شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OP-Amerikka Indeksi A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.48%