شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/THB Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بات تایلند 30.3 30.3 30.3 30.3 (0.1%) 0.03 ۰۱:۰۹:۰۷
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/THB 0 20.742 20.742 20.742 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/THB 0 1.0888 1.092 1.0891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/THB 0 8.06 8.12 8.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/THB 0 23.055 23.055 23.055 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/THB 0 30.742 30.742 30.742 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/THB 0 4.7697 4.781 4.7717 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/THB 4.5255 4.5255 4.5255 4.5255 (0.41%) 0.0183 ۰۹:۰۶:۰۷
PHP/DKK 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 (0.08%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۷
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/THB 0 33.757 33.757 33.757 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/THB 0 39.2 39.2 39.2 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/THB 0 3.8543 3.8592 3.8543 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/THB 0 0.1168 0.1171 0.1169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/THB 0 0.214 0.214 0.214 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/THB 0 0.4252 0.4252 0.4252 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/THB 0 0.2781 0.2781 0.2781 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/JPY 0 2.1108 2.1108 2.1108 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/THB 0 2.5663 2.5663 2.5663 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/THB 0 1.7222 1.7319 1.7263 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/THB 0 7.2412 7.2412 7.2412 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/THB 0 3.886 3.8979 3.8898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/THB 0 19.334 19.334 19.334 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/THB 0 0.2666 0.268 0.268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/THB 0 8.7077 8.7237 8.7122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/THB 0 22.186 22.186 22.186 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/THB 0 0.9914 0.9914 0.9914 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/THB 0 2.0495 2.0495 2.0495 (0%) 0 ۲۷ مهر
TRY/THB 0 5.37 5.4 5.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/THB 0 0.29 0.29 0.29 (0%) 0 ۱۵ تیر
PHP/AUD 0 0.0284 0.0284 0.0284 (0%) 0 ۲۷ مهر
CNH/THB 0 4.284 4.284 4.284 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/THB 0 45136 45136 45136 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/NZD 0 0.0305 0.0305 0.0305 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/GBP 0 0.015 0.015 0.015 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/USD 0 0.0194 0.0195 0.0195 (0%) 0 ۲۵ مهر