صفحات مرتبط

انس پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 968 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 945 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 928 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 879 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 85 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.67%