شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PGK/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.2937
  • بالاترین قیمت روز:0.2938
  • پایین ترین قیمت روز:0.2937
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2937
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.2938
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک PGK/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PGK/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2937 ریال18:01:30
0.2938 ریال18:00:48
0.2938 ریال18:00:47
0.2937 ریال17:57:21
0.2938 ریال17:56:28
0.2937 ریال17:50:28
0.2937 ریال17:50:27
0.2938 ریال17:49:30
0.2937 ریال17:43:22
0.2938 ریال17:42:31
0.2937 ریال17:36:23
0.2938 ریال17:35:32
0.2938 ریال17:35:31
0.2937 ریال17:29:20
0.2938 ریال17:28:32
0.2937 ریال17:22:21
0.2938 ریال17:21:30
0.2937 ریال17:15:22
0.2937 ریال17:15:21
0.2938 ریال17:14:30
0.2937 ریال17:08:19
0.2938 ریال17:07:32
0.2937 ریال17:01:31
0.2938 ریال17:00:52
0.2938 ریال17:00:50
0.2937 ریال16:57:21
0.2938 ریال16:56:29
0.2937 ریال16:50:26
0.2937 ریال16:50:26
0.2938 ریال16:49:32
0.2937 ریال16:43:22
0.2938 ریال16:42:29
0.2937 ریال16:36:23
0.2938 ریال16:35:30
0.2938 ریال16:35:29
0.2937 ریال16:29:20
0.2938 ریال16:28:29
0.2937 ریال16:22:21
0.2938 ریال16:21:31
0.2937 ریال16:15:25
0.2937 ریال16:15:24
0.2938 ریال16:14:27
0.2937 ریال16:08:20
0.2938 ریال16:07:31
0.2937 ریال16:01:25
0.2938 ریال16:00:45
0.2938 ریال16:00:45
0.2937 ریال15:57:21
0.2938 ریال15:56:28
0.2937 ریال15:51:19
0.2938 ریال12:01:07
0.2937 ریال12:00:25
0.2937 ریال12:00:23
0.2938 ریال11:57:05
0.2937 ریال11:56:14
0.2938 ریال11:50:08
0.2938 ریال11:50:08
0.2937 ریال11:49:15
0.2938 ریال11:43:05
0.2937 ریال11:42:14
0.2938 ریال11:36:04
0.2937 ریال11:35:17
0.2937 ریال11:35:16
0.2938 ریال11:29:04
0.2937 ریال11:28:15
0.2938 ریال11:22:05
0.2937 ریال11:21:15
0.2938 ریال11:15:05
0.2938 ریال11:15:05
0.2937 ریال11:14:13
0.2938 ریال11:08:05
0.2937 ریال11:07:15
0.2938 ریال11:01:06
0.2937 ریال11:00:26
0.2937 ریال11:00:26
0.2938 ریال10:57:04
0.2937 ریال10:56:14
0.2938 ریال10:50:07
0.2938 ریال10:50:07
0.2937 ریال10:49:13
0.2938 ریال10:43:04
0.2937 ریال10:42:14
0.2938 ریال10:36:04
0.2937 ریال10:35:15
0.2937 ریال10:35:14
0.2938 ریال10:29:04
0.2937 ریال10:28:15
0.2938 ریال10:22:05
0.2937 ریال10:21:13
0.2938 ریال10:15:06
0.2938 ریال10:15:05
0.2937 ریال10:14:13
0.2938 ریال10:08:04
0.2937 ریال10:07:15
0.2938 ریال10:01:06
0.2937 ریال10:00:25
0.2937 ریال10:00:24
0.2938 ریال9:57:05
0.2937 ریال9:56:14
0.2938 ریال9:50:07
0.2938 ریال9:50:06
0.2937 ریال9:49:14
0.2938 ریال9:43:04
0.2937 ریال9:42:13
0.2938 ریال9:36:04
0.2937 ریال9:35:15
0.2937 ریال9:35:14
0.2938 ریال9:29:04
0.2937 ریال9:28:14
0.2938 ریال9:22:04
0.2937 ریال9:21:13
0.2938 ریال9:15:05
0.2938 ریال9:15:05
0.2937 ریال9:14:12
0.2938 ریال9:08:04
0.2937 ریال9:07:13
0.2938 ریال9:01:06
0.2937 ریال9:00:20
0.2937 ریال9:00:20
0.2938 ریال8:57:04
0.2937 ریال8:56:13
0.2938 ریال8:50:06
0.2938 ریال8:50:05
0.2937 ریال8:49:14
0.2938 ریال8:43:04
0.2937 ریال8:42:13
0.2938 ریال8:36:04
0.2937 ریال8:35:15
0.2937 ریال8:35:15
0.2938 ریال8:29:04
0.2937 ریال8:28:14
0.2938 ریال8:22:04
0.2937 ریال8:21:13
0.2938 ریال8:15:05
0.2938 ریال8:15:04
0.2937 ریال8:14:14
0.2938 ریال8:08:03
0.2937 ریال8:07:13
0.2938 ریال8:01:06
0.2937 ریال8:00:20
0.2937 ریال8:00:19
0.2938 ریال7:57:04
0.2937 ریال7:56:12
0.2938 ریال7:50:06
0.2938 ریال7:50:05
0.2937 ریال7:49:13
0.2938 ریال7:43:04
0.2937 ریال7:42:13
0.2938 ریال7:36:04
0.2937 ریال7:35:14
0.2937 ریال7:35:13
0.2938 ریال7:29:04
0.2937 ریال7:28:13
0.2938 ریال7:22:05
0.2937 ریال7:21:12
0.2938 ریال7:15:05
0.2938 ریال7:15:04
0.2937 ریال7:14:13
0.2938 ریال7:08:04
0.2937 ریال7:07:14
0.2938 ریال7:01:05
0.2937 ریال7:00:20
0.2937 ریال7:00:20
0.2938 ریال6:57:04
0.2937 ریال6:56:12
0.2938 ریال6:50:06
0.2938 ریال6:50:05
0.2937 ریال6:49:14
0.2938 ریال6:43:04
0.2937 ریال6:42:13
0.2938 ریال6:36:22
0.2937 ریال6:35:31
0.2937 ریال6:35:31
0.2938 ریال6:29:04
0.2937 ریال6:28:13
0.2938 ریال6:22:04
0.2937 ریال6:21:13
0.2938 ریال6:15:06
0.2938 ریال6:15:05
0.2937 ریال6:14:13
0.2938 ریال6:08:05
0.2937 ریال6:07:14
0.2938 ریال6:01:06
0.2937 ریال6:00:24
0.2937 ریال6:00:21
0.2938 ریال5:57:05
0.2937 ریال5:56:13
0.2938 ریال5:50:07
0.2938 ریال5:50:06
0.2937 ریال5:49:14
0.2938 ریال5:43:04
0.2937 ریال5:42:13
0.2938 ریال5:36:05
0.2937 ریال5:35:15
0.2937 ریال5:35:14
0.2938 ریال5:29:04
0.2937 ریال5:28:14
0.2938 ریال5:22:04
0.2937 ریال5:21:13
0.2938 ریال5:15:05
0.2938 ریال5:15:05
0.2937 ریال5:14:13
0.2938 ریال5:08:04
0.2937 ریال5:07:13
0.2938 ریال5:01:05
0.2937 ریال5:00:20
0.2937 ریال5:00:18
0.2938 ریال4:57:03
0.2937 ریال4:56:12
0.2938 ریال4:50:06
0.2938 ریال4:50:05
0.2937 ریال4:49:13
0.2938 ریال4:43:03
0.2937 ریال4:42:13
0.2938 ریال4:36:04
0.2937 ریال4:35:15
0.2937 ریال4:35:14
0.2938 ریال4:29:04
0.2937 ریال4:28:14
0.2938 ریال4:22:04
0.2937 ریال4:21:13
0.2938 ریال4:15:05
0.2938 ریال4:15:04
0.2937 ریال4:14:13
0.2938 ریال4:08:03
0.2937 ریال4:07:13
0.2938 ریال4:01:05
0.2937 ریال4:00:19
0.2937 ریال4:00:19
0.2938 ریال3:57:04
0.2937 ریال3:56:12
0.2938 ریال3:50:06
0.2938 ریال3:50:05
0.2937 ریال3:49:13
0.2938 ریال3:43:04
0.2937 ریال3:42:13
0.2938 ریال3:36:03
0.2937 ریال3:35:14
0.2937 ریال3:35:13
0.2938 ریال3:29:04
0.2937 ریال3:28:13
0.2938 ریال3:22:04
0.2937 ریال3:21:12
0.2938 ریال3:15:05
0.2938 ریال3:15:04
0.2937 ریال3:14:13
0.2938 ریال3:08:04
0.2937 ریال3:07:14
0.2938 ریال3:01:04
0.2937 ریال3:00:19
0.2937 ریال3:00:17
0.2938 ریال2:57:03
0.2937 ریال2:56:12
0.2938 ریال2:50:06
0.2938 ریال2:50:04
0.2937 ریال2:49:13
0.2938 ریال2:43:04
0.2937 ریال2:42:13
0.2938 ریال2:36:04
0.2937 ریال2:35:13
0.2937 ریال2:35:13
0.2938 ریال2:29:04
0.2937 ریال2:28:13
0.2938 ریال2:22:04
0.2937 ریال2:21:12
0.2938 ریال2:15:05
0.2938 ریال2:15:04
0.2937 ریال2:14:12
0.2938 ریال2:08:04
0.2937 ریال2:07:12
0.2938 ریال2:01:05
0.2937 ریال2:00:20
0.2937 ریال2:00:18
0.2938 ریال1:57:03
0.2937 ریال1:56:12
0.2938 ریال1:50:06
0.2938 ریال1:50:05
0.2937 ریال1:49:12
0.2938 ریال1:43:04
0.2937 ریال1:42:13
0.2938 ریال1:36:04
0.2937 ریال1:35:13
0.2937 ریال1:35:13
0.2938 ریال1:29:04
0.2937 ریال1:28:12
0.2938 ریال1:22:04
0.2937 ریال1:21:11
0.2938 ریال1:15:05
0.2938 ریال1:15:04
0.2937 ریال1:14:11
0.2938 ریال1:08:04
0.2937 ریال1:07:13
0.2938 ریال1:01:04
0.2937 ریال1:00:18
0.2937 ریال1:00:17
0.2938 ریال0:57:04
0.2937 ریال0:56:12
0.2938 ریال0:50:05
0.2937 ریال0:49:12
0.2938 ریال0:43:04
0.2937 ریال0:42:12
0.2938 ریال0:36:04
0.2937 ریال0:35:13
0.2937 ریال0:35:12
0.2938 ریال0:29:04
0.2937 ریال0:28:12
0.2938 ریال0:22:04
0.2937 ریال0:21:12
0.2938 ریال0:15:05
0.2938 ریال0:15:04
0.2937 ریال0:14:12
0.2938 ریال0:08:04
0.2937 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات