صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,021 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,022 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,041 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,001 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.13%