صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,021.40
  • بالاترین قیمت روز:1,029.85
  • پایین ترین قیمت روز:1,021.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,026.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1,025.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,021.4 دلار11:14:05
1,021.35 دلار11:08:36
1,023.7 دلار11:08:22
1,022 دلار11:07:30
1,021.55 دلار11:07:23
1,021.35 دلار11:07:19
1,021 دلار11:03:45
1,021.6 دلار11:03:40
1,021 دلار11:03:37
1,021.6 دلار11:00:29
1,022 دلار11:00:25
1,021.6 دلار11:00:22
1,022 دلار10:57:31
1,022.15 دلار10:55:17
1,022.65 دلار10:52:04
1,023.3 دلار10:51:40
1,023.45 دلار10:49:14
1,024.1 دلار10:49:11
1,023.45 دلار10:49:08
1,024.1 دلار10:45:38
1,024.2 دلار10:44:44
1,024.55 دلار10:44:35
1,024.85 دلار10:44:17
1,025.05 دلار10:43:45
1,025.45 دلار10:43:40
1,025.05 دلار10:43:37
1,025.45 دلار10:38:33
1,025.7 دلار10:22:04
1,025.5 دلار10:19:28
1,025.4 دلار10:15:15
1,025.65 دلار10:11:37
1,025.1 دلار10:10:35
1,024.6 دلار9:59:33
1,025.05 دلار9:39:52
1,024.85 دلار9:34:10
1,024.8 دلار9:34:07
1,024.85 دلار9:34:04
1,024.8 دلار9:33:20
1,025.05 دلار9:26:07
1,024.95 دلار9:23:48
1,025 دلار9:21:26
1,025.95 دلار9:21:23
1,025 دلار9:21:20
1,025.95 دلار9:20:56
1,026.1 دلار9:18:53
1,025.8 دلار9:15:38
1,025.75 دلار9:13:43
1,025.15 دلار9:05:28
1,026.65 دلار8:26:55
1,026 دلار8:25:39
1,025.75 دلار8:13:43
1,025.2 دلار8:09:47
1,025.05 دلار7:44:31
1,025.65 دلار7:30:42
1,025.45 دلار7:29:47
1,025.4 دلار7:24:53
1,025 دلار7:24:50
1,025.4 دلار7:24:47
1,025 دلار7:19:47
1,024.95 دلار7:19:44
1,025 دلار7:19:41
1,024.95 دلار7:18:41
1,024.75 دلار7:18:38
1,024.95 دلار7:18:35
1,024.75 دلار7:08:51
1,024.7 دلار7:08:38
1,025.05 دلار7:04:53
1,024.7 دلار7:03:49
1,024.65 دلار7:03:43
1,024 دلار6:58:19
1,023.4 دلار6:39:21
1,023.55 دلار6:38:22
1,023.5 دلار6:38:20
1,023.55 دلار6:38:17
1,023.5 دلار6:36:28
1,023.4 دلار6:36:25
1,023.45 دلار6:36:08
1,024 دلار6:31:50
1,025.2 دلار6:30:43
1,025.1 دلار6:28:30
1,024.9 دلار6:23:52
1,024.4 دلار6:18:40
1,023.3 دلار6:13:22
1,024.4 دلار6:00:08
1,024.85 دلار5:48:45
1,024.4 دلار5:48:42
1,024.85 دلار5:48:39
1,024.4 دلار5:48:37
1,024.1 دلار5:38:44
1,024.05 دلار5:38:38
1,023.15 دلار5:38:36
1,024.05 دلار5:38:33
1,023.15 دلار5:37:19
1,023.5 دلار5:36:08
1,024.05 دلار5:33:04
1,023.4 دلار5:31:52
1,024 دلار5:28:48
1,023.65 دلار5:28:32
1,023.4 دلار5:22:39
1,023.55 دلار5:20:38
1,024.15 دلار5:18:46
1,024 دلار5:16:44
1,024.9 دلار5:09:33
1,023.6 دلار5:06:55
1,024.55 دلار5:03:50
1,024.2 دلار5:03:40
1,023.5 دلار5:03:38
1,024.2 دلار5:03:32
1,023.5 دلار5:00:10
1,024.45 دلار4:59:03
1,024.35 دلار4:58:58
1,024.45 دلار4:58:55
1,024.35 دلار4:58:45
1,023.6 دلار4:54:11
1,023.55 دلار4:54:09
1,023.6 دلار4:54:06
1,023.55 دلار4:53:33
1,023.65 دلار4:50:43
1,024.1 دلار4:50:04
1,023.7 دلار4:49:48
1,023.45 دلار4:48:37
1,023 دلار4:48:08
1,023.25 دلار4:46:41
1,023.75 دلار4:46:11
1,023.65 دلار4:46:08
1,023.75 دلار4:46:06
1,023.65 دلار4:42:30
1,023.6 دلار4:42:08
1,026.1 دلار4:29:30
1,026.05 دلار4:14:57
1,026.2 دلار3:56:36
1,026.55 دلار3:41:21
1,025.75 دلار3:31:45
1,027.2 دلار3:31:41
1,028.25 دلار3:26:33
1,028 دلار3:26:31
1,028.25 دلار3:26:28
1,028 دلار3:26:03
1,027.7 دلار3:25:16
1,027.45 دلار3:22:30
1,027.1 دلار3:19:22
1,027.6 دلار3:16:19
1,028.4 دلار3:16:16
1,027.6 دلار3:16:11
1,028.4 دلار3:15:51
1,027.65 دلار3:13:47
1,028 دلار3:12:56
1,028.05 دلار3:10:07
1,028 دلار3:09:35
1,028.55 دلار3:09:32
1,028 دلار3:09:30
1,028.55 دلار3:06:11
1,028.85 دلار3:03:31
1,028.7 دلار3:03:29
1,028.85 دلار3:03:27
1,028.7 دلار2:54:29
1,029.15 دلار2:53:47
1,029 دلار2:52:38
1,029.05 دلار2:50:13
1,029.1 دلار2:47:32
1,028.15 دلار2:44:41
1,028.3 دلار2:44:04
1,028.75 دلار2:40:04
1,028.35 دلار2:38:48
1,028.9 دلار2:38:09
1,029.25 دلار2:37:40
1,029.3 دلار2:32:26
1,029.85 دلار2:31:37
1,028.55 دلار2:31:11
1,028.85 دلار2:30:36
1,026.7 دلار2:30:20
1,025.9 دلار2:30:18
1,026.7 دلار2:30:15
نظرات