صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 877 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 863 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 820 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 792 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.85%