شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 142 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 267 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.44%