صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 780 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 795 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 793 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 769 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.03%