انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 779 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 775 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 745 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 712 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.69%