کالایاب
شاخص یاب

PEN/COP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8528 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.1472 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.1472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.1472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.82%