کالایاب
شاخص یاب

PHP/NOK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 8.988 8.9797 8.9957 8.9911 (0.04%) 0.0036 ۰۵:۵۱:۰۶
AED/NOK 2.4471 2.4442 2.4471 2.4442 (0.16%) 0.0038 ۰۵:۲۱:۰۵
AUD/NOK 6.0908 6.0891 6.0908 6.0891 (0.1%) 0.0061 ۰۳:۱۵:۰۷
ARS/NOK 0 0.2801 0.2805 0.2802 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NOK 0 6.7505 6.7521 6.7521 (0%) 0 ۲۹ مرداد
CHF/NOK 9.1886 9.1815 9.1886 9.1815 (0.02%) 0.0014 ۰۵:۲۱:۰۶
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/NOK 0 1.2269 1.2284 1.227 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NOK 1.3375 1.3375 1.3375 1.3375 (0.15%) 0.002 ۰۰:۴۵:۰۷
PHP/DKK 0.1281 0.1281 0.1281 0.1281 (0.39%) 0.0005 ۰۰:۴۵:۰۷
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/NOK 9.9722 9.9674 9.9734 9.9734 (0.03%) 0.0029 ۰۴:۵۴:۰۶
GBP/NOK 0 10.8737 10.9363 10.9363 (0%) 0 ۲۹ مرداد
HKD/NOK 0 1.0702 1.0716 1.0703 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NOK 0 0.084 0.0844 0.0844 (0%) 0 ۲۹ مرداد
PHP/JPY 2.0268 2.0268 2.0268 2.0268 (0.07%) 0.0015 ۰۳:۳۰:۰۸
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NOK 0 0.4434 0.4456 0.444 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0.9274 0.9274 0.9276 0.9276 (0.1%) 0.0009 ۰۵:۲۱:۰۶
ZAR/NOK 0.5854 0.5849 0.5854 0.5849 (0.14%) 0.0008 ۰۵:۲۱:۰۵
NZD/NOK 5.7645 5.7598 5.7645 5.7598 (0.24%) 0.0136 ۰۵:۲۱:۰۶
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 2.288 2.2865 2.288 2.2865 (0.12%) 0.0027 ۰۵:۲۱:۰۶
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 6.4879 6.4878 6.4879 6.4878 (0.18%) 0.0117 ۰۵:۲۱:۰۵
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NOK 0 1.382 1.3899 1.3823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NOK 0 0.07 0.0701 0.07 (0%) 0 ۱۶ تیر
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/AUD 0.0282 0.0282 0.0282 0.0282 (0.36%) 0.0001 ۰۳:۱۵:۰۷
CZK/NOK 0.3864 0.3864 0.3864 0.3864 (0.13%) 0.0005 ۰۰:۴۵:۰۷
PHP/NZD 0.0297 0.0297 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۰۵:۲۱:۰۶
ISK/NOK 0 0.0719 0.0721 0.0721 (0%) 0 ۲۹ مرداد
PHP/GBP 0 0.0158 0.0158 0.0158 (0%) 0 ۲۹ مرداد
PHP/USD 0.0191 0.019 0.0191 0.0191 (0.53%) 0.0001 ۰۷:۵۸:۰۴