انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 752 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 715 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 701 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 694 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 58 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.36%