صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 930 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 941 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 897 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 858 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.69%