صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 863 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 858 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 840 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 812 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 63 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.76%