انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 748 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 734 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 686 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 670 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 63 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.4%