صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 784 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 776 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 763 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 725 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12%