صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,253 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,214 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,142 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 142.35 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,044 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 240.35 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.02%