انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:735.00
  • بالاترین قیمت روز:741.00
  • پایین ترین قیمت روز:731.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:739
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۲
  • نرخ روز گذشته:738
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
735 دلار15:52:37
734 دلار15:46:39
733 دلار15:42:48
734 دلار15:32:39
733 دلار15:10:39
732 دلار14:45:39
731 دلار14:38:40
732 دلار14:37:38
731 دلار14:20:40
732 دلار14:11:00
733 دلار14:04:37
732 دلار13:51:46
733 دلار13:45:47
732 دلار13:42:37
733 دلار13:30:42
732 دلار13:29:37
731 دلار13:27:37
732 دلار13:22:37
731 دلار13:22:05
732 دلار13:18:36
734 دلار13:11:48
735 دلار12:53:36
734 دلار12:44:37
733 دلار12:33:39
734 دلار12:30:17
733 دلار12:19:38
734 دلار12:17:38
735 دلار12:06:46
734 دلار12:05:44
733 دلار11:51:45
732 دلار11:47:37
733 دلار11:42:47
732 دلار11:40:39
733 دلار11:36:54
732 دلار11:35:50
735 دلار11:29:37
736 دلار11:25:39
735 دلار11:19:39
734 دلار11:16:48
733 دلار11:14:36
734 دلار11:11:41
733 دلار11:10:46
734 دلار11:04:37
733 دلار10:54:39
734 دلار10:49:49
733 دلار10:40:48
734 دلار10:32:37
733 دلار10:25:39
734 دلار10:18:45
733 دلار10:14:48
734 دلار10:00:40
735 دلار9:59:36
736 دلار9:41:36
735 دلار9:28:33
737 دلار9:26:43
734 دلار9:19:33
733 دلار9:17:33
734 دلار9:16:34
736 دلار9:13:33
735 دلار9:04:50
734 دلار8:53:33
733 دلار8:48:34
734 دلار8:43:33
736 دلار8:32:33
737 دلار8:29:33
738 دلار8:19:34
739 دلار6:25:32
738 دلار6:12:33
737 دلار6:11:44
738 دلار4:59:33
737 دلار4:58:47
738 دلار4:31:32
739 دلار4:19:33
738 دلار4:09:36
737 دلار4:02:35
738 دلار3:48:32
739 دلار3:46:44
738 دلار3:45:44
739 دلار3:35:33
738 دلار3:32:41
739 دلار3:31:33
740 دلار1:20:34
739 دلار1:19:35
740 دلار1:17:32
741 دلار1:03:33
740 دلار0:47:34
741 دلار0:46:35
739 دلار0:23:35
نظرات