کالایاب
شاخص یاب

Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.14%