انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:621.00
  • بالاترین قیمت روز:629.00
  • پایین ترین قیمت روز:621.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:625
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:624
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
621 دلار16:41:23
622 دلار16:39:27
623 دلار16:38:22
625 دلار16:32:23
626 دلار16:31:22
625 دلار16:29:21
626 دلار16:28:23
625 دلار16:27:23
626 دلار16:25:28
625 دلار16:21:29
624 دلار16:19:22
623 دلار16:17:24
624 دلار16:14:21
625 دلار16:11:25
624 دلار16:09:25
626 دلار16:05:23
627 دلار16:04:27
626 دلار16:01:34
625 دلار15:54:29
626 دلار15:53:22
625 دلار15:45:22
624 دلار15:44:22
625 دلار15:43:22
624 دلار15:39:25
625 دلار15:29:31
624 دلار15:28:21
625 دلار15:23:43
626 دلار15:05:24
627 دلار15:00:24
626 دلار14:54:20
627 دلار14:49:25
626 دلار14:48:23
627 دلار14:12:23
628 دلار14:10:24
627 دلار14:00:25
626 دلار13:56:29
627 دلار13:50:25
626 دلار13:49:21
625 دلار13:48:24
626 دلار13:15:22
625 دلار12:49:21
624 دلار12:46:23
625 دلار12:38:23
624 دلار12:19:21
625 دلار12:13:20
626 دلار12:08:26
628 دلار12:01:24
627 دلار11:56:20
628 دلار11:53:24
629 دلار11:46:24
628 دلار11:41:23
627 دلار11:40:30
628 دلار11:39:22
627 دلار11:37:22
626 دلار11:34:27
625 دلار11:29:20
624 دلار11:18:36
625 دلار11:04:19
624 دلار10:50:22
623 دلار10:46:23
624 دلار10:37:23
625 دلار10:30:23
624 دلار10:24:26
625 دلار10:10:27
626 دلار10:00:29
627 دلار9:58:19
626 دلار9:56:19
627 دلار9:34:17
626 دلار9:31:17
627 دلار9:05:18
628 دلار9:03:17
627 دلار8:55:16
628 دلار8:38:17
627 دلار8:09:18
626 دلار7:43:18
625 دلار7:39:15
626 دلار7:24:15
627 دلار7:21:17
626 دلار6:44:17
625 دلار6:31:18
626 دلار5:48:16
625 دلار5:32:16
626 دلار5:28:18
627 دلار5:25:22
625 دلار5:14:28
626 دلار5:09:19
625 دلار4:54:16
626 دلار4:45:16
625 دلار4:06:16
626 دلار4:05:15
624 دلار3:35:16
625 دلار3:31:18
626 دلار3:22:17
625 دلار3:16:15
626 دلار3:15:18
625 دلار3:00:19
626 دلار2:47:16
625 دلار0:31:17
624 دلار0:30:20
625 دلار0:03:18
نظرات