صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,019.25
  • بالاترین قیمت روز:1,023.45
  • پایین ترین قیمت روز:1,019.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,023.45
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1,023.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.85

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,019.25 دلار1:29:13
1,021.25 دلار1:29:10
1,019.25 دلار1:29:05
1,021.25 دلار1:25:16
1,019.65 دلار1:15:19
1,021 دلار1:10:57
1,020.95 دلار1:03:36
1,020.3 دلار1:00:52
1,020.95 دلار1:00:30
1,021 دلار0:59:24
1,020.95 دلار0:58:37
1,020.9 دلار0:53:47
1,020.3 دلار0:53:45
1,020.4 دلار0:53:42
1,020.3 دلار0:53:21
1,020.25 دلار0:51:36
1,020.3 دلار0:50:09
1,020.5 دلار0:50:07
1,020.3 دلار0:50:05
1,020.5 دلار0:48:40
1,020.2 دلار0:48:10
1,020.15 دلار0:47:43
1,019.85 دلار0:47:08
1,020.5 دلار0:45:21
1,020.25 دلار0:44:40
1,019.95 دلار0:44:33
1,020.35 دلار0:42:50
1,020.7 دلار0:42:48
1,020.35 دلار0:42:46
1,020.7 دلار0:42:08
1,020.5 دلار0:37:48
1,021.75 دلار0:32:45
1,021.9 دلار0:32:43
1,021.75 دلار0:32:40
1,021.9 دلار0:29:51
1,021.55 دلار0:29:46
1,021.05 دلار0:29:24
1,021.75 دلار0:29:10
1,022 دلار0:28:22
1,022.1 دلار0:25:04
1,021.6 دلار0:19:19
1,022.25 دلار0:17:42
1,022.2 دلار0:16:13
1,022.3 دلار0:16:08
1,022.2 دلار0:16:06
1,022.3 دلار0:14:48
1,022.65 دلار0:14:14
1,022.75 دلار0:14:12
1,022.65 دلار0:14:08
1,022.75 دلار0:11:16
1,022.9 دلار0:10:23
1,023.25 دلار0:09:41
1,023.35 دلار0:06:09
1,023.15 دلار0:05:11
1,023.45 دلار0:05:09
1,023.15 دلار0:05:05
1,023.45 دلار0:02:32
نظرات