کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,362 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,376 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,414 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.4 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,293 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78.6 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.08%