کالایاب
شاخص یاب

Pictet-Greater China I JPY

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
73,832 73,832 73,832 73,832 2018/06/30 1397/04/09 1397-04-09
79,041 79,041 79,041 79,041 2018/06/09 1397/03/19 1397-03-19
76,742 76,742 76,742 76,742 2018/06/02 1397/03/12 1397-03-12

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Pictet-Greater China I JPY