صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 883 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 847 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 817 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 788 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 101 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.82%