صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 941 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 946 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 972 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.8 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 987 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.8 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.43%