شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,703 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,671 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,557 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 166.35 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,490 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 233.35 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.66%