صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,098 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,091 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,022 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 88.8 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 985 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 125.8 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.77%