صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:864.00
  • بالاترین قیمت روز:864.90
  • پایین ترین قیمت روز:863.50
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:864.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۹:۱۲
  • نرخ روز گذشته:864.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
864 دلار3:49:12
864.1 دلار3:39:53
863.8 دلار3:36:56
864 دلار3:36:17
864.1 دلار3:34:56
864.2 دلار3:33:36
864.3 دلار3:31:31
864.4 دلار3:30:16
864.8 دلار3:26:32
864.9 دلار3:23:43
864.6 دلار3:23:33
864.5 دلار3:14:30
864.8 دلار3:06:07
864.6 دلار3:04:06
864.5 دلار2:56:12
864.7 دلار2:54:42
864.6 دلار2:46:17
864.4 دلار2:45:08
864.1 دلار2:39:45
864.3 دلار2:35:39
864.2 دلار2:35:15
863.7 دلار2:30:27
863.5 دلار2:30:22
863.7 دلار1:29:50
863.5 دلار1:29:37
863.6 دلار1:28:45
863.7 دلار1:28:34
864.1 دلار1:27:51
864 دلار1:26:16
864.1 دلار1:26:11
864 دلار1:26:06
864.1 دلار1:24:18
864 دلار1:22:06
864.1 دلار1:20:36
864 دلار1:17:19
864.1 دلار1:16:27
864 دلار1:16:07
864.1 دلار1:10:24
864.3 دلار1:10:09
864.2 دلار1:07:27
864.4 دلار1:04:19
864.3 دلار1:03:43
864.1 دلار1:03:24
864 دلار1:00:58
864.4 دلار1:00:17
864.2 دلار1:00:11
864.3 دلار0:59:41
864.4 دلار0:53:06
864.3 دلار0:44:13
864.1 دلار0:41:33
864.3 دلار0:41:12
864.4 دلار0:40:15
864.2 دلار0:39:38
864.3 دلار0:38:18
864.2 دلار0:34:58
864 دلار0:33:49
863.8 دلار0:30:58
863.7 دلار0:29:34
863.8 دلار0:29:24
863.6 دلار0:28:52
863.7 دلار0:27:00
863.9 دلار0:26:55
863.8 دلار0:25:47
863.6 دلار0:25:33
863.5 دلار0:25:10
863.6 دلار0:23:18
863.8 دلار0:23:06
863.6 دلار0:22:19
863.7 دلار0:21:20
863.8 دلار0:20:21
863.9 دلار0:20:09
864 دلار0:19:44
863.9 دلار0:19:23
863.8 دلار0:12:41
863.9 دلار0:10:31
864 دلار0:10:20
863.8 دلار0:08:07
864 دلار0:07:27
863.9 دلار0:06:41
864 دلار0:06:28
864.3 دلار0:06:12
864.5 دلار0:05:17
864.4 دلار0:04:43
864.3 دلار0:04:13
864.1 دلار0:03:46
نظرات