کالایاب
شاخص یاب

PHS All Shares

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 78.92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 106.92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,861 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77.92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.63%