صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 804 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 804 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 785 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 752 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.64%