انس پلاتین

  • نرخ فعلی:937.00
  • بالاترین قیمت روز:943.00
  • پایین ترین قیمت روز:935.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:941
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۲۳
  • نرخ روز گذشته:942
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
937 دلار7:23:34
938 دلار7:15:34
937 دلار6:54:33
938 دلار6:52:47
937 دلار6:22:36
938 دلار6:21:34
937 دلار6:07:33
936 دلار6:02:43
935 دلار6:01:33
936 دلار5:57:34
935 دلار5:51:43
936 دلار5:46:43
937 دلار5:45:34
936 دلار5:44:34
937 دلار5:43:34
936 دلار5:37:36
935 دلار5:32:33
936 دلار5:31:33
935 دلار5:30:35
936 دلار5:26:34
935 دلار5:25:32
936 دلار5:24:34
935 دلار5:18:44
936 دلار5:15:43
935 دلار5:14:46
936 دلار5:13:45
935 دلار5:11:42
936 دلار5:09:43
937 دلار4:03:42
936 دلار3:58:33
937 دلار3:56:33
938 دلار3:55:33
937 دلار3:53:41
938 دلار3:50:44
937 دلار3:46:44
938 دلار3:42:43
940 دلار3:35:33
941 دلار3:31:34
942 دلار3:30:35
941 دلار3:24:33
942 دلار3:18:34
941 دلار2:57:43
940 دلار2:34:49
941 دلار2:32:33
940 دلار1:31:33
941 دلار1:25:45
942 دلار1:02:44
941 دلار1:01:34
942 دلار0:42:34
943 دلار0:39:35
942 دلار0:23:34
941 دلار0:10:46
نظرات