شاخص یاب

سول پرو / دلار

  • نرخ فعلی:0.3028
  • بالاترین قیمت روز:0.3084
  • پایین ترین قیمت روز:0.3027
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3084
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.3032
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3028 ریال13:56:09
0.3027 ریال13:55:11
0.3028 ریال13:52:10
0.3027 ریال13:50:12
0.3028 ریال13:34:09
0.3027 ریال13:32:10
0.3028 ریال13:28:10
0.3027 ریال13:24:12
0.3028 ریال13:21:12
0.3027 ریال13:18:12
0.3028 ریال13:09:11
0.3027 ریال13:08:09
0.3028 ریال13:05:11
0.3027 ریال13:04:10
0.3028 ریال13:00:15
0.3027 ریال12:59:10
0.3028 ریال12:49:10
0.3027 ریال12:48:12
0.3028 ریال12:38:09
0.3027 ریال12:37:10
0.3028 ریال12:32:10
0.3027 ریال12:31:10
0.3028 ریال12:29:09
0.3027 ریال12:28:10
0.3028 ریال12:15:13
0.3027 ریال12:12:12
0.3028 ریال12:11:09
0.3027 ریال12:10:11
0.3028 ریال12:08:09
0.3027 ریال12:06:12
0.3028 ریال11:59:10
0.3027 ریال11:57:13
0.3028 ریال11:55:11
0.3027 ریال11:54:13
0.3028 ریال11:49:10
0.3027 ریال11:48:13
0.3028 ریال11:46:11
0.3027 ریال11:45:14
0.3028 ریال11:44:11
0.3027 ریال11:43:11
0.3028 ریال11:33:14
0.3084 ریال4:33:11
نظرات