صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 976 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 971 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 971 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,007 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.27%