انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 644 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 672 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 687 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 638 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31%