شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/ZAR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.9474 14.7891 14.9732 14.8034 (1.01%) 0.1492 ۱۳:۱۳:۰۹
AED/ZAR 4.042 4.042 4.042 4.042 (0.79%) 0.0321 ۱۵:۰۶:۱۷
AUD/ZAR 0 10.0408 10.0408 10.0408 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/ZAR 0 0.2554 0.2554 0.2554 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/ZAR 0 3.5631 3.5631 3.5631 (0%) 0 ۲۴ مهر
BWP/ZAR 0 1.3666 1.3666 1.3666 (0%) 0 ۲۴ مهر
CAD/ZAR 0 11.2927 11.2927 11.2927 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/ZAR 14.9919 14.9919 14.9919 14.9919 (0.01%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/ZAR 0 2.1014 2.1014 2.1014 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ZAR 0 2.201 2.201 2.201 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/DKK 0 0.1307 0.1307 0.1307 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/ZAR 16.504 16.504 16.504 16.504 (0.01%) 0.0015 ۱۵:۰۶:۱۷
GBP/ZAR 19.1135 19.1135 19.1135 19.1135 (0.13%) 0.0255 ۱۵:۰۶:۱۷
HKD/ZAR 1.8925 1.8925 1.8925 1.8925 (0.79%) 0.015 ۱۵:۰۶:۱۷
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2083 0.2083 0.2083 (0%) 0 ۲۲ مهر
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ZAR 0 0.1371 0.1371 0.1371 (0%) 0 ۲۲ مهر
PHP/JPY 0 2.0968 2.0968 2.0968 (0%) 0 ۲۲ مهر
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/ZAR 1.2605 1.2605 1.2605 1.2605 (0.1%) 0.0013 ۱۵:۰۶:۱۷
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ZAR 0.7731 0.7731 0.7731 0.7731 (0.76%) 0.0058 ۱۲:۳۳:۲۱
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/ZAR 3.5532 3.5532 3.5532 3.5532 (0.44%) 0.0155 ۱۵:۰۶:۱۷
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ZAR 1.6145 1.6145 1.6145 1.6145 (0.23%) 0.0037 ۱۲:۳۳:۲۱
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ZAR 9.3753 9.3753 9.3753 9.3753 (0.91%) 0.0844 ۱۲:۳۳:۲۱
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.232 0.232 0.232 0.232 (0.43%) 0.001 ۱۲:۰۶:۲۵
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 1.5267 1.5267 1.5267 1.5267 (0.12%) 0.0018 ۱۵:۰۶:۱۷
SGD/ZAR 10.8744 10.8744 10.8744 10.8744 (0.24%) 0.0261 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/ZAR 0.49 0.49 0.49 0.49 (0.41%) 0.002 ۱۵:۰۶:۱۷
TRY/ZAR 2.5205 2.5205 2.5205 2.5205 (0.59%) 0.0149 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/ZAR 0.4851 0.4851 0.4851 0.4851 (0.66%) 0.0032 ۱۵:۰۶:۱۶
VEF/ZAR 0 0.1176 0.1176 0.1176 (0%) 0 ۱۶ تیر
PHP/AUD 0 0.0286 0.0286 0.0286 (0%) 0 ۲۴ مهر
COP/ZAR 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۲۱ مهر
CYP/ZAR 0 28.093 28.093 28.093 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/ZAR 0 0.6371 0.6371 0.6371 (0%) 0 ۲۴ مهر
EGP/ZAR 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 (0.55%) 0.005 ۱۱:۰۶:۱۱
GHS/ZAR 2.7378 2.7378 2.7378 2.7378 (0.57%) 0.0156 ۱۱:۰۶:۱۱
XAU/ZAR 22169.6 22169.6 22169.6 22169.6 (0.49%) 107.5 ۱۱:۰۶:۱۲
HUF/ZAR 0 0.0493 0.0493 0.0493 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/ZAR 0 0.1047 0.1047 0.1047 (0%) 0 ۲۲ مهر
KES/ZAR 0 0.1407 0.1407 0.1407 (0%) 0 ۲۲ مهر
MWK/ZAR 0.0202 0.0202 0.0202 0.0202 (0.99%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
MUR/ZAR 0.3992 0.3992 0.3992 0.3992 (0.86%) 0.0034 ۱۲:۳۳:۲۱
MAD/ZAR 1.5511 1.5511 1.5511 1.5511 (1.45%) 0.0221 ۱۲:۳۳:۲۱
PHP/NZD 0.0308 0.0308 0.0308 0.0308 (0.33%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۲۲
NGN/ZAR 0 0.041 0.041 0.041 (0%) 0 ۲۳ مهر
OMR/ZAR 38.5219 38.5219 38.5219 38.5219 (0.27%) 0.1053 ۱۲:۳۳:۲۱
PKR/ZAR 0.0953 0.0953 0.0953 0.0953 (1.06%) 0.001 ۱۲:۳۳:۲۱
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر
PHP/GBP 0 0.0152 0.0152 0.0152 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/USD 0.0195 0.0194 0.0195 0.0195 (0.52%) 0.0001 ۱۱:۳۵:۱۵
QAR/ZAR 4.0965 4.0965 4.0965 4.0965 (0.73%) 0.03 ۱۲:۰۶:۲۵
RON/ZAR 3.457 3.457 3.457 3.457 (0.66%) 0.0227 ۱۲:۰۶:۲۵
RWF/ZAR 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 (0.62%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۲۵
XAG/ZAR 259.69 259.69 259.69 259.69 (0.87%) 2.24 ۱۵:۰۶:۱۷
LKR/ZAR 0.0816 0.0816 0.0816 0.0816 (0.86%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۱۷
SZL/ZAR 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 (0.03%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۱۷
TND/ZAR 5.2496 5.2496 5.2496 5.2496 (0.08%) 0.0043 ۱۵:۰۶:۱۷
TZS/ZAR 0 0.0065 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۳ مهر
UGX/ZAR 0 0.004 0.004 0.004 (0%) 0 ۲۰ مهر
ZMW/ZAR 1.134 1.134 1.134 1.134 (0.3%) 0.0034 ۰۵:۰۶:۰۸
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن