صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:924.00
  • بالاترین قیمت روز:924.00
  • پایین ترین قیمت روز:917.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:923
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:924
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
924 دلار6:06:18
923 دلار5:34:18
922 دلار5:33:20
923 دلار5:25:19
922 دلار5:20:20
923 دلار5:17:18
922 دلار5:05:20
923 دلار4:52:21
922 دلار4:49:17
923 دلار4:47:17
922 دلار4:20:20
921 دلار4:15:18
922 دلار4:11:17
921 دلار4:10:20
922 دلار4:03:17
921 دلار4:02:18
922 دلار3:58:18
921 دلار3:53:19
922 دلار3:43:21
921 دلار3:36:21
922 دلار3:35:19
921 دلار2:52:19
922 دلار2:49:26
921 دلار2:46:20
922 دلار1:29:18
921 دلار1:18:18
922 دلار0:55:19
921 دلار0:54:19
917 دلار0:53:21
921 دلار0:36:20
922 دلار0:27:26
923 دلار0:24:20
922 دلار0:22:22
923 دلار0:15:23
922 دلار0:05:20
923 دلار0:04:20
922 دلار0:03:20
923 دلار0:01:21
نظرات