صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,002 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 53.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 977 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 78.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 936 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 119.9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 954 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 101.9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.68%