کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,523.10
  • بالاترین قیمت روز:1,528.05
  • پایین ترین قیمت روز:1,512.20
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,524.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1,526.65
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.55

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,523.1 دلار17:58:13
1,523.5 دلار17:57:46
1,522.6 دلار17:57:38
1,523.15 دلار17:57:30
1,522.9 دلار17:57:22
1,521.95 دلار17:55:34
1,521.7 دلار17:55:27
1,521.8 دلار17:54:49
1,521.95 دلار17:54:31
1,522.05 دلار17:54:22
1,521.85 دلار17:54:11
1,524.4 دلار17:52:37
1,523.95 دلار17:51:44
1,523.85 دلار17:51:21
1,524.2 دلار17:51:12
1,523.95 دلار17:50:43
1,523.8 دلار17:50:26
1,523.65 دلار17:49:28
1,523.6 دلار17:49:11
1,523.9 دلار17:48:58
1,524.3 دلار17:48:42
1,524.1 دلار17:48:32
1,523.8 دلار17:48:23
1,523.6 دلار17:47:37
1,523.65 دلار17:47:22
1,522.75 دلار17:47:13
1,522.25 دلار17:46:43
1,522.55 دلار17:46:20
1,522.6 دلار17:46:12
1,522.3 دلار17:45:45
1,522.65 دلار17:45:37
1,522.55 دلار17:45:30
1,522.25 دلار17:45:13
1,522.1 دلار17:43:19
1,521.65 دلار17:43:11
1,520.5 دلار17:43:01
1,521.35 دلار17:42:46
1,522.3 دلار17:42:38
1,521.7 دلار17:42:11
1,521.9 دلار17:41:27
1,521.35 دلار17:41:20
1,521 دلار17:41:11
1,522.65 دلار17:39:21
1,522.95 دلار17:39:12
1,523.8 دلار17:38:50
1,523.75 دلار17:38:42
1,523.9 دلار17:38:27
1,523.75 دلار17:38:19
1,523.85 دلار17:38:11
1,523.2 دلار17:37:34
1,523.3 دلار17:37:27
1,523.5 دلار17:37:20
1,524.05 دلار17:36:49
1,524.3 دلار17:36:40
1,524.45 دلار17:36:31
1,524.85 دلار17:35:36
1,524.7 دلار17:35:13
1,522.8 دلار17:32:57
1,523.3 دلار17:32:50
1,522.95 دلار17:32:41
1,522.9 دلار17:32:32
1,522.85 دلار17:32:24
1,522.3 دلار17:32:14
1,522.7 دلار17:31:52
1,522 دلار17:31:42
1,521.05 دلار17:31:33
1,523 دلار17:31:14
1,524 دلار17:30:57
1,523.6 دلار17:30:49
1,525.75 دلار17:30:40
1,524.7 دلار17:30:29
1,524.9 دلار17:29:57
1,525.2 دلار17:29:11
1,524.35 دلار17:29:02
1,525.1 دلار17:27:53
1,525.05 دلار17:27:30
1,524.35 دلار17:27:11
1,524.3 دلار17:26:21
1,524.35 دلار17:24:52
1,524.25 دلار17:23:22
1,524.5 دلار17:22:43
1,523.3 دلار17:21:40
1,523.65 دلار17:21:32
1,523.4 دلار17:21:14
1,523.95 دلار17:19:40
1,523.9 دلار17:19:10
1,523.95 دلار17:17:30
1,523.3 دلار17:16:58
1,523.1 دلار17:16:37
1,523.4 دلار17:16:20
1,523.7 دلار17:16:11
1,523.05 دلار17:12:11
1,522.75 دلار17:10:40
1,522.8 دلار17:10:24
1,523.6 دلار17:10:15
1,522.65 دلار17:09:11
1,522.85 دلار17:08:46
1,522.5 دلار17:08:30
1,523.7 دلار17:08:22
1,525.8 دلار17:08:12
1,527.15 دلار17:07:51
1,527.1 دلار17:07:20
1,527.05 دلار17:06:11
1,527 دلار17:05:52
1,526.75 دلار17:05:22
1,527.3 دلار17:05:14
1,526.8 دلار17:04:37
1,526 دلار17:04:11
1,525.05 دلار17:02:36
1,524.7 دلار17:02:15
1,523.55 دلار17:01:52
1,525.2 دلار17:01:19
1,524.7 دلار17:00:42
1,525.2 دلار17:00:25
1,526.6 دلار16:58:53
1,526.05 دلار16:58:21
1,525.95 دلار16:58:13
1,525.9 دلار16:57:40
1,525.65 دلار16:57:23
1,525.55 دلار16:57:13
1,526 دلار16:57:01
1,526.4 دلار16:56:46
1,526.7 دلار16:54:54
1,526.25 دلار16:53:00
1,526.15 دلار16:52:53
1,525.85 دلار16:52:29
1,525.9 دلار16:52:21
1,526 دلار16:52:11
1,525.95 دلار16:51:51
1,526 دلار16:51:44
1,526.7 دلار16:51:37
1,526.2 دلار16:51:29
1,525.9 دلار16:51:21
1,528 دلار16:51:11
1,528.05 دلار16:50:59
1,527.75 دلار16:50:44
1,527.7 دلار16:50:27
1,526 دلار16:49:52
1,526.1 دلار16:49:44
1,525.4 دلار16:49:37
1,524.1 دلار16:49:12
1,523.95 دلار16:47:46
1,523.9 دلار16:47:38
1,523.5 دلار16:47:31
1,523.6 دلار16:47:23
1,523.4 دلار16:46:43
1,523.85 دلار16:46:36
1,523.9 دلار16:46:29
1,523.1 دلار16:46:12
1,522.65 دلار16:44:56
1,522.45 دلار16:44:38
1,522.5 دلار16:43:44
1,523 دلار16:43:29
1,523.45 دلار16:43:21
1,524.5 دلار16:43:12
1,524.1 دلار16:42:47
1,524.45 دلار16:42:39
1,524.55 دلار16:42:30
1,524.1 دلار16:42:22
1,524 دلار16:42:13
1,524.05 دلار16:41:38
1,522.9 دلار16:40:57
1,523.35 دلار16:40:48
1,522.7 دلار16:40:39
1,523.1 دلار16:40:28
1,523.05 دلار16:40:17
1,521.6 دلار16:38:28
1,522 دلار16:37:51
1,521.65 دلار16:37:25
1,521.55 دلار16:37:15
1,521.25 دلار16:36:46
1,521.2 دلار16:36:37
1,520.9 دلار16:36:15
1,520.65 دلار16:35:55
1,520.7 دلار16:35:39
1,520.35 دلار16:35:23
1,522.6 دلار16:35:14
1,521.7 دلار16:33:15
1,520.25 دلار16:31:48
1,520.2 دلار16:31:40
1,520.6 دلار16:31:31
1,520.05 دلار16:31:23
1,519.9 دلار16:30:53
1,520.25 دلار16:30:43
1,519.2 دلار16:30:33
1,517.9 دلار16:29:39
1,517.4 دلار16:28:56
1,517.8 دلار16:28:40
1,517.55 دلار16:27:32
1,517.3 دلار16:27:23
1,517.45 دلار16:27:11
1,517.15 دلار16:26:59
1,518.75 دلار16:26:52
1,518.5 دلار16:26:45
1,519.55 دلار16:26:12
1,519.3 دلار16:25:53
1,520.85 دلار16:24:45
1,520.4 دلار16:23:43
1,520.6 دلار16:23:36
1,520.8 دلار16:23:29
1,520.65 دلار16:22:58
1,520.1 دلار16:22:29
1,519.5 دلار16:21:32
1,520.6 دلار16:21:23
1,518.35 دلار16:20:52
1,516.6 دلار16:19:53
1,514.2 دلار16:08:21
1,514.85 دلار16:08:12
1,514.9 دلار16:07:54
1,515 دلار16:04:12
1,514.75 دلار16:02:24
1,514.55 دلار15:54:11
1,514.6 دلار15:53:53
1,514.65 دلار15:51:49
1,514.85 دلار15:50:42
1,514.9 دلار15:50:25
1,515.15 دلار15:49:31
1,515.1 دلار15:48:40
1,515.15 دلار15:48:32
1,515.1 دلار15:48:22
1,515.2 دلار15:48:11
1,515.15 دلار15:47:51
1,515.1 دلار15:46:37
1,515 دلار15:44:59
1,514.75 دلار15:44:51
1,515.5 دلار15:44:20
1,515.3 دلار15:44:12
1,514.55 دلار15:43:45
1,513.7 دلار15:43:37
1,513.8 دلار15:43:29
1,513.45 دلار15:43:12
1,514.3 دلار15:41:23
1,513.5 دلار15:40:44
1,514 دلار15:40:35
1,513.8 دلار15:40:25
1,513.85 دلار15:40:14
1,514.7 دلار15:39:28
1,514.9 دلار15:38:53
1,514.95 دلار15:37:51
1,514.9 دلار15:37:12
1,514.8 دلار15:36:53
1,515.05 دلار15:36:24
1,514.95 دلار15:36:12
1,514.9 دلار15:35:49
1,514.85 دلار15:31:47
1,514.9 دلار15:31:38
1,514.95 دلار15:31:12
1,515.05 دلار15:30:47
1,514.95 دلار15:30:39
1,514.9 دلار15:30:28
1,515.2 دلار15:30:17
1,515.8 دلار15:25:45
1,515.85 دلار15:25:38
1,515.8 دلار15:25:30
1,515.85 دلار15:25:22
1,515.3 دلار15:10:40
1,516.1 دلار15:10:15
1,516.05 دلار15:08:55
1,515.95 دلار15:06:12
1,516.05 دلار15:05:53
1,515.85 دلار15:04:12
1,516.35 دلار15:03:39
1,516.2 دلار15:03:10
1,516.15 دلار15:02:55
1,516.05 دلار15:02:47
1,516.15 دلار15:02:22
1,515.9 دلار15:02:12
1,515.75 دلار15:00:35
1,515.8 دلار14:59:26
1,515.9 دلار14:58:21
1,516 دلار14:58:14
1,515.4 دلار14:57:03
1,515.75 دلار14:56:12
1,515.7 دلار14:53:12
1,515.6 دلار14:49:53
1,515.85 دلار14:46:11
1,515.9 دلار14:44:48
1,515.85 دلار14:40:25
1,515.75 دلار14:40:17
1,515.9 دلار14:34:49
1,515.8 دلار14:34:27
1,515.85 دلار14:34:11
1,516.4 دلار14:32:38
1,515.9 دلار14:30:51
1,515.8 دلار14:29:43
1,515.5 دلار14:29:27
1,515.4 دلار14:26:10
1,515.7 دلار14:24:38
1,515.95 دلار14:24:21
1,515.75 دلار14:24:11
1,515.7 دلار14:23:10
1,515.9 دلار14:23:00
1,515.95 دلار14:22:39
1,515.65 دلار14:22:33
1,515.75 دلار14:22:18
1,514.3 دلار14:18:28
1,514.95 دلار14:18:11
1,514.85 دلار14:17:37
1,514.7 دلار14:17:13
1,514.65 دلار14:16:10
1,514.7 دلار14:14:56
1,513.8 دلار14:14:27
1,512.8 دلار14:10:13
1,513.5 دلار14:08:10
1,513.45 دلار14:06:58
1,516.7 دلار13:38:48
1,516.8 دلار13:38:27
1,516.65 دلار13:38:11
1,517.25 دلار13:37:46
1,517.2 دلار13:37:39
1,517.15 دلار13:37:31
1,516.5 دلار13:36:48
1,516.55 دلار13:35:14
1,516.6 دلار13:34:12
1,516.2 دلار13:32:54
1,516.05 دلار13:32:46
1,516.55 دلار13:32:35
1,515.75 دلار13:29:31
1,513.3 دلار13:29:23
1,513.85 دلار13:29:14
1,512.65 دلار13:26:55
1,512.55 دلار13:25:39
1,512.7 دلار13:25:14
1,513.3 دلار13:24:50
1,513.45 دلار13:24:22
1,513.4 دلار13:23:35
1,513.65 دلار13:23:20
1,513.45 دلار13:21:47
1,513.7 دلار13:21:31
1,513.45 دلار13:21:21
1,513.5 دلار13:20:25
1,513.45 دلار13:19:48
1,513.5 دلار13:17:38
1,515.4 دلار13:16:30
1,514.95 دلار13:16:21
1,513.65 دلار13:15:43
1,513.6 دلار13:15:28
1,513.65 دلار13:14:12
1,513 دلار13:12:49
1,512.95 دلار13:11:18
1,513.15 دلار13:10:58
1,513 دلار13:08:51
1,513.1 دلار13:08:43
1,513.65 دلار13:07:27
1,515.2 دلار13:07:11
1,515 دلار13:06:57
1,514.3 دلار13:06:49
1,513.4 دلار13:06:42
1,513.35 دلار13:06:35
1,512.35 دلار13:05:53
1,512.2 دلار13:05:38
1,512.8 دلار13:04:45
1,512.9 دلار13:04:10
1,515.6 دلار13:02:44
1,515.35 دلار13:02:36
1,515.55 دلار13:02:16
1,517 دلار13:01:09
1,517.55 دلار12:59:11
1,517.6 دلار12:58:10
1,518.05 دلار12:57:48
1,518.35 دلار12:54:12
1,517.1 دلار12:48:09
1,517.95 دلار12:46:44
1,517.75 دلار12:45:40
1,517.65 دلار12:45:33
1,517.75 دلار12:45:15
1,517.7 دلار12:44:51
1,517.65 دلار12:44:11
1,517.7 دلار12:43:26
1,517.75 دلار12:40:45
1,517.65 دلار12:40:26
1,517.75 دلار12:40:16
1,517.7 دلار12:39:55
1,517.65 دلار12:39:47
1,517.7 دلار12:39:12
1,517.65 دلار12:39:00
1,517.95 دلار12:34:17
1,517.7 دلار12:34:10
1,518.4 دلار12:32:55
1,519.4 دلار12:32:37
1,519.25 دلار12:32:16
1,519.3 دلار12:31:52
1,518.15 دلار12:31:36
1,517.35 دلار12:30:31
1,518 دلار12:30:20
1,517.9 دلار12:29:44
1,517.95 دلار12:29:22
1,517.45 دلار12:29:14
1,517.4 دلار12:25:27
1,517.9 دلار12:23:19
1,517.35 دلار12:22:20
1,517.8 دلار12:20:15
1,517.85 دلار12:17:28
1,518.65 دلار12:09:24
1,518.7 دلار12:08:51
1,519.1 دلار12:08:11
1,519 دلار12:07:12
1,518.8 دلار12:06:58
1,518.55 دلار12:06:36
1,518.6 دلار12:06:28
1,519.05 دلار12:06:20
1,519.5 دلار12:06:11
1,520.9 دلار12:05:51
1,520.7 دلار12:05:31
1,520.9 دلار11:58:29
1,521 دلار11:56:10
1,520.6 دلار11:52:39
1,520.05 دلار11:51:32
1,522.3 دلار11:48:42
1,521.8 دلار11:48:17
1,521.9 دلار11:46:34
1,521.8 دلار11:46:10
1,523.05 دلار11:45:50
1,522.95 دلار11:45:44
1,523.15 دلار11:45:37
1,523 دلار11:43:54
1,523.05 دلار11:43:36
1,523.15 دلار11:40:30
1,523.45 دلار11:40:21
1,523 دلار11:40:13
1,522 دلار11:39:40
1,525.6 دلار11:39:34
1,523.2 دلار11:39:27
1,522.9 دلار11:39:18
1,523.05 دلار11:38:48
1,523.25 دلار11:37:50
1,522.4 دلار11:37:33
1,522.45 دلار11:37:26
1,522.1 دلار11:36:55
1,520.5 دلار11:36:48
1,520.1 دلار11:36:33
1,519.3 دلار11:36:10
1,519.75 دلار11:35:53
1,519.45 دلار11:35:31
1,519.75 دلار11:35:12
1,519.8 دلار11:34:39
1,519.85 دلار11:34:21
1,519.75 دلار11:34:09
1,518.55 دلار11:33:42
1,518.8 دلار11:33:24
1,518.15 دلار11:33:17
1,518 دلار11:33:10
1,518.05 دلار11:32:52
1,518 دلار11:32:45
1,518.8 دلار11:32:30
1,519.35 دلار11:32:23
1,519.75 دلار11:32:17
1,520.45 دلار11:30:44
1,520.7 دلار11:29:53
1,520.65 دلار11:27:20
1,520.7 دلار11:26:09
1,520.65 دلار11:21:40
1,520.3 دلار11:19:49
1,520.75 دلار11:19:41
1,520.7 دلار11:19:36
1,521.35 دلار11:19:07
1,520.2 دلار11:15:25
1,519.9 دلار11:15:20
1,520 دلار11:04:09
1,520.05 دلار11:00:30
1,520 دلار11:00:13
1,519.95 دلار10:59:38
1,520.25 دلار10:59:25
1,520.5 دلار10:57:43
1,520.3 دلار10:57:39
1,519.4 دلار10:57:30
1,519.45 دلار10:57:14
1,519.4 دلار10:56:07
1,519.45 دلار10:55:31
1,519.55 دلار10:55:21
1,519.45 دلار10:55:17
1,520 دلار10:55:12
1,519.3 دلار10:52:51
1,520.15 دلار10:52:07
1,520.2 دلار10:51:40
1,520.6 دلار10:51:28
1,520.45 دلار10:51:20
1,520.55 دلار10:51:06
1,520.5 دلار10:50:47
1,520.4 دلار10:48:46
1,520.35 دلار10:48:42
1,520.3 دلار10:48:34
1,520.9 دلار10:48:30
1,518.9 دلار10:48:12
1,519.35 دلار10:47:45
1,519.4 دلار10:45:32
1,519.45 دلار10:44:49
1,519.35 دلار10:44:45
1,519.45 دلار10:44:31
1,518.8 دلار10:43:50
1,518.55 دلار10:39:51
1,519.2 دلار10:38:09
1,518.45 دلار10:36:07
1,518.4 دلار10:35:08
1,517.65 دلار10:34:05
1,517.6 دلار10:33:22
1,516.95 دلار10:32:07
1,516.9 دلار10:30:10
1,516.75 دلار10:22:22
1,516.9 دلار10:16:57
1,516.85 دلار10:16:30
1,516.8 دلار10:16:09
1,516.55 دلار10:16:06
1,516.5 دلار10:11:38
1,516.45 دلار10:09:36
1,516.5 دلار10:02:07
1,516.45 دلار10:01:50
1,516.4 دلار10:00:35
1,516.45 دلار10:00:30
1,516.4 دلار10:00:15
1,516.45 دلار10:00:10
1,516.4 دلار9:59:41
1,516.45 دلار9:59:32
1,516.5 دلار9:59:12
1,516.55 دلار9:58:24
1,516.65 دلار9:57:48
1,516.6 دلار9:57:21
1,516.65 دلار9:55:44
1,516.55 دلار9:55:41
1,516.6 دلار9:55:29
1,516.65 دلار9:54:09
1,516.6 دلار9:53:24
1,516.55 دلار9:52:31
1,516.65 دلار9:50:14
1,516.5 دلار9:50:07
1,516.65 دلار9:45:35
1,517.1 دلار9:42:24
1,517.2 دلار9:29:13
1,516.8 دلار9:28:29
1,516.65 دلار9:28:05
1,516.7 دلار9:19:12
1,516.65 دلار9:19:06
1,517 دلار9:16:44
1,516.6 دلار9:14:44
1,516.55 دلار9:14:35
1,516.6 دلار9:14:33
1,516.55 دلار9:14:08
1,516.6 دلار9:14:05
1,516.55 دلار9:13:35
1,516.6 دلار9:13:08
1,516.55 دلار9:13:04
1,516.6 دلار9:11:50
1,516.55 دلار9:11:31
1,516.6 دلار9:11:23
1,516.55 دلار9:11:17
1,516.6 دلار9:11:05
1,516.55 دلار9:09:05
1,517.1 دلار9:07:39
1,516.65 دلار9:07:14
1,516.8 دلار9:04:15
1,516.95 دلار9:02:36
1,516.65 دلار9:01:05
1,517.1 دلار9:00:18
1,517.3 دلار9:00:08
1,516.5 دلار8:59:41
1,516.4 دلار8:59:35
1,516.6 دلار8:59:14
1,516.45 دلار8:58:57
1,516.2 دلار8:58:43
1,516.15 دلار8:52:04
1,516.25 دلار8:46:04
1,516.2 دلار8:43:31
1,516.35 دلار8:42:22
1,516.5 دلار8:42:05
1,516.6 دلار8:37:05
1,516.65 دلار8:35:30
1,516.7 دلار8:35:28
1,517.4 دلار8:34:19
1,516.8 دلار8:32:14
1,516.85 دلار8:31:32
1,516.8 دلار8:11:29
1,516.6 دلار8:06:17
1,516.8 دلار8:05:41
1,516.75 دلار8:04:04
1,517.3 دلار7:59:44
1,516.8 دلار7:59:36
1,516.75 دلار7:58:22
1,516.7 دلار7:56:33
1,516.75 دلار7:50:35
1,516.7 دلار7:47:47
1,516.55 دلار7:45:36
1,516.5 دلار7:43:32
1,516.75 دلار7:42:27
1,516.8 دلار7:42:15
1,516.65 دلار7:40:06
1,516.6 دلار7:38:28
1,516.55 دلار7:23:04
1,516.65 دلار7:21:16
1,516.7 دلار7:21:10
1,516 دلار7:17:04
1,516.7 دلار7:14:57
1,516.8 دلار7:14:44
1,516.85 دلار7:14:34
1,518.4 دلار7:11:20
1,517.4 دلار7:11:04
1,518.4 دلار7:10:53
1,517.5 دلار7:10:15
1,518.4 دلار7:06:28
1,517.65 دلار7:06:21
1,517.85 دلار7:06:04
1,517.8 دلار7:05:38
1,516.7 دلار7:05:22
1,516.45 دلار6:59:16
1,517 دلار6:57:32
1,516.65 دلار6:54:31
1,516.7 دلار6:50:08
1,516.6 دلار6:49:48
1,517 دلار6:48:33
1,516.7 دلار6:46:47
1,516.55 دلار6:46:35
1,516.6 دلار6:46:30
1,516.65 دلار6:45:44
1,516.5 دلار6:44:09
1,516.45 دلار6:35:27
1,516.5 دلار6:35:25
1,516.45 دلار6:35:20
1,517.8 دلار6:34:04
1,517.75 دلار6:32:53
1,517.65 دلار6:31:04
1,518.05 دلار6:30:37
1,518.3 دلار6:30:21
1,518.35 دلار6:30:12
1,518 دلار6:26:04
1,517.9 دلار6:25:13
1,517.7 دلار6:14:04
1,517.6 دلار6:13:38
1,517.65 دلار6:13:25
1,517.85 دلار6:11:39
1,517.7 دلار6:11:19
1,517.65 دلار6:02:04
1,517.9 دلار6:01:34
1,517.6 دلار6:01:24
1,517.55 دلار6:01:08
1,517.5 دلار6:00:54
1,517.35 دلار6:00:40
1,517.4 دلار6:00:10
1,517.35 دلار5:59:48
1,517.3 دلار5:59:41
1,517.35 دلار5:59:32
1,517.3 دلار5:59:27
1,517.35 دلار5:57:28
1,516.6 دلار5:55:48
1,517.3 دلار5:54:41
1,517.1 دلار5:54:04
1,517.2 دلار5:52:40
1,517.15 دلار5:52:35
1,518.1 دلار5:47:04
1,518.85 دلار5:46:04
1,518.8 دلار5:45:28
1,519.25 دلار5:43:18
1,519.15 دلار5:42:51
1,518.7 دلار5:40:28
1,518.9 دلار5:40:06
1,519.05 دلار5:35:20
1,518.8 دلار5:19:03
1,518.65 دلار5:13:27
1,518.7 دلار5:12:04
1,518.55 دلار5:11:23
1,518.3 دلار5:09:12
1,518.2 دلار5:03:35
1,518.25 دلار5:03:03
1,518.2 دلار5:02:43
1,518.15 دلار5:01:43
1,518.1 دلار5:00:10
1,518.9 دلار5:00:06
1,518.4 دلار4:59:39
1,518.95 دلار4:59:08
1,518.85 دلار4:58:43
1,518.45 دلار4:56:03
1,518.4 دلار4:55:48
1,518.5 دلار4:55:16
1,518.8 دلار4:54:47
1,518.7 دلار4:54:43
1,518.55 دلار4:54:35
1,516.4 دلار4:53:36
1,517.35 دلار4:52:52
1,517.3 دلار4:52:48
1,517.4 دلار4:52:08
1,517.25 دلار4:51:33
1,517.4 دلار4:51:08
1,517.9 دلار4:50:04
1,517.95 دلار4:49:31
1,518 دلار4:49:11
1,518.05 دلار4:49:03
1,518.15 دلار4:48:47
1,521.5 دلار4:46:46
1,521.2 دلار4:46:07
1,521.25 دلار4:46:03
1,520.85 دلار4:40:33
1,520.75 دلار4:40:04
1,520.65 دلار4:38:24
1,520.75 دلار4:35:04
1,520.8 دلار4:34:23
1,520.85 دلار4:34:21
1,520.8 دلار4:34:17
1,521.8 دلار4:34:04
1,521.25 دلار4:32:35
1,521.15 دلار4:31:13
1,521.25 دلار4:28:36
1,522.3 دلار4:12:03
1,522.65 دلار4:11:48
1,522.7 دلار4:10:20
1,522.65 دلار4:10:15
1,522.7 دلار4:09:05
1,522.6 دلار4:09:03
1,522.65 دلار4:08:04
1,522.6 دلار4:07:31
1,522.95 دلار3:52:38
1,523.4 دلار3:47:35
1,523.45 دلار3:42:06
1,522.65 دلار3:37:47
1,522.55 دلار3:33:05
1,522.45 دلار3:32:44
1,522.5 دلار3:31:37
1,522.45 دلار3:30:06
1,522.55 دلار3:26:16
1,522.5 دلار3:25:39
1,522.55 دلار3:25:10
1,523.8 دلار3:25:04
1,524.05 دلار3:24:47
1,525.85 دلار3:24:06
1,525.8 دلار3:16:28
1,525.35 دلار2:56:10
1,525.3 دلار2:48:32
1,524.8 دلار2:35:17
1,525.3 دلار2:33:04
1,525.35 دلار2:32:03
1,525.5 دلار2:31:39
1,524.8 دلار2:31:04
1,525.15 دلار2:30:33
1,525.5 دلار2:30:29
1,525.6 دلار2:30:24
1,524.8 دلار2:30:06
1,525.85 دلار2:16:03
1,526.5 دلار2:15:04
1,526.45 دلار1:30:06
1,526.4 دلار1:29:25
1,525.85 دلار1:25:04
1,526.5 دلار1:24:08
1,526.05 دلار1:24:03
1,526.15 دلار1:23:44
1,526.3 دلار1:23:36
1,526.35 دلار1:23:32
1,526.3 دلار1:23:08
1,525.85 دلار1:22:56
1,525.9 دلار1:22:35
1,525.85 دلار1:22:03
1,525 دلار1:21:06
1,525.6 دلار1:21:04
1,525.65 دلار1:20:40
1,526.25 دلار1:20:09
1,526.3 دلار1:18:41
1,526.75 دلار1:18:29
1,526.8 دلار1:18:21
1,526.75 دلار1:15:37
1,526.6 دلار1:14:53
1,526.55 دلار1:14:16
1,526.6 دلار1:14:06
1,526.55 دلار1:12:06
1,526.5 دلار1:11:04
1,526.45 دلار1:09:05
1,526.5 دلار1:07:20
1,526.45 دلار1:07:16
1,526.5 دلار1:07:04
1,527 دلار1:06:55
1,527.05 دلار1:06:19
1,526.95 دلار1:06:16
1,527 دلار1:06:07
1,526.55 دلار1:06:03
1,525.7 دلار1:00:09
1,526.1 دلار1:00:06
1,525.95 دلار0:59:44
1,526.1 دلار0:59:03
1,526.05 دلار0:58:22
1,526 دلار0:58:12
1,525.95 دلار0:57:39
1,525.65 دلار0:57:35
1,525.35 دلار0:57:20
1,525.4 دلار0:57:04
1,525.35 دلار0:56:47
1,525.75 دلار0:56:28
1,525.15 دلار0:54:03
1,525.2 دلار0:51:03
1,525.1 دلار0:50:43
1,525.05 دلار0:49:39
1,525.15 دلار0:49:36
1,525.1 دلار0:48:32
1,525.05 دلار0:48:20
1,524.95 دلار0:48:17
1,525.1 دلار0:48:13
1,524.8 دلار0:48:09
1,524.95 دلار0:44:29
1,524.9 دلار0:44:04
1,524.95 دلار0:41:11
1,525.1 دلار0:41:07
1,524.9 دلار0:41:03
1,525.55 دلار0:38:06
1,525.5 دلار0:35:12
1,525.45 دلار0:34:03
1,525.4 دلار0:32:06
1,525.25 دلار0:31:04
1,525.05 دلار0:30:45
1,525.35 دلار0:30:06
1,525.5 دلار0:29:39
1,524.4 دلار0:29:31
1,524.7 دلار0:29:20
1,524.85 دلار0:29:11
1,524.7 دلار0:28:29
1,524.3 دلار0:28:19
1,524.4 دلار0:26:09
1,524.15 دلار0:26:05
1,524.3 دلار0:24:09
1,524.25 دلار0:24:06
1,524.3 دلار0:24:04
1,524.4 دلار0:23:04
1,524.35 دلار0:20:29
1,524.3 دلار0:19:17
1,524.35 دلار0:19:06
1,524.25 دلار0:19:04
1,524 دلار0:16:17
1,524.3 دلار0:15:04
1,524.25 دلار0:08:06
1,525 دلار0:05:04
1,524.6 دلار0:03:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات