کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,504.10
  • بالاترین قیمت روز:1,516.40
  • پایین ترین قیمت روز:1,501.80
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,503.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1,502.95
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.15

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,505.6 دلار14:50:30
1,504.85 دلار14:49:50
1,505.3 دلار14:45:17
1,506.45 دلار14:41:52
1,506.35 دلار14:41:34
1,506.4 دلار14:41:24
1,506.45 دلار14:38:13
1,506.4 دلار14:37:51
1,506.35 دلار14:37:17
1,506.85 دلار14:36:50
1,506.9 دلار14:33:15
1,506.95 دلار14:31:26
1,507 دلار14:31:15
1,506.9 دلار14:30:19
1,506.85 دلار14:29:59
1,507 دلار14:29:51
1,506.95 دلار14:26:46
1,505.7 دلار14:26:20
1,506.25 دلار14:25:42
1,506.45 دلار14:24:10
1,506.7 دلار14:23:22
1,506.9 دلار14:22:46
1,506.75 دلار14:21:44
1,506.9 دلار14:20:26
1,506.7 دلار14:18:53
1,507.1 دلار14:15:15
1,505.7 دلار14:11:14
1,505.9 دلار14:08:28
1,505 دلار14:08:11
1,504.6 دلار14:06:12
1,504.75 دلار14:05:50
1,504.95 دلار14:05:42
1,504.6 دلار14:04:20
1,504.45 دلار14:04:11
1,504.15 دلار14:03:22
1,503.85 دلار14:02:26
1,503.9 دلار14:01:31
1,503.95 دلار14:00:25
1,504 دلار13:59:20
1,503.95 دلار13:57:14
1,503.2 دلار13:56:36
1,503.9 دلار13:56:29
1,503.95 دلار13:52:11
1,503.2 دلار13:51:23
1,503.75 دلار13:51:12
1,503.7 دلار13:50:42
1,503.6 دلار13:48:43
1,503.35 دلار13:45:36
1,502.7 دلار13:44:11
1,502.6 دلار13:43:57
1,502.55 دلار13:43:49
1,501.8 دلار13:43:15
1,499.6 دلار13:41:47
1,499.35 دلار13:41:31
1,499.3 دلار13:41:23
1,499.1 دلار13:38:52
1,498.15 دلار13:37:41
1,497.95 دلار13:37:25
1,497.25 دلار13:37:15
1,497.7 دلار13:36:59
1,497.05 دلار13:35:49
1,497.3 دلار13:35:41
1,497.4 دلار13:35:32
1,497.75 دلار13:34:26
1,497.8 دلار13:34:18
1,497.9 دلار13:33:42
1,498.1 دلار13:33:25
1,498.05 دلار13:33:14
1,497.55 دلار13:31:45
1,497.65 دلار13:31:15
1,497.75 دلار13:28:26
1,497.65 دلار13:28:18
1,498.5 دلار13:27:00
1,498 دلار13:26:47
1,497.95 دلار13:26:32
1,498 دلار13:26:18
1,498.05 دلار13:26:10
1,498.15 دلار13:25:40
1,498.55 دلار13:25:32
1,500 دلار13:23:45
1,500.45 دلار13:23:11
1,499.95 دلار13:22:37
1,499.8 دلار13:21:54
1,500.45 دلار13:21:13
1,499.1 دلار13:20:49
1,500.6 دلار13:19:50
1,500.55 دلار13:19:42
1,502 دلار13:19:35
1,501.9 دلار13:19:11
1,503.1 دلار13:16:48
1,503.5 دلار13:15:56
1,503.45 دلار13:15:48
1,502.7 دلار13:15:40
1,503 دلار13:15:23
1,503.25 دلار13:15:14
1,502.1 دلار13:09:34
1,502.35 دلار13:09:25
1,502.45 دلار13:09:14
1,501.75 دلار13:06:40
1,502.5 دلار13:06:12
1,502.65 دلار13:05:24
1,502.7 دلار12:58:57
1,502.4 دلار12:56:37
1,502.25 دلار12:56:10
1,503.45 دلار12:55:27
1,503.8 دلار12:41:42
1,503.15 دلار12:40:35
1,503 دلار12:40:25
1,503.5 دلار12:38:19
1,503.15 دلار12:38:11
1,503.3 دلار12:37:20
1,505 دلار12:32:45
1,505.05 دلار12:31:24
1,505.1 دلار12:31:14
1,505.4 دلار12:30:40
1,505.3 دلار12:30:30
1,505.25 دلار12:26:48
1,504.6 دلار12:26:10
1,505.25 دلار12:25:51
1,504.6 دلار12:25:45
1,505.25 دلار12:22:39
1,505.3 دلار12:20:42
1,505.25 دلار12:19:11
1,505.2 دلار12:11:18
1,505.35 دلار12:10:48
1,505.3 دلار12:08:42
1,505.4 دلار12:08:27
1,505.75 دلار12:08:10
1,505.15 دلار12:07:39
1,505 دلار12:07:18
1,504 دلار12:00:21
1,502 دلار11:57:47
1,502.35 دلار11:57:40
1,502.25 دلار11:57:25
1,501.3 دلار11:57:16
1,502.45 دلار11:56:52
1,503.5 دلار11:56:12
1,502.5 دلار11:55:42
1,503.5 دلار11:55:13
1,504.35 دلار11:54:39
1,504.3 دلار11:54:30
1,504.65 دلار11:52:42
1,504.6 دلار11:52:35
1,504.5 دلار11:52:11
1,502.1 دلار11:51:56
1,502.9 دلار11:51:10
1,502.8 دلار11:50:58
1,502.15 دلار11:50:51
1,501.45 دلار11:49:50
1,501.4 دلار11:49:43
1,502.1 دلار11:48:53
1,502.2 دلار11:48:47
1,503.05 دلار11:48:11
1,503.15 دلار11:47:53
1,505.3 دلار11:46:34
1,504.55 دلار11:45:53
1,504.5 دلار11:45:34
1,504.55 دلار11:45:27
1,506.5 دلار11:44:16
1,505.8 دلار11:43:24
1,505.75 دلار11:43:11
1,505.9 دلار11:42:30
1,504.7 دلار11:42:23
1,505.1 دلار11:42:10
1,504.3 دلار11:40:50
1,504.8 دلار11:40:43
1,503.1 دلار11:40:13
1,502.7 دلار11:39:46
1,502.4 دلار11:39:39
1,502.35 دلار11:39:25
1,502.5 دلار11:39:11
1,502.75 دلار11:38:36
1,502.5 دلار11:38:23
1,502.3 دلار11:38:17
1,503.8 دلار11:35:46
1,503.5 دلار11:35:10
1,503.4 دلار11:34:32
1,503.3 دلار11:34:20
1,503.25 دلار11:34:09
1,502.8 دلار11:33:54
1,503.1 دلار11:33:42
1,500.95 دلار11:33:36
1,500.85 دلار11:33:21
1,500.8 دلار11:33:13
1,504.1 دلار11:32:43
1,504.85 دلار11:32:11
1,504.7 دلار11:31:25
1,505.75 دلار11:30:40
1,505.8 دلار11:30:14
1,505.85 دلار11:28:26
1,505.45 دلار11:28:08
1,505.6 دلار11:27:47
1,505.65 دلار11:27:41
1,505.9 دلار11:26:08
1,506.35 دلار11:25:19
1,506.25 دلار11:24:26
1,506.35 دلار11:22:48
1,506.25 دلار11:22:44
1,505.9 دلار11:20:31
1,504.5 دلار11:20:18
1,504.45 دلار11:20:11
1,504.4 دلار11:19:45
1,504.45 دلار11:18:30
1,505.55 دلار11:18:24
1,505.5 دلار11:17:41
1,505.6 دلار11:17:36
1,505.85 دلار11:17:25
1,507.45 دلار11:17:19
1,506.5 دلار11:17:10
1,503.5 دلار11:16:36
1,503.85 دلار11:16:31
1,504.3 دلار11:16:24
1,503.6 دلار11:13:11
1,503.5 دلار11:12:57
1,505.25 دلار11:12:09
1,506.1 دلار11:11:46
1,506.15 دلار11:11:41
1,506.6 دلار11:11:31
1,506.4 دلار11:11:20
1,506.05 دلار11:11:09
1,506 دلار11:09:37
1,506.6 دلار11:09:31
1,506.75 دلار11:08:43
1,507.15 دلار11:08:37
1,507.2 دلار11:08:32
1,507.45 دلار11:08:25
1,507.4 دلار11:08:09
1,506.1 دلار11:06:09
1,507.25 دلار11:05:36
1,507.45 دلار11:05:13
1,507.1 دلار11:04:40
1,509.05 دلار11:02:48
1,510.05 دلار11:02:42
1,510.2 دلار11:02:25
1,510.15 دلار11:00:43
1,509.65 دلار10:59:49
1,509 دلار10:59:25
1,509.9 دلار10:58:31
1,509.1 دلار10:57:40
1,509.2 دلار10:56:09
1,509.75 دلار10:55:42
1,509.3 دلار10:54:42
1,509.35 دلار10:54:32
1,509.4 دلار10:54:14
1,509.45 دلار10:54:09
1,509.6 دلار10:53:44
1,510.25 دلار10:52:38
1,510.75 دلار10:51:53
1,510.85 دلار10:50:18
1,510.9 دلار10:49:26
1,511.3 دلار10:49:22
1,511 دلار10:49:18
1,511.35 دلار10:49:13
1,511.05 دلار10:49:07
1,511.4 دلار10:47:41
1,512.7 دلار10:47:37
1,512.8 دلار10:47:33
1,512.85 دلار10:47:29
1,513.45 دلار10:47:25
1,513.25 دلار10:47:19
1,513.6 دلار10:47:08
1,513.8 دلار10:46:42
1,513.9 دلار10:45:11
1,513.25 دلار10:44:58
1,512.5 دلار10:44:07
1,513.1 دلار10:43:50
1,513.05 دلار10:43:42
1,513 دلار10:43:34
1,512 دلار10:42:45
1,512.7 دلار10:42:41
1,513.15 دلار10:42:23
1,512.9 دلار10:42:13
1,512.75 دلار10:42:08
1,512.5 دلار10:41:22
1,512.55 دلار10:41:07
1,512.8 دلار10:39:37
1,512.7 دلار10:38:44
1,512.6 دلار10:38:12
1,512.7 دلار10:38:08
1,513.85 دلار10:37:34
1,515.05 دلار10:34:07
1,515.15 دلار10:32:37
1,515.45 دلار10:32:26
1,515.2 دلار10:30:37
1,515.15 دلار10:30:31
1,515.2 دلار10:30:19
1,514.95 دلار10:30:12
1,515.15 دلار10:28:56
1,515.1 دلار10:28:31
1,515.65 دلار10:28:12
1,515.85 دلار10:27:45
1,515.9 دلار10:27:36
1,516.05 دلار10:26:07
1,516 دلار10:24:53
1,516.05 دلار10:24:16
1,516.4 دلار10:24:07
1,515.3 دلار10:22:58
1,516.05 دلار10:22:43
1,515.2 دلار10:22:28
1,516.1 دلار10:21:39
1,515.85 دلار10:19:07
1,515.2 دلار10:16:28
1,516 دلار10:14:59
1,515.95 دلار10:12:54
1,515 دلار10:11:10
1,515.6 دلار10:11:06
1,514.85 دلار10:10:49
1,515 دلار10:10:42
1,515.75 دلار10:10:32
1,516 دلار10:10:24
1,515.9 دلار10:10:08
1,516.4 دلار10:06:38
1,516.35 دلار10:06:15
1,515.55 دلار10:06:08
1,515.6 دلار10:05:51
1,513.8 دلار10:00:59
1,513.7 دلار9:55:07
1,514.2 دلار9:54:57
1,514.25 دلار9:54:13
1,514.2 دلار9:54:09
1,514.4 دلار9:54:06
1,514.5 دلار9:50:16
1,514.4 دلار9:50:07
1,513.1 دلار9:47:22
1,513.15 دلار9:47:19
1,513.05 دلار9:46:38
1,512.95 دلار9:46:06
1,513.05 دلار9:45:49
1,513.3 دلار9:45:07
1,512.05 دلار9:41:42
1,512 دلار9:41:06
1,511.95 دلار9:39:43
1,511.65 دلار9:34:41
1,511.5 دلار9:32:42
1,511.65 دلار9:30:40
1,511.3 دلار9:30:19
1,511.35 دلار9:30:09
1,511.6 دلار9:28:17
1,511.4 دلار9:26:05
1,511.3 دلار9:23:16
1,511.25 دلار9:20:11
1,511.15 دلار9:16:06
1,511.1 دلار9:09:33
1,511.15 دلار9:09:30
1,511.1 دلار9:09:23
1,511.15 دلار9:09:06
1,511.1 دلار9:08:06
1,511.05 دلار8:50:22
1,511.1 دلار8:50:11
1,511.05 دلار8:50:08
1,511.15 دلار8:49:45
1,510.6 دلار8:42:06
1,510.4 دلار8:41:33
1,510.35 دلار8:40:33
1,510.4 دلار8:40:30
1,510.35 دلار8:40:22
1,510.4 دلار8:40:18
1,510.35 دلار8:39:45
1,510.4 دلار8:39:18
1,510.1 دلار8:19:48
1,508.7 دلار8:02:32
1,508.75 دلار8:00:36
1,508.7 دلار8:00:22
1,508.6 دلار7:59:32
1,507.6 دلار7:59:26
1,508.15 دلار7:58:40
1,508.75 دلار7:58:26
1,507.8 دلار7:56:15
1,508.1 دلار7:56:08
1,507.25 دلار7:55:38
1,506.6 دلار7:54:05
1,507.25 دلار7:53:44
1,507.75 دلار7:53:05
1,508.4 دلار7:52:36
1,508.5 دلار7:52:19
1,508.6 دلار7:52:05
1,508.2 دلار7:47:40
1,508.1 دلار7:47:37
1,508.6 دلار7:46:52
1,508.85 دلار7:46:18
1,509.65 دلار7:46:15
1,509.7 دلار7:45:45
1,509.75 دلار7:45:29
1,509.6 دلار7:45:09
1,509.5 دلار7:45:06
1,509.3 دلار7:44:15
1,510.65 دلار7:39:31
1,510.6 دلار7:37:05
1,510.4 دلار7:34:05
1,511.05 دلار7:27:05
1,511.1 دلار7:26:47
1,510.55 دلار7:26:42
1,510.5 دلار7:26:36
1,510.45 دلار7:26:33
1,511.9 دلار7:22:42
1,511.45 دلار7:22:05
1,511.05 دلار7:15:39
1,511 دلار7:14:54
1,511.6 دلار7:04:55
1,511.3 دلار7:04:04
1,511.6 دلار6:53:12
1,511.05 دلار6:50:40
1,511.6 دلار6:50:05
1,511.1 دلار6:48:27
1,511.2 دلار6:48:07
1,511.15 دلار6:48:04
1,511.1 دلار6:46:18
1,511.35 دلار6:46:13
1,511.45 دلار6:46:04
1,510.95 دلار6:44:18
1,510.9 دلار6:43:47
1,510.95 دلار6:40:51
1,510.55 دلار6:40:24
1,509.3 دلار6:40:15
1,510.15 دلار6:40:06
1,509.75 دلار6:39:31
1,508.55 دلار6:37:18
1,508.15 دلار6:36:44
1,508.05 دلار6:34:05
1,507.6 دلار6:32:52
1,506.8 دلار6:31:04
1,506.7 دلار6:12:47
1,506.65 دلار6:12:21
1,506.6 دلار6:11:19
1,506.65 دلار6:10:58
1,506.7 دلار6:10:31
1,506.65 دلار6:10:23
1,506.55 دلار6:04:03
1,507.05 دلار6:02:41
1,507.1 دلار6:00:28
1,506.95 دلار5:57:23
1,506.9 دلار5:57:11
1,506.95 دلار5:57:04
1,506.9 دلار5:56:31
1,507.65 دلار5:54:18
1,508.2 دلار5:53:30
1,507.5 دلار5:52:39
1,508.2 دلار5:52:36
1,507.5 دلار5:52:26
1,508.2 دلار5:51:19
1,508.1 دلار5:47:49
1,507.95 دلار5:47:35
1,507.9 دلار5:47:09
1,507.95 دلار5:47:04
1,507.9 دلار5:46:36
1,507.85 دلار5:46:29
1,507.9 دلار5:46:20
1,507.85 دلار5:46:07
1,507.9 دلار5:46:04
1,505.2 دلار5:31:45
1,506 دلار5:31:29
1,505.95 دلار5:07:03
1,507.2 دلار4:47:05
1,507.1 دلار4:42:15
1,506.6 دلار4:42:05
1,506.3 دلار4:36:03
1,507.6 دلار4:32:41
1,506.95 دلار4:32:24
1,507.6 دلار4:30:54
1,506.9 دلار4:30:34
1,506.65 دلار4:30:07
1,506.2 دلار4:28:03
1,506.15 دلار4:27:43
1,505.85 دلار4:26:06
1,505.95 دلار4:25:08
1,505.9 دلار4:23:23
1,505.75 دلار4:22:47
1,505.7 دلار4:08:52
1,506.4 دلار4:08:48
1,505.65 دلار4:06:04
1,505.6 دلار4:05:47
1,504.25 دلار4:02:31
1,504.2 دلار4:02:03
1,504.25 دلار4:01:11
1,504.3 دلار4:00:18
1,504.35 دلار4:00:11
1,504.3 دلار4:00:06
1,504.25 دلار3:59:44
1,504.05 دلار3:55:15
1,502.5 دلار3:42:05
1,503.4 دلار3:32:04
1,503.45 دلار3:31:42
1,503.4 دلار3:31:32
1,503.45 دلار3:31:05
1,503.4 دلار3:30:25
1,503.45 دلار3:30:08
1,502.6 دلار3:05:40
1,503.55 دلار3:05:04
1,503.65 دلار3:04:26
1,501.9 دلار3:00:13
1,502.2 دلار3:00:08
1,501.8 دلار3:00:06
1,503.65 دلار2:57:09
1,504.05 دلار2:57:03
1,503.85 دلار2:56:09
1,503.75 دلار2:54:31
1,503.8 دلار2:54:04
1,503.6 دلار2:53:45
1,503.55 دلار2:53:41
1,503.7 دلار2:53:03
1,503.75 دلار2:51:20
1,503.8 دلار2:51:12
1,504.05 دلار2:44:48
1,504 دلار2:44:42
1,503.95 دلار2:40:09
1,504 دلار2:40:05
1,504.05 دلار2:38:10
1,504 دلار2:38:08
1,503.95 دلار2:35:31
1,504 دلار2:35:27
1,507.2 دلار2:32:37
1,506.3 دلار2:32:23
1,506.45 دلار2:31:03
1,507.2 دلار2:30:41
1,507.1 دلار2:30:05
1,504.8 دلار2:28:29
1,504.85 دلار2:22:03
1,503.05 دلار1:58:03
1,505.3 دلار1:57:33
1,503.05 دلار1:57:29
1,506.1 دلار1:57:20
1,503.05 دلار1:45:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات