شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,728.20
  • بالاترین قیمت روز:1,738.95
  • پایین ترین قیمت روز:1,724.60
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,736.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۸:۴۲
  • نرخ روز گذشته:1,736.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.9

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,728.2 دلار13:38:42
1,728.05 دلار13:38:12
1,728 دلار13:36:21
1,728.15 دلار13:31:53
1,727.8 دلار13:30:36
1,728.3 دلار13:30:16
1,728.45 دلار13:29:32
1,728.3 دلار13:26:32
1,728.4 دلار13:24:33
1,728.6 دلار13:24:10
1,728.7 دلار13:23:19
1,729 دلار13:22:59
1,729.15 دلار13:22:45
1,729.45 دلار13:22:30
1,729.4 دلار13:22:22
1,728.65 دلار13:22:13
1,728.35 دلار13:21:01
1,728.45 دلار13:20:46
1,728.35 دلار13:20:31
1,728.7 دلار13:20:24
1,729 دلار13:20:15
1,728.95 دلار13:19:49
1,729.15 دلار13:19:42
1,728.85 دلار13:19:12
1,728.65 دلار13:19:00
1,729.5 دلار13:18:53
1,729.3 دلار13:18:46
1,729.4 دلار13:18:39
1,729.6 دلار13:18:25
1,728.75 دلار13:18:10
1,728.2 دلار13:17:46
1,728.95 دلار13:16:28
1,728.8 دلار13:16:12
1,729.15 دلار13:15:23
1,729.3 دلار13:15:12
1,729.45 دلار13:14:58
1,729.65 دلار13:14:24
1,729.5 دلار13:14:17
1,729.3 دلار13:13:40
1,728.6 دلار13:13:26
1,728.5 دلار13:13:12
1,728.75 دلار13:12:57
1,729.05 دلار13:12:20
1,729.1 دلار13:12:10
1,729.15 دلار13:11:58
1,731 دلار13:11:17
1,731.3 دلار13:10:50
1,730.95 دلار13:10:26
1,731.05 دلار13:10:17
1,731 دلار13:09:50
1,730.95 دلار13:09:43
1,731 دلار13:09:36
1,731.1 دلار13:09:28
1,730.95 دلار13:09:19
1,731.1 دلار13:08:52
1,731.05 دلار13:03:41
1,731.4 دلار13:03:34
1,731 دلار13:03:19
1,730.85 دلار13:03:10
1,731.7 دلار13:02:51
1,731.15 دلار13:01:41
1,731.2 دلار13:00:32
1,731.1 دلار12:59:36
1,730.95 دلار12:59:23
1,731.6 دلار12:59:10
1,730.7 دلار12:56:33
1,731.2 دلار12:55:27
1,731.15 دلار12:55:00
1,731.05 دلار12:54:39
1,730.95 دلار12:54:24
1,730.65 دلار12:54:17
1,731 دلار12:53:53
1,730.5 دلار12:53:26
1,730.45 دلار12:53:19
1,730.4 دلار12:53:11
1,730.5 دلار12:52:38
1,730.4 دلار12:52:31
1,730.9 دلار12:44:07
1,729.75 دلار12:42:07
1,729.9 دلار12:41:13
1,729.35 دلار12:40:41
1,729.9 دلار12:38:55
1,728.8 دلار12:38:39
1,729.3 دلار12:36:45
1,729 دلار12:35:09
1,729.05 دلار12:34:51
1,728.8 دلار12:34:36
1,728.65 دلار12:32:55
1,727.6 دلار12:23:48
1,727.7 دلار12:22:07
1,728.2 دلار12:20:18
1,728.3 دلار12:20:10
1,727.9 دلار12:19:40
1,728.3 دلار12:18:08
1,727.9 دلار12:16:55
1,728.2 دلار12:14:18
1,727.35 دلار12:14:07
1,727.3 دلار12:13:08
1,726.7 دلار12:11:27
1,726.4 دلار12:10:18
1,727 دلار12:10:11
1,726.5 دلار12:08:33
1,727.85 دلار12:08:08
1,727.9 دلار12:07:24
1,727.85 دلار12:05:54
1,727.95 دلار12:05:44
1,728 دلار12:04:54
1,728.05 دلار12:03:27
1,728 دلار12:03:21
1,727.8 دلار12:03:16
1,728.15 دلار12:00:53
1,728.05 دلار12:00:46
1,727.75 دلار12:00:39
1,726.1 دلار12:00:13
1,727 دلار11:56:38
1,726.55 دلار11:56:07
1,726 دلار11:52:07
1,725.95 دلار11:50:57
1,726.15 دلار11:50:47
1,726 دلار11:49:29
1,725.45 دلار11:49:14
1,726.8 دلار11:48:28
1,726.85 دلار11:48:07
1,727.4 دلار11:47:27
1,727.6 دلار11:46:52
1,727.95 دلار11:46:24
1,728.3 دلار11:46:13
1,728 دلار11:43:47
1,728.3 دلار11:43:08
1,728.25 دلار11:42:43
1,728.85 دلار11:40:11
1,729.3 دلار11:39:41
1,729.2 دلار11:39:27
1,729.25 دلار11:38:59
1,729.2 دلار11:35:29
1,729.3 دلار11:34:34
1,728.65 دلار11:33:34
1,728.2 دلار11:30:22
1,727.95 دلار11:29:37
1,727.8 دلار11:29:26
1,727.7 دلار11:28:57
1,727.3 دلار11:28:37
1,727.7 دلار11:27:42
1,727.65 دلار11:27:38
1,727.75 دلار11:27:25
1,727.8 دلار11:27:07
1,727.75 دلار11:25:07
1,727.65 دلار11:24:54
1,727.75 دلار11:24:34
1,727.95 دلار11:24:24
1,728.6 دلار11:24:13
1,728.8 دلار11:22:45
1,728.65 دلار11:21:13
1,729.05 دلار11:19:45
1,728.75 دلار11:19:14
1,729.4 دلار11:19:06
1,729.8 دلار11:18:54
1,730.15 دلار11:18:12
1,730.45 دلار11:18:05
1,730.25 دلار11:17:09
1,730.45 دلار11:16:28
1,730.5 دلار11:14:05
1,730.7 دلار11:12:45
1,730.75 دلار11:12:31
1,730.8 دلار11:12:21
1,730.75 دلار11:05:28
1,730.7 دلار11:04:12
1,730.65 دلار11:02:40
1,730.6 دلار11:02:37
1,730.35 دلار11:02:09
1,730.2 دلار11:01:31
1,730.35 دلار11:01:16
1,729.95 دلار10:59:38
1,730.3 دلار10:59:29
1,729.6 دلار10:58:58
1,729.55 دلار10:58:33
1,729.5 دلار10:58:20
1,729.45 دلار10:58:05
1,729.5 دلار10:57:46
1,729.45 دلار10:57:36
1,729.35 دلار10:55:45
1,729.5 دلار10:55:39
1,729.3 دلار10:54:33
1,729.9 دلار10:53:37
1,730.15 دلار10:52:53
1,730.25 دلار10:52:24
1,729.9 دلار10:52:21
1,730.95 دلار10:46:58
1,730.9 دلار10:40:23
1,730.2 دلار10:40:12
1,730.15 دلار10:39:49
1,730.1 دلار10:39:46
1,729.4 دلار10:39:26
1,730.4 دلار10:37:28
1,730.05 دلار10:37:16
1,729.95 دلار10:37:13
1,729.9 دلار10:37:05
1,728.7 دلار10:36:56
1,728.65 دلار10:36:42
1,728.6 دلار10:36:32
1,728.65 دلار10:36:15
1,728.55 دلار10:32:26
1,728.65 دلار10:32:05
1,728.8 دلار10:30:35
1,728.45 دلار10:30:08
1,728.35 دلار10:27:43
1,728.4 دلار10:26:16
1,728.3 دلار10:26:05
1,728.4 دلار10:24:53
1,727.9 دلار10:24:05
1,728.05 دلار10:20:37
1,728.2 دلار10:20:14
1,728.35 دلار10:18:54
1,728 دلار10:18:51
1,727.8 دلار10:18:44
1,727.35 دلار10:17:34
1,727.3 دلار10:17:12
1,726.9 دلار10:16:56
1,727.1 دلار10:16:38
1,726.7 دلار10:16:26
1,727.4 دلار10:16:16
1,727.85 دلار10:15:22
1,726.95 دلار10:15:06
1,726.5 دلار10:14:31
1,726.1 دلار10:13:50
1,726.75 دلار10:09:05
1,726.8 دلار10:08:40
1,728.05 دلار10:08:05
1,728.1 دلار10:07:25
1,728.3 دلار10:07:16
1,728.45 دلار10:01:25
1,728.4 دلار10:01:10
1,728.45 دلار10:00:29
1,728.25 دلار9:51:22
1,727.1 دلار9:50:35
1,727 دلار9:50:25
1,727.45 دلار9:50:22
1,727 دلار9:50:07
1,726.25 دلار9:49:38
1,725.6 دلار9:49:22
1,724.6 دلار9:49:18
1,728 دلار9:48:42
1,727.8 دلار9:47:46
1,727.65 دلار9:47:36
1,727.55 دلار9:47:24
1,730.1 دلار9:46:54
1,729.85 دلار9:46:34
1,729.45 دلار9:46:31
1,729.6 دلار9:46:21
1,729.05 دلار9:46:12
1,729 دلار9:46:08
1,728.8 دلار9:45:42
1,732.35 دلار9:45:23
1,732.5 دلار9:45:20
1,731.7 دلار9:44:54
1,731.75 دلار9:42:41
1,731.5 دلار9:42:32
1,731.85 دلار9:42:06
1,732.05 دلار9:41:47
1,732.2 دلار9:41:38
1,732 دلار9:41:11
1,733.1 دلار9:40:41
1,733.8 دلار9:40:35
1,733.95 دلار9:40:23
1,734.05 دلار9:40:07
1,734.4 دلار9:39:46
1,734.45 دلار9:39:22
1,733.75 دلار9:38:56
1,734.6 دلار9:38:53
1,734.8 دلار9:36:05
1,734.9 دلار9:32:49
1,735.2 دلار9:30:58
1,735.35 دلار9:30:30
1,735.8 دلار9:29:46
1,735.6 دلار9:28:33
1,735.4 دلار9:27:27
1,736.05 دلار9:20:29
1,735.8 دلار9:19:44
1,735.95 دلار9:19:29
1,736 دلار9:19:05
1,736.15 دلار9:18:20
1,736.2 دلار9:16:32
1,736.9 دلار9:15:24
1,736.95 دلار9:11:17
1,736.9 دلار9:09:24
1,737.3 دلار9:09:15
1,737.4 دلار8:53:31
1,736.1 دلار8:42:05
1,736.6 دلار8:41:25
1,735.95 دلار8:41:17
1,737.85 دلار8:40:58
1,738.5 دلار8:40:07
1,738.45 دلار8:39:16
1,738.5 دلار8:39:06
1,738.55 دلار8:38:54
1,738.7 دلار8:37:05
1,738.8 دلار8:36:52
1,738.95 دلار8:35:31
1,738.85 دلار8:35:06
1,737.95 دلار8:34:27
1,737.9 دلار8:32:09
1,737.85 دلار8:31:49
1,737.65 دلار8:29:42
1,737 دلار8:29:17
1,736.9 دلار8:28:52
1,736.95 دلار8:27:45
1,737 دلار8:27:20
1,736.95 دلار8:26:22
1,736.9 دلار8:25:42
1,736.8 دلار8:25:22
1,736.85 دلار8:23:10
1,736.8 دلار8:22:20
1,736.7 دلار8:21:42
1,736.8 دلار8:21:28
1,736.7 دلار8:21:09
1,736.65 دلار8:21:05
1,736.95 دلار8:20:33
1,737 دلار8:20:19
1,736.95 دلار8:19:44
1,737.05 دلار8:17:41
1,737.1 دلار8:17:07
1,737.05 دلار8:13:45
1,737.1 دلار8:12:31
1,737.15 دلار8:11:20
1,737.05 دلار8:10:54
1,737 دلار8:10:14
1,736.8 دلار8:07:47
1,736.75 دلار8:07:28
1,736.8 دلار8:04:48
1,736.75 دلار8:04:39
1,736.8 دلار7:57:28
1,736.75 دلار7:57:15
1,736.8 دلار7:56:11
1,736.75 دلار7:56:05
1,736.8 دلار7:54:58
1,736.75 دلار7:54:44
1,736.8 دلار7:51:19
1,736.65 دلار7:50:29
1,736.75 دلار7:48:33
1,736.2 دلار7:43:49
1,736.25 دلار7:43:36
1,736.15 دلار7:43:05
1,736.55 دلار7:36:11
1,736.8 دلار7:25:32
1,736.45 دلار7:24:36
1,736.55 دلار7:20:54
1,736.6 دلار7:20:06
1,736.55 دلار7:14:34
1,736.6 دلار7:14:04
1,736.7 دلار7:10:27
1,736.35 دلار7:09:17
1,736.25 دلار7:05:06
1,736.15 دلار7:04:05
1,735.65 دلار7:03:50
1,735.6 دلار7:03:36
1,735.05 دلار7:02:47
1,734.9 دلار6:52:48
1,734.8 دلار6:48:28
1,734.9 دلار6:36:41
1,734.95 دلار6:36:19
1,734.75 دلار6:34:52
1,734.8 دلار6:34:36
1,734.75 دلار6:33:48
1,735.5 دلار6:33:11
1,735.65 دلار6:29:04
1,735.25 دلار6:28:48
1,736 دلار6:27:48
1,735.8 دلار6:27:43
1,736 دلار6:27:17
1,736.1 دلار6:27:14
1,736.05 دلار6:27:07
1,735.75 دلار6:27:04
1,735.45 دلار6:26:44
1,735.4 دلار6:26:08
1,735.5 دلار6:26:05
1,735.55 دلار6:25:33
1,735.45 دلار6:25:28
1,735.4 دلار6:24:53
1,735.65 دلار6:24:37
1,734.3 دلار6:21:05
1,734.7 دلار6:20:56
1,734.75 دلار6:20:33
1,734.65 دلار6:17:05
1,734.8 دلار6:16:07
1,734.65 دلار6:15:06
1,734.75 دلار6:14:56
1,734.65 دلار6:14:44
1,734.4 دلار6:14:36
1,734.45 دلار6:06:24
1,734.5 دلار6:04:05
1,734.45 دلار6:03:36
1,734.5 دلار6:03:34
1,734.45 دلار6:03:20
1,734.25 دلار6:01:09
1,734.5 دلار6:00:08
1,734.3 دلار5:59:19
1,734.2 دلار5:59:08
1,734.45 دلار5:58:48
1,734.1 دلار5:56:44
1,734.05 دلار5:56:39
1,734.15 دلار5:56:36
1,734.2 دلار5:56:10
1,734.3 دلار5:56:04
1,735.8 دلار5:55:39
1,734.3 دلار5:52:09
1,735.05 دلار5:52:06
1,735 دلار5:51:38
1,734.3 دلار5:51:33
1,733.95 دلار5:51:30
1,733.9 دلار5:48:24
1,733.85 دلار5:48:17
1,733.9 دلار5:48:05
1,733.75 دلار5:47:48
1,734 دلار5:47:46
1,733.85 دلار5:47:33
1,733.55 دلار5:45:05
1,734.3 دلار5:43:16
1,733.65 دلار5:28:07
1,733.5 دلار5:28:04
1,733.55 دلار5:21:16
1,733.4 دلار5:17:47
1,733.35 دلار5:16:11
1,733.4 دلار5:16:06
1,733.25 دلار5:16:04
1,733.55 دلار5:15:48
1,733.4 دلار5:10:06
1,733.3 دلار5:08:55
1,734.9 دلار5:08:13
1,734.25 دلار5:07:46
1,734.2 دلار5:01:44
1,736 دلار4:58:06
1,735.2 دلار4:57:16
1,735.25 دلار4:57:09
1,735.15 دلار4:57:04
1,734.6 دلار4:56:39
1,735.6 دلار4:56:04
1,735.35 دلار4:55:07
1,735.3 دلار4:53:40
1,735.45 دلار4:53:29
1,735.85 دلار4:51:04
1,735.65 دلار4:50:57
1,735.5 دلار4:50:53
1,735.6 دلار4:42:45
1,734.8 دلار4:42:32
1,733.5 دلار4:41:19
1,734.15 دلار4:38:15
1,735.05 دلار4:38:04
1,735.15 دلار4:37:46
1,735.1 دلار4:37:11
1,737 دلار4:36:11
1,737.15 دلار4:33:11
1,737.45 دلار4:33:03
1,736.8 دلار4:32:51
1,736.7 دلار4:32:38
1,736.45 دلار4:32:31
1,736.35 دلار4:32:27
1,736.6 دلار4:32:10
1,737.35 دلار4:32:04
1,737.55 دلار4:30:21
1,737.5 دلار4:30:15
1,737.55 دلار4:30:12
1,737.5 دلار4:30:10
1,737.55 دلار4:28:04
1,737.4 دلار4:27:49
1,736.9 دلار4:26:13
1,737.6 دلار4:23:12
1,737.55 دلار4:23:04
1,738.1 دلار4:22:30
1,737.6 دلار4:22:23
1,737.55 دلار4:22:04
1,737.75 دلار4:21:42
1,737.9 دلار4:20:55
1,738.25 دلار4:13:32
1,738.3 دلار4:07:35
1,738.1 دلار4:06:43
1,738.4 دلار4:06:38
1,738.6 دلار4:06:30
1,738.7 دلار4:06:19
1,738.65 دلار4:06:12
1,738.4 دلار4:05:05
1,738.1 دلار4:02:43
1,738 دلار4:02:39
1,736.95 دلار3:58:39
1,737.05 دلار3:50:36
1,737.1 دلار3:43:28
1,736.25 دلار3:42:42
1,736.15 دلار3:36:28
1,736.2 دلار3:36:08
1,736.1 دلار3:34:36
1,737.15 دلار3:32:27
1,737.2 دلار3:30:12
1,737.15 دلار3:30:06
1,736.95 دلار3:29:43
1,737 دلار3:29:24
1,736.95 دلار3:26:48
1,737 دلار3:22:57
1,736.3 دلار3:22:40
1,735.2 دلار3:22:08
1,736.25 دلار3:07:09
1,735.2 دلار3:00:15
1,736.25 دلار2:58:03
1,735.2 دلار2:53:04
1,736.05 دلار2:52:35
1,736.15 دلار2:51:28
1,735.4 دلار2:47:24
1,735.65 دلار2:47:20
1,735.6 دلار2:46:17
1,735.55 دلار2:46:03
1,735.65 دلار2:43:48
1,735.6 دلار2:43:39
1,734.4 دلار2:33:36
1,735.2 دلار2:33:12
1,735.25 دلار2:33:07
1,734.75 دلار2:32:51
1,734.7 دلار2:32:15
1,733.8 دلار2:32:11
1,733.7 دلار2:32:03
1,733.2 دلار2:31:06
1,733.25 دلار2:31:04
1,734.2 دلار2:30:26
1,733.6 دلار2:30:24
1,734.4 دلار2:30:11
1,733 دلار1:30:05
1,734.8 دلار1:29:04
1,734.85 دلار1:28:15
1,734.7 دلار1:28:06
1,734.9 دلار1:27:33
1,734.65 دلار1:27:23
1,733 دلار1:25:15
1,733.6 دلار1:24:27
1,733.3 دلار1:24:23
1,733.35 دلار1:23:28
1,733.65 دلار1:23:24
1,733.7 دلار1:22:16
1,733.5 دلار1:22:08
1,733.8 دلار1:22:03
1,734.05 دلار1:21:47
1,734 دلار1:21:35
1,734.85 دلار1:21:23
1,735.2 دلار1:21:19
1,735.55 دلار1:21:08
1,735.6 دلار1:20:22
1,735.75 دلار1:20:08
1,734.8 دلار0:55:39
1,735.45 دلار0:55:05
1,734.8 دلار0:54:16
1,735.45 دلار0:53:18
1,735.15 دلار0:48:04
1,734.95 دلار0:45:37
1,735 دلار0:45:04
1,735.5 دلار0:42:51
1,735.6 دلار0:42:04
1,735.45 دلار0:41:27
1,735.6 دلار0:39:27
1,735.65 دلار0:39:23
1,735.9 دلار0:39:07
1,735.85 دلار0:39:04
1,736.1 دلار0:38:04
1,736.9 دلار0:34:36
1,736.8 دلار0:33:31
1,737.05 دلار0:32:07
1,737.8 دلار0:31:31
1,737.6 دلار0:31:17
1,737.45 دلار0:31:08
1,737.4 دلار0:30:52
1,737.3 دلار0:30:21
1,737.25 دلار0:30:16
1,736.85 دلار0:30:06
1,736.6 دلار0:29:27
1,737.15 دلار0:29:24
1,737.5 دلار0:29:15
1,737.3 دلار0:29:09
1,737.35 دلار0:29:03
1,737.2 دلار0:28:47
1,737.15 دلار0:27:20
1,737.4 دلار0:25:05
1,737.45 دلار0:24:52
1,737.8 دلار0:22:51
1,737.35 دلار0:22:48
1,737.4 دلار0:22:24
1,737.7 دلار0:22:20
1,737.45 دلار0:22:04
1,737.15 دلار0:18:39
1,737 دلار0:18:04
1,737.15 دلار0:16:04
1,737.2 دلار0:15:30
1,737 دلار0:15:06
1,736.9 دلار0:09:03
1,736.55 دلار0:04:04
1,736.6 دلار0:03:52
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات