صفحات مرتبط
preload

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,002 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 997 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 968 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 931 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.58%