5 دلار7:21:33
1,007.6 دلار7:21:27
1,007.4 دلار7:21:24
1,007.5 دلار7:21:13
1,007.4 دلار7:20:44
1,007.2 دلار7:13:34
1,007.1 دلار7:10:08
1,006.9 دلار7:09:48
1,007 دلار7:08:57
1,007.2 دلار7:08:38
1,007 دلار7:08:32
1,006.9 دلار7:08:29
1,007 دلار7:08:27
1,006.9 دلار7:07:04
1,007 دلار7:05:32
1,007.2 دلار7:04:17
1,007.5 دلار7:02:04
1,007.3 دلار7:01:04
1,007.5 دلار6:59:38
1,007.3 دلار6:57:35
1,007.6 دلار6:50:29
1,007.5 دلار6:50:09
1,007.3 دلار6:49:13
1,007.4 دلار6:44:45
1,007.5 دلار6:43:31
1,007.6 دلار6:42:09
1,007.8 دلار6:41:28
1,007.7 دلار6:41:22
1,007.4 دلار6:41:19
1,007.7 دلار6:41:16
1,007.4 دلار6:39:06
1,007.3 دلار6:39:03
1,007.1 دلار6:37:14
1,007.3 دلار6:37:12
1,007.1 دلار6:37:09
1,007.3 دلار6:35:50
1,007 دلار6:29:39
1,006.9 دلار6:25:41
1,007 دلار6:25:38
1,006.9 دلار6:25:35
1,007 دلار6:23:52
1,006.9 دلار6:23:43
1,007.2 دلار6:22:30
1,007.3 دلار6:22:12
1,007.1 دلار6:20:31
1,007 دلار6:18:21
1,006.9 دلار6:17:32
1,007.2 دلار6:16:15
1,007.1 دلار6:16:09
1,006.7 دلار6:16:07
1,007.1 دلار6:16:04
1,006.7 دلار6:14:57
1,006.6 دلار6:14:27
1,006.5 دلار6:13:21
1,006.7 دلار6:10:38
1,006.8 دلار6:10:35
1,006.7 دلار6:09:38
1,007 دلار6:07:29
1,007.1 دلار6:07:20
1,006.7 دلار6:05:14
1,007 دلار6:05:10
1,006.7 دلار6:05:08
1,007 دلار6:05:04
1,007.1 دلار6:02:08
1,007.5 دلار5:56:17
1,007.7 دلار5:54:17
1,007.6 دلار5:53:50
1,007.9 دلار5:53:09
1,007.6 دلار5:52:17
1,008 دلار5:51:34
1,007.8 دلار5:51:31
1,007.6 دلار5:51:17
1,007.5 دلار5:50:25
1,007.1 دلار5:47:23
1,007.4 دلار5:45:35
1,006.8 دلار5:44:23
1,006.6 دلار5:44:09
1,006.5 دلار5:43:27
1,006.7 دلار5:43:24
1,006.5 دلار5:43:22
1,006.7 دلار5:41:42
1,006.6 دلار5:41:40
1,006.7 دلار5:41:37
1,006.6 دلار5:40:49
1,006.7 دلار5:40:08
1,006.9 دلار5:39:18
1,007.1 دلار5:39:15
1,007.2 دلار5:39:12
1,007.1 دلار5:39:10
1,007.2 دلار5:38:51
1,006.9 دلار5:38:46
1,007.2 دلار5:38:44
1,006.9 دلار5:37:19
1,006.8 دلار5:37:06
1,006.9 دلار5:36:19
1,006.8 دلار5:35:51
1,006.6 دلار5:34:41
1,006.8 دلار5:34:39
1,006.5 دلار5:34:36
1,006.8 دلار5:34:12
1,006.7 دلار5:34:09
1,006.8 دلار5:34:06
1,006.7 دلار5:33:36
1,006.5 دلار5:33:33
1,006.7 دلار5:33:30
1,006.5 دلار5:32:15
1,006.6 دلار5:32:12
1,006.5 دلار5:32:10
1,006.6 دلار5:30:46
1,006.3 دلار5:30:25
1,006.7 دلار5:29:35
1,006.4 دلار5:28:48
1,006.3 دلار5:28:32
1,006.1 دلار5:28:27
1,006.2 دلار5:28:06
1,006.1 دلار5:27:48
1,005.8 دلار5:26:16
1,006 دلار5:26:09
1,006.1 دلار5:25:43
1,006 دلار5:25:30
1,006.1 دلار5:25:24
1,006 دلار5:25:05
1,006.1 دلار5:22:52
1,005.9 دلار5:22:49
1,006.1 دلار5:22:47
1,005.9 دلار5:22:36
1,005.6 دلار5:22:20
1,005.7 دلار5:22:15
1,005.6 دلار5:21:28
1,005.8 دلار5:20:38
1,006 دلار5:20:32
1,006.1 دلار5:20:13
1,006.3 دلار5:20:08
1,006.2 دلار5:19:38
1,006.6 دلار5:18:46
1,006.5 دلار5:17:06
1,006.6 دلار5:15:40
1,006.7 دلار5:15:38
1,006.6 دلار5:15:35
1,006.7 دلار5:13:40
1,006.6 دلار5:12:27
1,007.1 دلار5:12:24
1,006.6 دلار5:12:22
1,007.1 دلار5:10:07
1,006.7 دلار5:09:33
1,006.5 دلار5:09:14
1,006.6 دلار5:08:49
1,006.5 دلار5:08:22
1,006.4 دلار5:07:35
1,006.5 دلار5:07:32
1,006 دلار5:05:29
1,006.1 دلار5:05:18
1,006 دلار5:05:15
1,006.1 دلار5:05:07
1,006.5 دلار5:03:15
1,006.3 دلار5:02:52
1,006.5 دلار5:01:34
1,006.6 دلار5:01:29
1,006.5 دلار5:01:14
1,006 دلار5:01:04
1,005.9 دلار5:00:30
1,006.2 دلار5:00:27
1,006 دلار5:00:25
1,006.2 دلار5:00:10
1,006 دلار4:59:54
1,005.6 دلار4:59:51
1,006 دلار4:59:49
1,005.6 دلار4:58:23
1,005.8 دلار4:58:13
1,005.9 دلار4:57:30
1,005.8 دلار4:57:25
1,005.3 دلار4:57:22
1,005.6 دلار4:57:20
1,005.3 دلار4:56:52
1,005.5 دلار4:56:49
1,005.3 دلار4:56:47
1,005.5 دلار4:56:22
1,005.4 دلار4:55:48
1,005.5 دلار4:55:09
1,005.2 دلار4:55:06
1,005.5 دلار4:55:04
1,005.2 دلار4:54:49
1,005.3 دلار4:54:21
1,005 دلار4:54:18
1,005.3 دلار4:54:14
1,005 دلار4:54:11
1,005.3 دلار4:54:09
1,004.9 دلار4:54:06
1,005.3 دلار4:53:51
1,005.6 دلار4:53:38
1,005.5 دلار4:53:33
1,005.7 دلار4:53:28
1,005.5 دلار4:53:26
1,005.7 دلار4:53:24
1,005.5 دلار4:53:22
1,005.6 دلار4:53:14
1,005.3 دلار4:52:47
1,006.3 دلار4:52:44
1,005.3 دلار4:52:41
1,006.4 دلار4:52:34
1,006.5 دلار4:51:48
1,006.6 دلار4:51:45
1,006.5 دلار4:51:43
1,006.6 دلار4:50:46
1,006.8 دلار4:50:31
1,007 دلار4:50:28
1,006.8 دلار4:50:25
1,007 دلار4:50:04
1,006.6 دلار4:49:04
1,006.8 دلار4:48:20
1,006.9 دلار4:48:13
1,006.8 دلار4:47:18
1,007 دلار4:47:15
1,007.4 دلار4:46:41
1,007.2 دلار4:46:28
1,007 دلار4:46:21
1,006.8 دلار4:46:11
1,006.6 دلار4:46:08
1,006.9 دلار4:46:06
1,006.6 دلار4:45:24
1,006.8 دلار4:45:14
1,006.9 دلار4:45:07
1,007.3 دلار4:44:52
1,006.8 دلار4:44:33
1,007.4 دلار4:43:26
1,007.3 دلار4:43:19
1,007.5 دلار4:43:14
1,007.2 دلار4:43:11
1,007.5 دلار4:43:09
1,007.7 دلار4:42:37
1,007.9 دلار4:42:08
1,008.1 دلار4:40:48
1,008.5 دلار4:40:43
1,008.7 دلار4:40:41
1,008.5 دلار4:40:38
1,008.6 دلار4:40:36
1,008.7 دلار4:40:34
1,008.6 دلار4:39:03
1,008.7 دلار4:38:44
1,008.8 دلار4:38:15
1,009.1 دلار4:38:13
1,008.8 دلار4:38:11
1,009 دلار4:38:08
1,009.1 دلار4:38:06
1,009 دلار4:37:42
1,008.9 دلار4:37:34
1,008.7 دلار4:37:13
1,008.3 دلار4:37:10
1,008.7 دلار4:37:08
1,008.3 دلار4:36:28
1,008.4 دلار4:35:41
1,008.6 دلار4:35:39
1,008.4 دلار4:35:36
1,008.6 دلار4:34:44
1,008.7 دلار4:34:41
1,008.6 دلار4:34:36
1,008.7 دلار4:34:08
1,008.6 دلار4:33:32
1,008.3 دلار4:33:22
1,008.4 دلار4:33:20
1,008.3 دلار4:33:15
1,008.4 دلار4:32:39
1,008.5 دلار4:31:13
1,008.7 دلار4:29:04
1,009 دلار4:27:24
1,009.3 دلار4:26:54
1,009 دلار4:26:49
1,009.1 دلار4:26:47
1,009 دلار4:26:45
1,009.1 دلار4:26:43
1,009 دلار4:25:47
1,009.1 دلار4:25:20
1,009.4 دلار4:25:07
1,009.2 دلار4:25:04
1,009.4 دلار4:24:26
1,009.8 دلار4:24:24
1,009.4 دلار4:24:21
1,009.8 دلار4:23:06
1,009.7 دلار4:23:04
1,009.5 دلار4:21:56
1,009.8 دلار4:21:51
1,009.5 دلار4:21:48
1,009.8 دلار4:21:32
1,010 دلار4:21:07
1,010.1 دلار4:20:57
1,010 دلار4:18:07
1,009.9 دلار4:18:05
1,010 دلار4:18:03
1,009.9 دلار4:16:07
1,010 دلار4:16:05
1,009.9 دلار4:16:03
1,010 دلار4:14:31
1,010.1 دلار4:14:29
1,010 دلار4:14:27
1,010.1 دلار4:14:15
1,010 دلار4:14:12
1,010.1 دلار4:14:10
1,010 دلار4:10:52
1,009.9 دلار4:06:37
1,009.7 دلار4:06:28
1,010 دلار4:05:48
1,009.7 دلار4:04:30
1,009.8 دلار4:02:38
1,009.6 دلار4:01:50
1,009.5 دلار4:01:47
1,009.6 دلار4:01:45
1,009.3 دلار4:01:43
1,009.5 دلار4:01:40
1,009.3 دلار4:01:29
1,009.4 دلار4:00:40
1,009.3 دلار4:00:36
1,009.4 دلار4:00:33
1,009.3 دلار3:59:36
1,009.4 دلار3:59:33
1,009.3 دلار3:59:31
1,009.4 دلار3:58:52
1,009.3 دلار3:58:47
1,009.2 دلار3:55:44
1,009 دلار3:55:35
1,009.3 دلار3:55:11
1,009.2 دلار3:55:09
1,009.3 دلار3:55:07
1,009.2 دلار3:54:37
1,009.1 دلار3:53:37
1,008.8 دلار3:53:08
1,009 دلار3:52:52
1,009.2 دلار3:52:31
1,009 دلار3:52:27
1,009.2 دلار3:52:25
1,009 دلار3:52:11
1,009.4 دلار3:49:20
1,009 دلار3:49:11
1,009.3 دلار3:48:55
1,009.2 دلار3:48:53
1,009.3 دلار3:48:51
1,009.2 دلار3:46:42
1,009.1 دلار3:45:50
1,009 دلار3:43:33
1,008.8 دلار3:43:14
1,008.6 دلار3:42:22
1,008.3 دلار3:42:03
1,008 دلار3:41:48
1,007.8 دلار3:38:04
1,007.5 دلار3:37:23
1,007.4 دلار3:37:21
1,007.5 دلار3:37:18
1,007.4 دلار3:35:32
1,007.5 دلار3:35:10
1,007.6 دلار3:35:04
1,007.5 دلار3:34:54
1,007.6 دلار3:34:40
1,007.7 دلار3:34:36
1,007.6 دلار3:34:33
1,007.7 دلار3:34:24
1,007.9 دلار3:32:51
1,007.7 دلار3:31:41
1,008.1 دلار3:31:03
1,008.2 دلار3:28:51
1,008.4 دلار3:25:33
1,008.1 دلار3:25:31
1,008.4 دلار3:25:27
1,008.1 دلار3:25:07
1,008.3 دلار3:24:24
1,008.6 دلار3:24:22
1,008.3 دلار3:24:20
1,008.6 دلار3:23:03
1,008.4 دلار3:22:52
1,008.1 دلار3:22:30
1,008 دلار3:21:40
1,007.9 دلار3:21:38
1,007.6 دلار3:21:36
1,007.9 دلار3:21:32
1,007.6 دلار3:20:04
1,007.9 دلار3:19:22
1,008.2 دلار3:18:46
1,008.5 دلار3:18:09
1,008.3 دلار3:17:41
1,008.1 دلار3:17:39
1,008.8 دلار3:17:37
1,008.1 دلار3:17:35
1,008.8 دلار3:16:48
1,008.2 دلار3:16:43
1,008.8 دلار3:16:41
1,008.2 دلار3:16:19
1,008.8 دلار3:16:14
1,008.2 دلار3:16:11
1,008.8 دلار3:16:09
1,009 دلار3:15:51
1,009.7 دلار3:15:03
1,009.3 دلار3:10:44
1,009.2 دلار3:10:41
1,009.8 دلار3:10:39
1,009.2 دلار3:10:37
1,009.8 دلار3:10:15
1,009.7 دلار3:10:07
1,009.5 دلار3:09:30
1,009.1 دلار3:08:44
1,009 دلار3:04:24
1,008.8 دلار3:04:22
1,009 دلار3:04:19
1,008.8 دلار3:02:22
1,008.6 دلار2:58:53
1,008.5 دلار2:58:50
1,008.6 دلار2:58:48
1,008.5 دلار2:57:51
1,008.7 دلار2:57:25
1,008.8 دلار2:57:23
1,008.7 دلار2:57:22
1,008.8 دلار2:56:58
1,009 دلار2:56:44
1,009.1 دلار2:56:42
1,009 دلار2:56:40
1,009.1 دلار2:54:12
1,009.2 دلار2:54:03
1,009.5 دلار2:48:48
1,009.2 دلار2:44:04
1,009.6 دلار2:38:48
1,010 دلار2:38:22
1,010.2 دلار2:37:10
1,010.3 دلار2:37:08
1,010.2 دلار2:37:04
1,010.3 دلار2:35:40
1,010.5 دلار2:35:38
1,010.3 دلار2:35:36
1,010.5 دلار2:35:04
1,010.2 دلار2:34:51
1,010.5 دلار2:34:37
1,010.4 دلار2:34:35
1,010.1 دلار2:34:33
1,010.4 دلار2:34:30
1,010.1 دلار2:34:14
1,010 دلار2:34:12
1,009.9 دلار2:34:10
1,009.8 دلار2:33:28
1,009.9 دلار2:33:20
1,010.2 دلار2:33:18
1,009.9 دلار2:33:16
1,010.2 دلار2:32:52
1,010.1 دلار2:32:18
1,009.7 دلار2:31:21
1,010 دلار2:30:47
1,010.7 دلار2:30:34
1,011 دلار2:30:23
نظرات