کالایاب
شاخص یاب

Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.64%