شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69%