صفحات مرتبط
preload

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,001.60
  • بالاترین قیمت روز:1,003.08
  • پایین ترین قیمت روز:999.65
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.74
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:999.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۳
  • نرخ روز گذشته:999.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,001.6 دلار10:03:33
1,001.58 دلار10:03:31
1,001.6 دلار10:03:29
1,001.58 دلار10:03:11
1,001.55 دلار10:00:09
1,001.65 دلار9:57:04
1,001.67 دلار9:55:12
1,001.65 دلار9:54:05
1,001.85 دلار9:52:41
1,001.88 دلار9:52:40
1,001.85 دلار9:52:38
1,001.88 دلار9:52:07
1,001.85 دلار9:52:06
1,001.88 دلار9:52:04
1,001.85 دلار9:46:03
1,001.9 دلار9:44:50
1,001.88 دلار9:44:30
1,002.12 دلار9:43:26
1,002.05 دلار9:43:20
1,002.12 دلار9:42:57
1,001.8 دلار9:42:55
1,002.12 دلار9:42:51
1,001.8 دلار9:38:16
1,001.78 دلار9:38:14
1,001.8 دلار9:38:10
1,001.78 دلار9:35:07
1,001.8 دلار9:34:52
1,001.83 دلار9:34:33
1,001.85 دلار9:34:24
1,002.2 دلار9:34:22
1,001.85 دلار9:34:21
1,002.2 دلار9:33:48
1,002.23 دلار9:33:25
1,002.2 دلار9:32:56
1,002.15 دلار9:32:55
1,002.2 دلار9:32:53
1,002.15 دلار9:32:28
1,002.12 دلار9:32:19
1,002.15 دلار9:32:17
1,002.12 دلار9:32:15
1,002.15 دلار9:31:10
1,001.9 دلار9:30:30
1,001.92 دلار9:29:50
1,002.12 دلار9:29:19
1,002.15 دلار9:29:17
1,002.12 دلار9:29:15
1,002.15 دلار9:29:11
1,002.4 دلار9:27:05
1,002.12 دلار9:26:45
1,002.1 دلار9:26:38
1,001.85 دلار9:23:40
1,002.1 دلار9:20:47
1,002.12 دلار9:19:36
1,002.15 دلار9:15:44
1,002.17 دلار9:15:40
1,002.12 دلار9:14:56
1,001.92 دلار9:14:16
1,001.88 دلار9:12:04
1,001.9 دلار9:11:26
1,001.88 دلار9:09:49
1,002 دلار9:08:51
1,001.92 دلار9:08:50
1,002 دلار9:08:48
1,001.92 دلار9:03:37
1,002.15 دلار9:00:09
1,002 دلار8:59:10
1,001.92 دلار8:59:08
1,002 دلار8:59:05
1,001.92 دلار8:50:47
1,002 دلار8:50:46
1,001.92 دلار8:50:44
1,002 دلار8:50:13
1,002.05 دلار8:49:44
1,002.08 دلار8:49:42
1,002.05 دلار8:49:38
1,002.08 دلار8:46:04
1,002.1 دلار8:44:56
1,001.95 دلار8:44:29
1,001.92 دلار8:44:06
1,001.88 دلار8:39:31
1,001.9 دلار8:39:29
1,001.88 دلار8:39:17
1,001.27 دلار8:39:15
1,001.88 دلار8:39:11
1,001.27 دلار8:39:09
1,001.3 دلار8:37:19
1,001.27 دلار8:37:18
1,001.3 دلار8:37:14
1,001.27 دلار8:35:27
1,001.3 دلار8:35:25
1,001.27 دلار8:35:23
1,001.3 دلار8:33:26
1,001.33 دلار8:32:54
1,001.9 دلار8:32:52
1,001.33 دلار8:32:50
1,001.9 دلار8:18:39
1,001.92 دلار8:18:15
1,001.85 دلار8:18:09
1,001.92 دلار8:18:07
1,001.85 دلار8:12:37
1,002.05 دلار8:12:35
1,002 دلار8:12:32
1,002.05 دلار8:12:30
1,002 دلار8:12:28
1,001.65 دلار8:12:08
1,001.62 دلار8:11:51
1,001.45 دلار8:09:48
1,001.58 دلار7:54:09
1,001.6 دلار7:54:05
1,001.58 دلار7:54:03
1,001.6 دلار7:45:07
1,001.62 دلار7:44:11
1,001.78 دلار7:44:09
1,001.85 دلار7:44:06
1,001.78 دلار7:44:04
1,001.85 دلار7:42:11
1,001.88 دلار7:40:17
1,001.9 دلار7:37:19
1,001.52 دلار7:31:14
1,001.5 دلار7:26:15
1,001.42 دلار7:25:35
1,001.45 دلار7:25:33
1,001.42 دلار7:25:31
1,001.45 دلار7:25:24
1,001.42 دلار7:25:22
1,001.45 دلار7:25:18
1,001.42 دلار7:24:04
1,001.4 دلار7:23:27
1,001.52 دلار7:23:16
1,001.8 دلار7:22:46
1,001.73 دلار7:22:43
1,001.7 دلار7:22:41
1,001.73 دلار7:22:34
1,002.08 دلار7:22:27
1,001.95 دلار7:22:25
1,002.08 دلار7:22:23
1,001.95 دلار7:22:21
1,002.08 دلار7:22:19
1,002.38 دلار7:22:16
1,002.45 دلار7:22:14
1,002.38 دلار7:22:12
1,002.75 دلار7:22:09
1,002.4 دلار7:22:04
1,002.75 دلار7:14:15
1,002.77 دلار7:14:04
1,002.42 دلار7:10:39
1,002.77 دلار7:10:29
1,002.83 دلار7:10:12
1,002.45 دلار7:10:11
1,002.83 دلار7:10:09
1,002.45 دلار7:09:36
1,002.42 دلار7:03:46
1,002.83 دلار7:01:43
1,002.92 دلار7:01:41
1,002.83 دلار7:01:39
1,002.92 دلار7:01:32
1,002.95 دلار7:01:17
1,003 دلار7:00:08
1,003.05 دلار6:59:30
1,003.08 دلار6:59:09
1,003.02 دلار6:58:27
1,002.77 دلار6:58:25
1,003.02 دلار6:58:22
1,002.77 دلار6:58:20
1,003.02 دلار6:58:18
1,002.77 دلار6:55:25
1,002.8 دلار6:54:36
1,002.88 دلار6:52:24
1,002.85 دلار6:52:20
1,002.88 دلار6:52:18
1,002.85 دلار6:52:16
1,002.88 دلار6:50:08
1,002.83 دلار6:49:50
1,003.05 دلار6:45:06
1,002.92 دلار6:44:09
1,002.88 دلار6:43:50
1,002.92 دلار6:40:15
1,002.9 دلار6:40:07
1,002.97 دلار6:33:43
1,003.03 دلار6:33:41
1,002.97 دلار6:33:40
1,003.03 دلار6:30:07
1,003.05 دلار6:29:05
1,003.02 دلار6:28:53
1,003.03 دلار6:27:22
1,003 دلار6:27:20
1,003.03 دلار6:27:18
1,003 دلار6:26:14
1,003.03 دلار6:25:50
1,003 دلار6:24:30
1,002.98 دلار6:23:50
1,003 دلار6:23:33
1,003.03 دلار6:23:31
1,003 دلار6:23:29
1,003.03 دلار6:23:04
1,003 دلار6:22:29
1,003.03 دلار6:22:07
1,002.98 دلار6:21:20
1,002.97 دلار6:21:16
1,003.05 دلار6:21:14
1,002.97 دلار6:21:12
1,002.72 دلار6:19:16
1,002.3 دلار6:19:15
1,002.72 دلار6:19:13
1,002.3 دلار6:15:50
1,002.27 دلار6:15:48
1,002.3 دلار6:15:46
1,002.27 دلار6:15:44
1,002.3 دلار6:15:42
1,002.27 دلار6:15:19
1,002.3 دلار6:15:18
1,002.27 دلار6:15:14
1,002.3 دلار6:15:12
1,002.27 دلار6:13:31
1,002.3 دلار6:09:29
1,002.28 دلار6:02:50
1,002.1 دلار6:02:48
1,002.28 دلار6:02:46
1,002.1 دلار6:02:44
1,002.45 دلار6:00:19
1,002.42 دلار5:59:23
1,002.4 دلار5:58:53
1,002.38 دلار5:58:49
1,002.4 دلار5:58:47
1,002.38 دلار5:58:41
1,002.25 دلار5:53:18
1,002.08 دلار5:52:39
1,002.05 دلار5:52:30
1,001.42 دلار5:51:15
1,001.33 دلار5:51:06
1,001.03 دلار5:49:44
1,000.9 دلار5:41:38
1,001.05 دلار5:41:36
1,000.9 دلار5:41:33
1,001.05 دلار5:41:09
1,001.17 دلار5:41:03
1,001.12 دلار5:40:11
1,000.83 دلار5:40:09
1,000.8 دلار5:37:34
1,000.85 دلار5:37:32
1,000.8 دلار5:37:30
1,000.85 دلار5:36:21
1,001.1 دلار5:34:20
1,001.15 دلار5:31:44
1,001.35 دلار5:30:10
1,001.1 دلار5:29:22
1,000.95 دلار5:29:17
1,001.1 دلار5:29:15
1,000.95 دلار5:29:04
1,000.92 دلار5:27:35
1,000.8 دلار5:26:54
1,000.65 دلار5:17:06
1,000.8 دلار5:13:04
1,000.92 دلار5:12:04
1,000.8 دلار5:10:38
1,000.92 دلار5:06:04
1,001.03 دلار5:05:15
1,001 دلار5:04:54
1,001.03 دلار5:04:19
1,001 دلار5:01:04
1,001.3 دلار5:00:20
1,001.27 دلار5:00:19
1,001.3 دلار5:00:17
1,001.27 دلار4:59:31
1,000.53 دلار4:55:16
1,000.6 دلار4:55:15
1,000.53 دلار4:55:11
1,000.6 دلار4:48:21
1,000.2 دلار4:47:20
1,000.3 دلار4:43:07
1,000.33 دلار4:43:05
1,000.3 دلار4:43:03
1,000.33 دلار4:38:55
1,000.45 دلار4:38:53
1,000.33 دلار4:38:52
1,000.45 دلار4:38:06
1,000.53 دلار4:37:44
1,000.58 دلار4:37:11
1,000.62 دلار4:36:51
1,000.7 دلار4:35:25
1,000.48 دلار4:35:21
1,000.7 دلار4:35:19
1,000.48 دلار4:33:12
1,000.53 دلار4:30:55
1,000.48 دلار4:15:07
1,000.6 دلار3:38:31
1,000.7 دلار3:38:29
1,000.6 دلار3:38:27
1,000.7 دلار2:57:26
1,000.72 دلار2:57:23
1,000.7 دلار2:57:20
1,000.72 دلار2:48:54
1,000.55 دلار2:45:08
1,000.77 دلار2:41:12
1,000.58 دلار2:38:26
1,000.55 دلار2:38:13
1,000.52 دلار2:38:12
1,000.55 دلار2:38:08
1,000.52 دلار2:38:06
1,000.27 دلار2:36:41
1,000.25 دلار2:36:34
1,000.12 دلار2:36:32
1,000.27 دلار2:36:30
1,000.12 دلار2:36:27
1,000.17 دلار2:36:25
1,000.28 دلار2:36:15
1,000.45 دلار2:32:36
1,000.53 دلار2:32:17
1,000.67 دلار2:31:07
1,000.7 دلار2:30:19
1,000.62 دلار2:30:16
1,000.72 دلار2:30:14
1,000.62 دلار1:29:07
1,000.73 دلار1:28:08
1,000.77 دلار1:27:17
1,000.8 دلار1:27:13
1,000.77 دلار1:27:11
1,000.8 دلار1:26:28
1,001.15 دلار1:25:36
1,000.95 دلار1:25:23
1,001.05 دلار1:25:21
1,000.95 دلار1:25:16
1,001.05 دلار1:23:13
1,001.12 دلار1:23:10
1,000.97 دلار1:21:20
1,001 دلار1:21:18
1,000.97 دلار1:21:16
1,001 دلار1:21:04
1,001.33 دلار1:20:45
1,001.12 دلار1:20:43
1,001.33 دلار1:20:41
1,001.12 دلار1:20:36
1,000.85 دلار1:20:34
1,001.05 دلار1:20:30
1,000.85 دلار1:20:28
1,000.83 دلار1:20:26
1,000.85 دلار1:20:24
1,000.83 دلار1:20:08
1,000.62 دلار1:19:44
1,000.33 دلار1:15:09
1,000.22 دلار1:14:15
1,000.17 دلار1:02:11
1,000.2 دلار1:01:40
1,000 دلار0:47:28
1,000.08 دلار0:45:37
1,000.03 دلار0:45:08
1,000.05 دلار0:44:19
1,000.03 دلار0:43:46
1,000.05 دلار0:43:11
1,000.03 دلار0:43:07
1,000.05 دلار0:43:03
1,000.03 دلار0:41:11
1,000.05 دلار0:40:06
1,000.03 دلار0:39:36
1,000.08 دلار0:39:34
1,000.03 دلار0:39:32
1,000.08 دلار0:38:42
1,000.1 دلار0:38:34
1,000.05 دلار0:38:22
1,000.03 دلار0:37:16
1,000.05 دلار0:37:12
1,000.03 دلار0:37:10
1,000.05 دلار0:37:09
1,000.03 دلار0:36:57
1,000.05 دلار0:35:16
999.85 دلار0:34:53
999.88 دلار0:31:31
999.9 دلار0:31:29
999.88 دلار0:31:27
999.9 دلار0:31:25
1,000.02 دلار0:31:04
1,000.05 دلار0:29:05
999.92 دلار0:28:52
999.9 دلار0:24:23
999.92 دلار0:23:24
999.9 دلار0:22:44
999.95 دلار0:22:40
999.9 دلار0:22:38
999.95 دلار0:22:15
999.98 دلار0:22:14
999.95 دلار0:22:10
999.98 دلار0:21:12
999.9 دلار0:20:35
999.92 دلار0:20:16
1,000.02 دلار0:19:27
1,000.05 دلار0:18:34
1,000.02 دلار0:18:32
1,000.05 دلار0:17:39
1,000.02 دلار0:17:37
1,000.05 دلار0:17:33
1,000.02 دلار0:16:29
1,000 دلار0:15:22
999.97 دلار0:15:17
1,000.03 دلار0:15:14
999.97 دلار0:15:12
1,000.03 دلار0:15:07
1,000.05 دلار0:14:27
1,000 دلار0:14:25
1,000.05 دلار0:14:23
1,000 دلار0:14:20
999.65 دلار0:10:07
999.67 دلار0:02:04
999.9 دلار0:01:03
نظرات